Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i Nordic Waterproofing samt meddelande om stabiliseringsåtgärder

Ladda ner pressmeddelande (PDF)
ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank (”Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners”) har meddelat Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing” eller ”Bolaget”) Axcel[1]och KIRKBI[2] att övertilldelningsoptionen har utnyttjats avseende 734 234 befintliga aktier samt att stabiliseringsåtgärder har vidtagits.
I samband med erbjudandet om förvärv av befintliga aktier i Bolaget och noteringen på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”) har Bolagets huvudägare, Axcel och KIRKBI, ställt ut en option till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners att förvärva högst 2 167 554 befintliga aktier i Bolaget motsvarande 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet, under 30 dagar från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners har utnyttjat Övertilldelningsoptionen avseende befintliga 734 234 aktier. Därmed kommer 1 433 320 aktier i Nordic Waterproofing som ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank har lånat av Axcel och KIRKBI i syfte att täcka övertilldelning i samband med Erbjudandet att återlämnas till Axcel och KIRKBI.
Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners har vidare vidtagit stabiliseringsåtgärder på Nasdaq Stockholm. Samtliga stabiliseringstransaktioner genomfördes mellan den 10 juni 2016 och den 8 juli 2016, i ett prisintervall mellan 66,00 – 71,00 kronor. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

Intervall per dag

Date SEK
10 juni 2016 70,75 – 71,00
13 juni 2016 70,50 – 71,00
14 juni 2016 70,00 – 70,75
15 juni 2016 Ingen stabilisering
16 juni 2016 68,75 – 70,50
17 juni 2016 Ingen stabilisering
20 juni 2016 69,00 – 70,25
21 juni 2016 69,25 – 70,50
22 juni 2016 69,25 – 69,50
23 juni 2016 69,25
27 juni 206 66,00 – 67,50
28 juni 2016 66,00 – 67,50
29 juni 2016 67,25
30 juli 2016 67,50 – 68,00
1 juli 2016 67,50 – 68,00
4 juli 2016 Ingen stabilisering
5 juli 2016 Ingen stabilisering
6 juli 2016 Ingen stabilisering
7 juli 2016 Ingen stabilisering
8 juli 2016 Ingen stabilisering

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: +46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing i korthet

Nordic Waterproofing i sin nuvarande form etablerades 2011 av Axcel genom en sammanslagning mellan svenska och danska dotterföretag till Trelleborg AB:s respektive Lemminkäinen Oy:s takläggningsverksamhet. Idag är Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Neder­länderna, Polen, Storbritannien och Tyskland. I Finland och Danmark, genom delägda franchisebolag, tillhanda­håller Bolaget dessutom installationstjänster. Bolaget marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.
Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva aktier eller andra värdepapper i Nordic Waterproofing Holding A/S.
Detta pressmeddelande har inte distribuerats, och kommer inte att distribueras eller på annat vis skickas till USA, Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.
Detta material är inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering hos United States Securities and Exchange Commission eller utan tillämpning av ett undantag från registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Bolaget avser inte att registrera någon del av Erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna. Alla eventuella värdepapper som erbjuds eller säljs i USA kommer enbart att erbjudas eller säljas till kvalificerade investerare (som definierat i Rule 144A i Securities Act) enligt Rule 144A.
Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns ”Prospektdirektivet”). Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet offentliggjordes den 30 maj 2016 och kan erhållas från Bolagets webbplats. Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring annat än på grundval av information som återfinns i prospektet.
I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivets, d.v.s. enbart sådana investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i den EES-medlemsstaten.
Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”bedömer”, ”antar”, ”förutser”, ”kan”, ”vill”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”anser”, ”får”, ”planerar”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck som identifierar information som är framåtriktad. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets finansiella ställning, kassaflöde och lönsamhet, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Bolagets verksamhet är exponerad för ett antal risker och osäkerheter som kan medföra att framåtriktade uttalanden blir felaktiga eller en uppskattning eller beräkning inkorrekt. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.
Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.
[1] Axcel IV K/S, Axcel IV K/S 2, AX Management Invest K/S och AX Management Invest II K/S, samtliga fonder rådgivna av Axcel Management A/S
[2] KIRKBI Invest A/S