Delårsrapport, januari–september 2016

Fortsatt organisk tillväxt, förbättrat rörelseresultat och stabil kassagenerering

Tredje kvartalet 2016    

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 4 procent, till 527 MSEK (505), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 387 MSEK (381) och i Installation Services till 167 MSEK (148)
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med 16 procent och uppgick till 85 MSEK (73)
 • Rörelseresultatet (EBIT) fördubblades till 84 MSEK (42)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 80 MSEK (109)
 • Vinsten per aktie före och efter utspädning var 3,04 SEK (1,07)

Januari–september 2016

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 5 procent till 1 373 MSEK (1 305), varav organisk tillväxt uppgick till 6 procent
 • Nettoomsättningen i Products & Solutions uppgick till 1 043 MSEK (1 011) och i Installation Services till 402 MSEK (354)
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med 27 procent och uppgick till 181 MSEK (143)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 38 procent, till 167 MSEK (121)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 70 MSEK (88)
 • Vinsten per aktie före och efter utspädning var 5,36 SEK (3,09)

Meddelande från VD

Fortsatt stark försäljningstillväxt och resultatförbättring

Nordic Waterproofings fortsatte att växa undet det tredje kvartalet 2016. Koncernens försäljning ökade med 4 procent och rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med 16 procent jämfört med motsvarande kvartal 2015.

Denna utveckling, i kombination med vårt starka första halvår, har resulterat i den bästa niomåndersperioden någonsin för koncernen. Försäljningen ökade med 5 procent och justerat rörelseresultat (EBIT) ökade med 27 procent jämfört med motsvarande period 2015.

Med denna utgångspunkt är vår bedömning att vi kommer att kunna redovisa den bästa resultatutvecklingen för innevarande år. Utöver vårt fortsatta fokus på resultatutvecklingen i vår nuvarande verksamhet söker och analyserar vi aktivt förvärvsmöjligheter inom båda rörelsesegment och samtliga geografier.

Nordic Waterproofing är en av norra Europas ledande producenter och leverantörer av tätskiktprodukter och tillhörande tjänster för att täta, skydda och bevara byggnader och infrastrukturer.

Koncernens nettoomsättning under det tredje kvartalet 2016 uppvisade en tillväxt om 4 procent, jämfört med motsvarande period föregående år, från 505 till 527 MSEK, med bidrag från våra båda rörelsesegment. Rörelsesegmentet Products & Solutions rapporterade en försäljningsökning om 2 procent, medan rörelsesegmentet Installation Services rapporterade en försäljningsökning om 13 procent till följd av en förbättrad efterfrågesituation i Finland. Danmark noterade en fortsatt positiv efterfrågetrend. Den svenska marknaden bekräftade en fortsatt svagare efterfrågan från kunder inom säljkanalen Gör-det-själv (GDS) samt från försäljningen av produkter till infrastrukturrelaterade projekt, vilket vi redovisade i vår förra delårsrapport. Försäljningen i Norge utvecklas bra med en positiv tillväxttrend. Den finska marknaden bekräftade signalerna på den återhämtning i tillväxt vi sett sedan början av året, främst drivet av projekt i Helsingforsregionen. Vi redovisade en svagare orderingång i det tredje kvartalet, dels som en effekt av att vi fokuserade på projekt med mer attraktiva marginaler, dels att vi hade ett starkare efterfrågan i motsvarande kvartal förra året.

Försäljningen i Rörelsesegmentet Products & Solutions var god, trots en något svagare försäljning i Sverige, troligen som en följd av minskade skatteavdrags-möjligheter för ROT-arbeten. Vi fortsätter att analysera situationen och vilka åtgärder vi kan behöva vidta för att stödja vår försäljning under 2017. Resultatet förbättrades såväl jämfört med förra kvartalet som med motsvarande kvartal 2015, med stöd av relativt låga, men ökande, priser på bitumen.

Även rörelsesegmentet Installation Services redovisade förbättrat resultat, främst till följd av ökade volymer i vår finska verksamhet. Vår totala orderbok inom Installation Services är på en fortsatt god nivå i jämförelse med motsvarande period i 2015. Efterfrågan är i linje med säsongsvariationerna. Jag är också nöjd med att vi kan bekräfta våra relationer med våra danska franchise-bolag, som ger oss insikt i slutkundernas efterfrågan samt ser till att vi kontinuerligt levererar på högsta nivå.

Operativt kassaflöde för kvartalet uppgick till 80 MSEK (109), vilket resulterade i en nettoskuldsättning om 127 MSEK vid slutet av perioden.

Vinst per aktie för kvartalet ökade, från 1,07 till 3,04 SEK, samt för perioden januari-september 2016: från 3,09 till 5,36 SEK, en ökning med 73 procent.

Vejen den 15 november 2016

Martin Ellis
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten

Idag, 15 november 2016 kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: Från Sverige: 08-566 426 90 Från Danmark: +45 82 33 31 78 Från Storbritannien: +44 20 3008 9801 För mer information, vänligen kontakta Martin Ellis, VD och koncernchef tel: +45 31 21 36 69 Jonas Olin, CFO tel: 0708 29 14 54 Anders Antonsson, Investor Relations tel: 0709 99 49 70

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2016, kl. 08:00 CET.