Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S

Aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. 33395361) kallas härmed till bolagets extra bolagsstämma som äger rum onsdagen den 21 december 2016, kl 14:00 CET. Plats: Bolagets lokaler, Drottninggatan 11 i Helsingborg.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justerare
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Val av ny styrelseledamot
  7. Bemyndigande till stämmans ordförande
  8. Avslutande av den extra bolagsstämman

Styrelsens förslag

Punkt 6.
Styrelsen föreslår att Riitta Palomäki väljs som ny styrelseledamot. Riitta Palomäki anses oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning punkterna 4.4. och 4.5.

Riitta Palomäki är Executive Vice President och CFO i Uponor Oyj. Efter examen från Åbo universitet 1983 tog Riitta anställning vid Strömberg Oy (vilket senare förvärvades och integrerades med ABB) som systemanalytiker och systemförvaltare på IT-sidan. Riitta var CIO på ABB Industry Oy mellan åren 1988 och 1990. Hon blev sedan befordrad till finansdirektör för ABB Service Oy med ansvar för både finans och IT. Under åren 1991 till 1997 var Riitta finansdirektör på ABB Services. Efter tre år som finansdirektör för Konecranes respektive för ABB Finland Oyj tog hon sig sitt första uppdrag som CFO för en koncern när hon började på Kuusakoski år 2003. Under år 2009 bytte Riitta till sitt nuvarande uppdrag som CFO på Uponor Oy. Sedan är 2012 är Riitta styrelseledamot i Componenta Oyj, där hon även är ordförande i revisionskommittén.

Information om den styrelseledamot som föreslås samt redogörelse för valberedningens arbete finns på www.nordicwaterproofing.com .

Punkt 7.
Styrelsen föreslår att stämmans ordförande ska bemyndigas att göra de mindre ändringar, rättelser och tillägg till de beslut som fattats av stämman och ansökan om registrering av besluten som ska lämnas in till den danska registreringsmyndigheten (DK: Erhvervsstyrelsen) som är nödvändiga för att besluten ska kunna registreras.

Aktiekapital och rösträtt

Aktiekapitalet i Nordic Waterproofing A/S uppgår till 24 083 935 DKK fördelat på aktier med ett kvotvärde om 1 DKK. Varje aktie med ett kvotvärde om 1 DKK berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämman.
Totalt antal aktier:     24 083 935
Totalt antal röster:     24 083 935

Registreringsdag, inträdeskort, fullmakt och poströst

Registreringsdag
Aktieägares rätt att delta och rösta på bolagets extra bolagsstämma fastställs baserat på antalet aktier som aktieägaren innehar på registreringsdagen.

Registreringsdagen är onsdagen den 14 december 2016.

Antalet aktier som varje aktieägare i bolaget innehar på registreringsdagen beräknas utifrån utgången av registreringsdagen. Beräkningen kommer att baseras på registrering av aktier i aktieboken och sådana vederbörligen dokumenterade anmälningar till bolaget om förvärv av aktier, som ännu inte har registrerats i aktieboken men som har tagits emot av bolaget före utgången av registreringsdagen.

För att införas som ägare i aktieboken måste information gällande aktieinnehavet bekräftas genom protokoll från VP Securities A/S, eller annan liknande dokumentation, som inte får vara äldre än en månad. Sådan dokumentation måste tillhandahållas bolaget innan utgången av registreringsdatumet.

Inträdeskort
En aktieägare eller ett ombud som önskar delta på den extra bolagsstämman måste lämna in en ifylld begäran om ett inträdeskort. Begäran ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 16 december 2016 kl. 23:59 CET. Begäran om inträdeskort skickas med ordinarie post till Nordic Waterproofing Holding A/S, Drottninggatan 11, 252 21 Helsingborg eller per e-post (som en scannad kopia) till egm@nordicwaterproofing.com . Formulär för begäran finns bifogat som Bilaga 1 till denna kallelse och är också tillgängligt på bolagets webbplats, www.nordicwaterproofing.com . Om inträdeskort förlorats eller inte kommit aktieägare som lämnat in en begäran tillhanda kan nytt inträdeskort erhållas på platsen för stämman mot uppvisande av legitimation.

