Nordic Waterproofing offentliggör sin börsintroduktion på Nasdaq Stockholm och prospekt i samband härmed

Ladda ner pressmeddelande (PDF)
Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing” eller ”Bolaget”) och Bolagets ägare har beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en försäljning av befintliga aktier (”Erbjudandet”). Styrelsen för Nordic Waterproofing har samtidigt ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Idag offentliggör Bolaget prospekt samt övriga villkor i Erbjudandet, första handelsdag förväntas vara den
10 juni 2016.

Nordic Waterproofing i korthet

Nordic Waterproofing i sin nuvarande form etablerades 2011 av Axcel genom en sammanslagning mellan svenska och danska dotterföretag till Trelleborg AB:s respektive Lemminkäinen Oy:s takläggningsverksamhet. Idag är Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Neder­länderna, Polen, Storbritannien och Tyskland. I Finland och Danmark, genom delägda franchisebolag, tillhanda­håller Bolaget dessutom installationstjänster. Bolaget marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco.

Erbjudandet

 • Priset i Erbjudandet kommer att fastställas inom intervallet 66–76 SEK per aktie motsvarande ett totalt marknadsvärde på samtliga utestående aktier i Bolaget om cirka 1 590–1 830 MSEK.
 • Erbjudandet omfattar högst 12 041 968 befintliga aktier i Nordic Waterproofing, motsvarande 50 procent av det totala antalet befintliga aktier, som erbjuds av Axcel[1], KIRKBI[2], vissa styrelseledamöter, ledande befattningshavare och anställda i Bolaget samt rådgivare till Axcel.
 • Axcel och KIRKBI har förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare högst 2 408 394 befintliga aktier, motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Om Erbjudandet på detta sätt utökas fullt ut omfattar Erbjudandet totalt högst 14 450 362 aktier.
 • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Axcel och KIRKBI vidare åtagit sig att, på begäran av Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, sälja ytterligare högst 2 167 554 befintliga aktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet och cirka 9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
 • Förutsatt att Erbjudandet utökas fullt ut, och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, omfattar Erbjudandet högst 16 617 916 aktier, vilket motsvarar cirka 69 procent av det totala antalet aktier i Bolaget[3].
 • Det totala värdet av Erbjudandet baserat på ett slutligt erbjudandepris motsvarande mittpunkten i prisintervallet (71 SEK) uppgår till cirka 855 MSEK, cirka 1 026 MSEK om Erbjudandet utökas fullt ut och cirka 1 180 MSEK om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
 • AMF, Carnegie Fonder och Swedbank Robur Fonder (”Cornerstone Investors”) har åtagit sig att, i Erbjudandet, under särskilda villkor, förvärva aktier motsvarande totalt cirka 15,8 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och 22,8 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet.

Åtagande att förvärva aktier

Belopp
(MSEK)
Antal aktier* Andel i Erbjudandet** Andel av det totala antalet aktier i Bolaget
AMF 47 662 308 4,0% 2,75%
Carnegie Fonder 94 1 324 616 8,0% 5,50%
Swedbank Robur Fonder 128 1 806 295 10,9% 7,50%
Summa 269 3 793 219 22,8% 15,75%

*      Baserat på ett slutgiltigt erbjudandepris motsvarande mittpunkten i prisintervallet (71 SEK).
**    Baserat på full utökning av Erbjudandet och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

 • Utöver Cornerstone Investors har Ulf Gundemark och Martin Ellis, Nordic Waterproofings styrelseordförande respektive verkställande direktör, åtagit sig att förvärva 20 000 respektive 195 845 aktier i Bolaget, motsvarande 0,1 respektive 0,8 procent av Bolagets totala antal utestående aktier efter Erbjudandet, vid antagande om ett pris i Erbjudandet motsvarande mittpunkten av prisintervallet (71 SEK) och vid tillämpning av en växelkurs där 1,00 EUR motsvarar 9,27 SEK.
 • I samband med Erbjudandet förväntas Bolaget emittera 967 884 aktier till följd av utnyttjande av teckningsoptioner.
 • Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och utlandet samt ett erbjudande till allmänheten i Sverige.
 • Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs idag den 30 maj 2016 på Nordic Waterproofings webbplats samt ABG Sundal Colliers och Carnegies webbplatser för pågående erbjudanden.
 • Anmälningsperiod för institutionella investerare påbörjas den 31 maj 2016 och förväntas att avslutas den
  9 juni 2016.
 • Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige påbörjas den 31 maj 2016 och förväntas att avslutas den 8 juni 2016.
 • Beslut om tilldelning kommer att fattas av Bolagets styrelse i samråd med Axcel, Moelis samt Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, varvid målet är att uppnå en bred spridning av aktierna. Cornerstone Investors är dock garanterade tilldelning överensstämmande med deras respektive åtaganden.
 • Beräknad första handelsdag för Nordic Waterproofings aktier på Nasdaq Stockholm är den 10 juni 2016 och beräknad likviddag är den 14 juni 2016.
 • Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”NWG”.

Martin Ellis, VD Nordic Waterproofing, kommenterar:

“Nordic Waterproofing har växt och är nu en av de ledande aktörerna på den nordeuropeiska tätskiktsmarknaden.
Vår marknadsposition, i kombination med ökad lönsamhet under de senaste åren, bekräftar styrkan i Bolagets affärsmodell. Till detta kommer bolagsledningens genuina kunskaper i branschen och starka kundrelationer. Vår ambition är att fortsatt vara framgångsrika på den stabila tätskiktsmarknaden och dra fördelar av en pågående återhämtning på byggmarknaden i Norden. Med ökande marknadsandelar i Norge, fortsatt utveckling av produktportföljen, breddat serviceerbjudande samt möjligheter att utöka våra marknader inom EPDM, ser vi goda möjligheter till fortsatt organisk tillväxt, kompletterad med förvärvsmöjligheter. En börsnotering blir ett spännande nästa steg för Nordic Waterproofing, jag och mitt team ser fram emot att kunna fortsätta realisera våra ambitioner, tillsammans med befintliga och nya aktieägare.”

Ulf Gundemark, styrelseordförande för Nordic Waterproofing kommenterar:

“Jag är imponerad av Nordic Waterproofings position som ledande aktör på den nordeuropeiska tätskiktsmarknaden och jag har en stark tilltro till Bolagets framtida utsikter. Styrelsen och de säljande aktieägarna gör bedömningen att en börsnotering är ett logiskt steg för att ytterligare stärka förutsättningarna för fortsatt tillväxt under kommande år. Vi ser fram emot att tillvarata de möjligheter som följer av en notering, inte minst i form av en breddad bas av svenska och internationella investerare och en ökad kännedom om Bolaget.”

Vilhelm Sundström, styrelseledamot och representant för Axcel kommenterar:

“Under vårt arbete med Nordic Waterproofing har Bolaget utvecklats till ett starkt och lönsamt bolag med en mycket erfaren ledningsgrupp och styrelse. Axcel kommer att fortsätta inneha en betydande ägarandel i Nordic Waterproofing efter noteringen och jag har stort förtroende för Bolagets förmåga att fortsätta implementera sin tillväxtstrategi på ett framgångsrikt sätt och skapa värde för sina aktieägare. Å Axcels vägnar välkomnar jag detta nästa steg för Nordic Waterproofing. Jag anser att Bolaget är väl lämpat och förberett för en noterad miljö.”

Bakgrund och motiv

Nordic Waterproofing har, under Axcels ägande, genomfört fyra förvärv vilka framgångsrikt integrerats med Bolagets verksamhet. Ett flertal strategiska initiativ har genomförts, för att stärka Nordic Waterproofings affärsmodell samt öka den operationella effektiviteten och konkurrenskraften. Tack vare starkt fokus på lönsamhet före volym, en omfattande satsning på operativa förbättringar, exempelvis receptoptimering, produktivitetsförbättringar och effektivisering av inköp och prissättning, har Nordic Waterproofing stadigt förbättrat sin lönsamhet sedan 2012. De genomförda åtgärderna gör att Nordic Waterproofing idag står väl rustat att leverera tillväxt med förbättrad lönsamhet och har goda förutsättningar att ta del av den förväntade tillväxten i marknaden.
Nordic Waterproofings starka position har bidragit till en stabil omsättning de senaste åren, trots periodvis utmanande marknadsförhållanden. Under 2015 har Bolagets omsättning förbättrats från 1 679 MSEK till
1 720 MSEK, motsvarande en ökning om 2,5 procent samtidigt som Bolaget har ökat EBIT-marginalen före jämförelse­störande poster från 9,9 procent till 10,6 procent, jämfört med 2014.
Axcels affärsidé är att investera i medelstora företag och efter ett antal år, när uppsatta mål har uppnåtts, hitta en ny ägare till företagen. Tillsammans med Nordic Waterproofing har Axcel implementerat flera viktiga strategiska initiativ och etablerat Nordic Waterproofing som en ledande aktör med gott renommé.
Mot bakgrund av detta har Nordic Waterproofings styrelse och ledning, tillsammans med Axcel, gjort bedömningen att tidpunkten är rätt för Bolaget att ta nästa steg och bredda Bolagets aktieägarbas samt ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets styrelse och ledning är av uppfattningen att en börsnotering är till fördel för Bolaget då en notering på Nasdaq Stockholm ger Nordic Waterproofing tillgång till den svenska och de internationella kapitalmarknaderna för att bredda Bolagets finansieringsalternativ inför eventuella framtida kapitalbehov.

