Slutligt pris i Nordic Waterproofings börs-introduktion fastställt till 71 kronor per aktie. Handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Ladda ner pressmeddelande (PDF)
Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med Bolagets börsnotering (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland svenska och internationella institutionella investerare samt bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger.

Erbjudandet i korthet:

  • Det slutgiltiga priset i Erbjudandet har fastställts till 71 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Bolaget om cirka 1 710 miljoner kronor.
  • Erbjudandet har utökats i enlighet med villkoren för Erbjudandet med 2 408 394 aktier, vilket innebär att totalt 14 450 362 aktier, motsvarande 60,0 procent[1] av aktierna i Nordic Waterproofing har sålts ägarna Axcel[2] , KIRKBI[3] , vissa styrelseledamöter, ledande befattningshavare och anställda i Bolaget samt rådgivare till Axcel.
  • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Axcel och KIRKBI vidare åtagit sig att, på begäran av Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, sälja ytterligare högst 2 167 554 aktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet.
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Erbjudandet att omfatta 16 617 916 aktier, motsvarande cirka 69,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och ett total värde om 1 180 miljoner kronor.
  • Erbjudandet omfattar endast befintliga aktier. Bolaget kommer inte tillföras några medel genom försäljning av aktier i Erbjudandet.
  • Cirka 8 000 investerare har tilldelats aktier i Nordic Waterproofing och alla investerare som anmält sig för förvärv av aktier inom Erbjudandet till allmänheten i Sverige har tilldelats aktier.
  • AMF, Carnegie Fonder och Swedbank Robur Fonder (”Cornerstone Investors”) har sammanlagt förvärvat aktier motsvarande 31,50 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet, eller 22,83 procent förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, och 2,75, 5,50 respektive 7,50 procent, totalt 15,75 procent, av det totala antalet aktier i Bolaget, motsvarande totalt 269 miljoner kronor.
  • Efter Erbjudandets genomförande, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Axcel och KIRKBI att inneha 23,18 procent respektive 4,09 procent av det totala antalet aktier i Nordic Waterproofing.
  • Handel i Nordic Waterproofings aktie på Nasdaq Stockholm inleds idag den 10 juni 2016 under kortnamnet ”NWG”.

Martin Ellis, VD, Nordic Waterproofing, kommenterar:

”Intresset från investerarna både i Sverige och internationellt har varit stort, och vi är glada och givetvis väldigt stolta över Nordic Waterproofing. Det känns bra att många investerare känner tilltro till vår strategi och vår kapacitet att ta nästa steg som börsbolag. Vi välkomnar våra nya aktieägare och ser mycket positivt på de möjligheter som vår planerade börsintroduktion innebär. Vi i ledningen och styrelsen ser fram emot att fortsätta vår resa som ett börsnoterat bolag och att fortsätta skapa värde för befintliga såväl som nya aktieägare.”

Ulf Gundemark, styrelseordförande för Nordic Waterproofing, kommenterar:

”Nordic Waterproofing har med sin starka marknadsposition och tydliga strategi attraherat till sig just den typen av långsiktiga och stabila investerare vi sökte. Med börsnoteringen ville vi skapa en bra ägarspridning, och det har vi uppnått. Nu fortsätter vi utvecklingsarbetet tillsammans med Bolagets starka ledning och stabila ägarbas.”

Vilhelm Sundström, styrelseledamot och representant för Axcel, kommenterar:

”Det stora intresset inför börsnoteringen bör ge Nordic Waterproofing en bra start som noterat bolag. Axcel kommer att arbeta i styrelsen för att bolaget möter de förväntningar som kapitalmarknaden och andra intressenter har på en börsnoterad verksamhet, med fokus på transparens och rapportering.”

Rådgivare

ABG Sundal Collier och Carnegie är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Moelis & Company UK LLP är oberoende finansiell rådgivare till Nordic Waterproofing och Axcel. Roschier och Plesner är legala rådgivare till Nordic Waterproofing och ägarna. Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Ellis, VD Nordic Waterproofing
Telefon: +45 312 136 69
E-post: martin.ellis@nordicwaterproofing.com
Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: +46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing i korthet

Nordic Waterproofing i sin nuvarande form etablerades 2011 av Axcel genom en sammanslagning mellan svenska och danska dotterföretag till Trelleborg AB:s respektive Lemminkäinen Oy:s takläggningsverksamhet. Idag är Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Neder­länderna, Polen, Storbritannien och Tyskland. I Finland och Danmark, genom delägda franchisebolag, tillhanda­håller Bolaget dessutom installationstjänster. Bolaget marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco.
Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva aktier eller andra värdepapper i Nordic Waterproofing Holding A/S.
Detta pressmeddelande har inte distribuerats, och kommer inte att distribueras eller på annat vis skickas till USA, Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.
Detta material är inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering hos United States Securities and Exchange Commission eller utan tillämpning av ett undantag från registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Bolaget avser inte att registrera någon del av Erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna. Alla eventuella värdepapper som erbjuds eller säljs i USA kommer enbart att erbjudas eller säljas till kvalificerade investerare (som definierat i Rule 144A i Securities Act) enligt Rule 144A.
Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns ”Prospektdirektivet”). Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet offentliggjordes den 30 maj 2016 och kan erhållas från Bolagets webbplats. Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring annat än på grundval av information som återfinns i prospektet.
I samband med Erbjudandet kan Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners under en period om upp till 30 dagar från den första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm, komma att övertilldela eller genomföra transaktioner som stabiliserar, upprätthåller eller annars påverkar priset på aktierna. Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners kan övertilldela aktier eller genomföra transaktioner som medför att kursen på aktierna håller sig på en högre nivå än vad som annars skulle ha varit fallet på den öppna marknaden. Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners har inte någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan avbrytas när som helst utan förvarning och den måste avslutas inom den ovan nämnda 30 dagars-perioden. Utöver vad som följer av lag eller övriga regler avser Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners inte att redogöra för omfattningen av stabiliserande åtgärder vidtagna i förhållande till Erbjudandet.
I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivets, d.v.s. enbart sådana investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i den EES-medlemsstaten.
Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”bedömer”, ”antar”, ”förutser”, ”kan”, ”vill”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”anser”, ”får”, ”planerar”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck som identifierar information som är framåtriktad. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets finansiella ställning, kassaflöde och lönsamhet, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Bolagets verksamhet är exponerad för ett antal risker och osäkerheter som kan medföra att framåtriktade uttalanden blir felaktiga eller en uppskattning eller beräkning inkorrekt. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.
Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.
[1] Förutsatt att teckningsoptioner motsvarande 967 884 aktier utnyttjas, vilket förväntas ske den 14 juni 2016
[2] Axcel IV K/S, Axcel IV K/S 2, AX Management Invest K/S och AX management Invest II K/S, samtliga fonder rådgivna av Axcel Management A/S
[3] KIRKBI Invest A/S
[4] Förutsatt att teckningsoptioner motsvarande 967 884 aktier utnyttjas, vilket förväntas ske den 14 juni 2016