Ombud
Aktieägare får representeras på den extra bolagsstämman genom ombud. Aktieägare som väljer att utse ett ombud måste inkomma med ett ifyllt fullmaktsformulär till bolaget senast fredagen den 16 december 2016, kl. 23:59 CET. Fullmaktsformuläret skickas med ordinarie post till Nordic Waterproofing Holding A/S, Drottninggatan 11, 251 21 Helsingborg eller per e-post (som en skannad kopia) till egm@nordicwaterproofing.com . Formulär för fullmakt finns bifogat till denna kallelse som Bilaga 2 och finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.nordicwaterproofing.com .

Poströst
Aktieägare får rösta per post innan den extra bolagsstämman har hållits. Aktieägare som väljer att poströsta måste inkomma med sin poströst så att den kommer bolaget tillhanda senast tisdagen den 20 december 2016, kl. 12:00 CET. Poströsten kan lämnas in via ordinarie post till Nordic Waterproofing Holding A/S, Drottninggatan 11, 252 21 Helsinborg eller per e-post (som en skannad kopia) till egm@nordicwaterproofing.com . Formuläret för poströstning är bifogad till denna kallelse som Bilaga 2 och finns även tillgängligt på bolagets webbplats www.nordicwaterproofing.com . En poströst som har mottagits av bolaget kan inte återkallas. En poströst är bindande och kan inte återtas även om aktieägaren närvarar vid bolagsstämman. Vänligen notera att postgången kan ta flera dagar.

Information till aktieägare som innehar aktier via Euroclear Sweden AB

Följande information riktar sig till aktieägare som innehar sina aktier genom Euroclear Sweden AB (“Euroclear Sweden”).
För att delta och använda din rösträtt på den extra bolagsstämman måste du registrera din rösträtt i aktieägarregistret som förvaltas av Euroclear Sweden (“Aktieägarregistret”) och fylla i formuläret för begäran om inträdeskort (Bilaga 1) i enlighet med instruktionerna ovan.

Om du önskar att använda din rösträtt genom ombud eller poströst så måste du registrera din rösträtt i Aktieägarregistret och fylla i formulär för fullmakt/poströstning (Bilaga 2) i enlighet med instruktioner ovan.

Rösträttsregistrering – direktregistrerade aktieägare
Aktieägare som innehar aktier på ett konto direkt hos Euroclear Sweden, ett värdepapperskonto (VP-konto), kommer per automatik att vara upptagna i aktieboken och behöver därför inte genomföra någon särskild registrering för att erhålla rösträtt.

Rösträttsregistrering – förvaltarregistrerade aktier
För att bli registrerad och berättigad att rösta vid bolagsstämman måste aktieägare som innehar aktier via en förvaltare vidt
a följande åtgärder:

Aktieägare som innehar förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering). Begäran om omregistrering måste ske i så god tid hos förvaltaren att omregistreringen är verkställd hos Euroclear Sweden före slutet av arbetsdagen (CET) den 14 december 2016.

Publicering av kallelse

Dagordningen och de fullständiga förslagen till beslut är inkluderade i denna kallelse.

Denna kallelse, inklusive dagordningen och de fullständiga förslagen till beslut, information avseende antalet aktier och röster på kallelsedagen, samt formulär för begäran om inträdeskort, fullmakt och poströstning kommer även att finnas tillgängligt den 25 november 2016 på www.nordicwaterproofing.com under fliken Bolagsstämma.

Denna kallelse, inklusive dagordningen och de fullständiga förslagen till beslut samt formulär för begäran om inträdeskort, fullmakt och poströstning kommer även att sändas per e-post den 25 november 2016 till de registrerade aktieägarna som har registrerat sina e-postadresser hos Nordic Waterproofing Holding A/S i enlighet med punkten 11.3 i bolagsordningen.

Majoritetskrav

Följande majoritetskrav för de föreslagna besluten måste uppfyllas för att de föreslagna besluten ska kunna antas:

  • De föreslagna besluten under punkterna 6 och 7 kan beslutas med enkel majoritet av rösterna.

Vejen den 25 november 2016

Styrelsen för Nordic Waterproofing Holding A/S
Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13:00 den 25 november 2016.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: +46 709 994 970
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com