Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61), i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen att Bolaget mottagit följande meddelande. Informationen i detta pressmeddelande bygger på att Bolagets aktiekapital, efter den emission som skedde den 14 juni 2016 av 967 884 aktier till följd av utnyttjande av teckningsoptioner (”Aktiekapitalökningen”), uppgår till 24 083 935 DKK.

Per dagen för detta pressmeddelande meddelas att 945 964 aktier (varje aktie berättigar till en röst) har överförts till Axcel IV K/S (Dk. organisationsnummer 32 90 65 16). Motivet till aktieöverföringen är ett återlämnande av aktier (aktierna utgör finansiella instrument) från vissa anställda i Bolaget enligt ett aktielånsarrangemang som ingåtts för att möjliggöra leverans av de aktier som såldes av dessa anställda i samband med börsnoteringen av Bolaget.

Efter en sådan återleverans och Aktiekapitalökningen meddelas härmed att Axcel IV K/S inte längre äger något finansiellt instrument i Bolaget samt att Axcel IV K/S därmed direkt äger 2 990 780 aktier, motsvarande cirka 12,42 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Bolaget.

Därutöver har Axcel IV K/S 2 (Dk. organisationsnummer 33 42 65 69) meddelat Bolaget att Axcel IV K/S 2, efter Aktiekapitalökningen, direkt äger 2 376 599 aktier, motsvarande cirka 9,87 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Bolaget.

Efter återleveransen av aktier (det finansiella instrumentet) och Aktiekapitalökningen har Axcel Management A/S meddelat Bolaget att Axcel Management A/S inte längre äger något finansiellt instrument i Bolaget samt att Axcel IV K/S direkt och indirekt äger 5 526 443 röster, motsvarande 22,95 procent av totalt antal utestående röster i Bolaget. Axcel Management A/S (Dk. organisationsnummer 28 30 18 55) är rådgivare till Axcel IV K/S, Axcel IV K/S 2 och AX Management Invest II K/S, och har bemyndigats att diskretionärt utöva rösträttigheterna som följer av de aktier som innehas av tidigare nämnda bolag. Axcel Management A/S kontrolleras av AXIII MP Holding ApS (Dk. organisationsnummer 28 86 09 86), som i sin tur kontrolleras av AXIII MPH Invest ApS (Dk. organisationsnummer 28 85 73 14).

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Nordic Waterproofing Holding A/S enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande 14 juni 2016 kl. 15:30.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: +46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com