Aktiekurs

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S

Vid den extra bolagsstämman i Nordic Waterproofing Holding AB idag, den 21 december 2016, valdes Riitta Palomäki till ny ledamot i Nordic Waterproofings styrelse. Val av ny styrelseledamot Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Riitta Palomäki som ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Riitta Palomäki, född 1957, är CFO i Uponor Oy. Mer information om den nya styrelseledamoten finns på…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt danska värdepapperslagen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 8 december 2016 kl. 13:00. Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61), i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i…

Genomförd försäljning av aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONGKONG ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning….

Försäljning av aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE HONGKONG ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning….

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S

Aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. 33395361) kallas härmed till bolagets extra bolagsstämma som äger rum onsdagen den 21 december 2016, kl 14:00 CET. Plats: Bolagets lokaler, Drottninggatan 11 i Helsingborg. Förslag till dagordning Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Val av en eller två justerare Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad…

Delårsrapport, januari–september 2016

Fortsatt organisk tillväxt, förbättrat rörelseresultat och stabil kassagenerering Tredje kvartalet 2016     Koncernens nettoomsättning ökade med 4 procent, till 527 MSEK (505), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 387 MSEK (381) och i Installation Services till 167 MSEK (148) Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med 16 procent och uppgick…

Inbjudan till presentation av Nordic Water­proofings delårsrapport för tredje kvartalet

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari–september 2016 tisdagen den 15 november 2016, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Jonas Olin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor….

Valberedning utsedd i Nordic Waterproofing Holding A/S

Valberedning i Nordic Waterproofing Holding A/S har bildats, baserat på ägande i bolaget den 31 augusti 2016. Vid årsstämma den 14 juni 2016 beslutades att Nordic Waterproofings valberedning ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägare som önskar delta i valberedningen, jämte bolagets styrelseordförande. I enlighet med aktieägarnas beslut har Nordic Waterproofings valberedning bildats och består av…

Delårsrapport, januari–juni 2016

Fortsatt stark organisk tillväxt och förbättrat rörelseresultat Andra kvartalet 2016 Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent till 522 MSEK (481), varav organisk tillväxt uppgick till 10 procent. Nettoomsättningen var den högsta hittills för koncernen i ett andra kvartal. Nettoomsättningen för Product & Solutions uppgick till 397 MSEK (377) och för Installation Services till 156 MSEK (129) Rörelseresultatet (EBIT) före…

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för andra kvartalet

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari–juni 2016 tisdagen den 23 augusti, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Jonas Olin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen…

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i Nordic Waterproofing samt meddelande om stabiliseringsåtgärder

Ladda ner pressmeddelande (PDF)
ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank (”Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners”) har meddelat Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing” eller ”Bolaget”) Axcel[1]och KIRKBI[2] att övertilldelningsoptionen har utnyttjats avseende 734 234 befintliga aktier samt att stabiliseringsåtgärder har vidtagits.
I samband med erbjudandet om förvärv av befintliga aktier i…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående…

Antalet aktier och röster i Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Nordic Waterproofing Holding A/S enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61), i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen att Bolaget mottagit följande…

Slutligt pris i Nordic Waterproofings börs-introduktion fastställt till 71 kronor per aktie. Handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Ladda ner pressmeddelande (PDF)
Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med Bolagets börsnotering (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland svenska och internationella institutionella investerare samt bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger.
Erbjudandet i…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61, att Bolaget i anslutning till börsintroduktionen, i enlighet med 29 § i den danska…

Nordic Waterproofing offentliggör sin börsintroduktion på Nasdaq Stockholm och prospekt i samband härmed

Ladda ner pressmeddelande (PDF)
Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing” eller ”Bolaget”) och Bolagets ägare har beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en försäljning av befintliga aktier (”Erbjudandet”). Styrelsen för Nordic Waterproofing har samtidigt ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Idag offentliggör Bolaget prospekt samt övriga villkor i Erbjudandet,…

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR