BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, januari–december 2020

God avslutning på ett starkt 2020

Fjärde kvartalet 2020

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 769 MSEK (763), organisk tillväxt uppgick till 5 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 584 MSEK (554) och i Installation Services till SEK 205 MSEK (231)
 • Bruttovinsten ökade till 207 MSEK (200), bruttomarginalen ökade till 26,9% (26,2%)
 • EBITDA ökade till 93 MSEK (91), EBITDA marginalen till 12,1% (12,0%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 65 MSEK (62), EBIT marginalen ökade till 8,4% (8,2%)
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 15,6 procent (12,9)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 183 MSEK (154)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 2,32 SEK (2,56) respektive 2,30 SEK (2,54)

Januari-December 2020

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 6 procent till 3 303 MSEK (3 122), varav organisk tillväxt uppgick till 7 procent
 • Nettoomsättningen i Products & Solutions uppgick till 2 570 MSEK (2 358) och i Installation Services till SEK 833 MSEK (866)
 • Bruttovinsten ökade till 929 MSEK (813), bruttomarginalen ökade till 28,1% (26,1%)
 • EBITDA ökade till 455 MSEK (371), EBITDA marginalen ökade till 13,8% (11,9%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 337 MSEK (260), EBIT marginalen ökade till 10,2% (8,3%)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 462 MSEK (312)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 10,60 SEK (8,19) respektive SEK 10,52 (8.13)
 • Styrelsen föreslår en kontant utdelning om 5,50 SEK (0,00) per aktie samt en extra utdelning om 4,50 SEK avseende 2019.

VD’s kommentarer

God avslutning på ett starkt 2020

Koncernen avslutar ett starkt 2020 med ytterligare ett bra kvartal med organisk tillväxt och ett starkt kassaflöde. Koncernens nettoomsättning i det fjärde kvartalet ökade med 1 procent jämfört med föregående år, från 763 MSEK till 769 MSEK. Den organiska tillväxten var 5 procent och valutaomräkningseffekterna var -4 procent.

EBIT för det fjärde kvartalet uppgick till 65 MSEK, att jämföra med 62 MSEK för motsvarande period föregående år, en ökning med 4 procent. Den positiva utvecklingen för rörelseresultet förklaras i huvudsak av ökade volymer och god kostnadskontroll. Vi hade även ett mycket starkt kassaflöde i kvartalet vilket framför allt genererades av positiva förändringar i rörelsekapitalet.

Det gläder mig att kunna rapportera att vi tack vare ett proaktivt och mycket ansvarsfullt tillvägagångssätt och beteende bland våra kollegor lyckligtvis har sett få fall av Covid-19 bland vår personal och vi har haft en begränsad inverkan på vår verksamhet.

Vi har under kvartalet avslutat arbetet med att migrera moderbolaget från Danmark till Sverige. Det nya svenska moderbolaget Nordic Waterproofing Holding AB är sedan den 30 november noterat på Nasdaq Stockholm.

Vårt återupptagna fokus på en aktiv förvärvsstrategi har redan lett till två förvärv efter kvartalets slut. Vi har förvärvat 70 procent av Byggpartner AS i Norge, ett bolag som utför installation och underhåll av tätskiktsprodukter. Vidare förvärvade vi 51 procent av det nederländska Gauris B.V., en distributör av bland annat produkter för dammar och EPDM tätningsmaterial. Vi välkomnar våra nya kollegor i både Norge och Nederländerna till Nordic Waterproofing.

Den ökade nettoomsättningen om 1 procent i det fjärde kvartalet förklaras i huvudsak av god försäljning inom rörelsesegmentet Products & Solutions som organiskt växte 6 procent medan rörelsesegmentet Installation Services minskade organiskt med 11 procent.

Inom rörelsesegmentet Products & Solutions uppvisade den bitumenbaserade verksamheten god tillväxt. Särskilt stark var tillväxten i Norge och Finland. Även Sverige uppvisade god tillväxt medan Danmark var på samma nivå som det fjärde kvartalet föregående år. Vi räknar med att vi fortsatt har ökat vår marknadsandel i Norden.
Vår gummimembranverksamhet inom SealEco hade ett starkt fjärde kvartal, återigen med tvåsiffriga tillväxttal. Distri Pond, som förvärvades i februari 2019, hade ännu ett starkt kvartal med en försäljningstillväxt på över 40 procent och för hela 2020 var tillväxten 35 procent.
Vår verksamhet med prefabricerade element hade en tillväxt på ca 20 procent jämfört med ett starkt fjärde kvartal föregående år. Som kommunicerats tidigare pågår ett vinstförbättringsprogram inom Taasinge-gruppen. Under det fjärde kvartalet uppvisar det operativt resultat en klar förbättring jämfört med föregående år, men är fortfarande inte på en tillfredställande nivå. I både Danmark och i Norge har vi starka orderböcker i slutet av året.

Inom rörelsesegmentet Installation Services, där försäljningen huvudsakligen genereras i Finland, fortsätter marknadsutvecklingen att variera mellan olika regioner. Vi ser en bättre marknadsutveckling i Helsingforsområdet samtidigt som marknaden är svagare i områden utanför de större tätorterna.

Nettoomsättningen minskade med 11 procent, varav 8 procent organiskt, jämfört med det starka fjärde kvartalet föregående år (vilket var +17 procent). De flesta verksamheterna hade negativa tillväxttal med undantag av bolagen för takunderhåll som uppvisade god tillväxt i både Sverige och Finland.
Våra danska franchisebolag upplever fortsatt en stabil och stark marknad och utvecklades bra under fjärde kvartalet med ett EBIT-bidrag över motsvarande period föregående år och avslutade året med orderböcker på en något lägre nivå än föregående år.

Med tanke på det kort- och långsiktgt osäkra läget när det gäller effekterna av Covid-19-pandemin har vi fortsatt ett högt fokus på att övervaka orderingång, kostnads- samt kundkreditkontroll. Vi har också fortsatta åtgärder för att skydda tillgången till insatsmaterial för att säkerställa vår leveranskapacitet till våra kunder. Framöver fortsätter vi att noggrant övervaka den potentiella effekten från Covid-19 utbrottet. Vi kommer att fortsätta att prioritera att skydda våra medarbetares hälsa samt ta ansvar för våra samhällen och för våra kunder.

Vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt, lönsamhet och selektiva förvärv. Vår balansräkning är stark och vi har fortsatt kapacitet att genomföra förvärv i linje med vår strategiska inriktning att främja hållbara byggnadslösningar och förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud.

Sist men inte minst vill jag tacka samtliga kollegor inom koncernen för de insatser som gjorts under detta år vilket gett oss många nya och oväntade utmaningar att hantera. Vi kan se tillbaka på ett starkt och framgånsrikt år vilket bekräftar styrkan i vår decentraliserade affärsmodell där alla affärsenheter kan agera snabbt och flexibelt. Våra medarbetares engagemang, entusiasm och kreativitet är avgörande faktorer till att göra Nordic Waterproofing till ett starkt företag och en fantastisk arbetsplats.

Helsingborg den 9 Februari 2021

Martin Ellis,
VD och koncernchef


Presentation av bokslutskommunikén

Idag, den 9 februari 2021 kl. 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08-505 583 54
Från Danmark: +45 82 33 31 94
Från Storbritannien: +44 33 3300 9271

 

För mer information, vänligen kontakta

Martin Ellis, VD och koncernchef tel: +45 31 21 36 69
Per-Olof Schrewelius, CFO & investerarrelationer tel: 0707 82 79 58

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2021, kl. 08:00 CET.