Prospekt och anmälningssedlar

Ett prospekt som innehåller fullständiga villkor för Erbjudandet offentliggörs idag. Prospekt och anmälnings­sedlar kan erhållas från något av Carnegies kontor samt beställas från Nordic Waterproofing. Prospektet finns även tillgängligt på Nordic Waterproofings webbplats (www.nordicwaterproofing.com), ABG Sundal Colliers webbplats under sektionen ”ongoing transactions” (www.abgsc.com), Carnegies webbplats för pågående erbjudanden (www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden) och Nordnets webbplats (www.nordnet.se). Anmälningssedel kommer också att finnas tillgänglig på Nordic Waterproofings och Carnegies ovan nämnda webbplatser. Anmälan kan även göras via Nordnet.

Preliminär tidplan

Anmälningsperiod för institutionella investerare:       31 maj – 9 juni 2016
Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige:            31 maj – 8 juni 2016
Första handelsdag på Nasdaq Stockholm:               10 juni 2016
Likviddag:                                                           14 juni 2016

Rådgivare

ABG Sundal Collier och Carnegie är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Moelis & Company UK LLP är oberoende finansiell rådgivare till Nordic Waterproofing och Axcel. Roschier är legal rådgivare till Nordic Waterproofing och Ägarna. Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Ellis, VD Nordic Waterproofing
Telefon: +45 31 21 36 69
E-post: martin.ellis@nordicwaterproofing.com
Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: +46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com

Om AMF

AMF är ett livförsäkringsaktiebolag som till lika delar ägs av LO och Svenskt Näringsliv. Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att AMFs vinster i sin helhet tillfaller spararna. AMF förvaltade per 31 mars 2016 cirka 528 miljarder SEK i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF är ett av Sveriges ledande pensionsbolag och en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. AMF har cirka 350 medarbetare.

Om Carnegie Fonder

Carnegie Fonders verksamhet startade 1988 med svenska aktiefonder och har sedan dess utökats med både räntefonder och tillväxtmarknadsfonder. Carnegie Fonder har en värdeinriktad fondförvaltningsfilosofi vilket innebär att fondförvaltarna letar efter bolag med stabil intjäning och höga utdelningar.

Om Swedbank Robur Fonder

Swedbank Robur är en Skandinaviens största fondförvaltare och ett helägt dotterbolag till Swedbank. Swedbank Robur erbjuder sparandealternativ för privatpersoner och institutionella klienter genom investeringsfonder och diskretionär förvaltning.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva aktier eller andra värdepapper i Nordic Waterproofing Holding A/S.
Detta pressmeddelande har inte distribuerats, och kommer inte att distribueras eller på annat vis skickas till USA, Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.
Detta material är inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering hos United States Securities and Exchange Commission eller utan tillämpning av ett undantag från registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Bolaget avser inte att registrera någon del av Erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna. Alla eventuella värdepapper som erbjuds eller säljs i USA kommer enbart att erbjudas eller säljas till kvalificerade investerare (som definierat i Rule 144A i Securities Act) enligt Rule 144A.
Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns ”Prospektdirektivet”). Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet kommer att publiceras, och kan, när det har publicerats, erhållas från Bolaget. Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring annat än på grundval av information som återfinns i prospektet.
I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivets, d.v.s. enbart sådana investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i den EES-medlemsstaten.
Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”bedömer”, ”antar”, ”förutser”, ”kan”, ”vill”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”anser”, ”får”, ”planerar”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck som identifierar information som är framåtriktad. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar bolaget. Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive bolagets finansiella ställning, kassaflöde och lönsamhet, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Bolagets verksamhet är exponerad för ett antal risker och osäkerheter som kan medföra att framåtriktade uttalanden blir felaktiga eller en uppskattning eller beräkning inkorrekt. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på bolagets verksamhet och den marknad varpå bolaget bedriver sin verksamhet.
Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.
[1]    Axcel IV K/S, Axcel IV K/S 2, AX Management Invest K/S och AX Management Invest II K/S, samtliga fonder rådgivna av
Axcel Management A/S
[2]    KIRKBI Invest A/S
[3]      Förutsatt att omstämpling av aktieslag och utnyttjande av teckningsoptioner genomförs. I händelse av att samtliga teckningsoptioner inte utnyttjas, minskas antal aktier till att omfatta högst 11 418 632 aktier, med en möjlighet att utöka med högst 2 074 053 aktier. Vidare skulle Övertilldelningsoptionen minska till att omfatta 2 056 960 aktier.