Årsstämma 2021

Aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding AB (publ) kallas till årsstämma den 29 april 2021

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen i bolaget beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att endast utöva sin rösträtt per post.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs den 29 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Den som önskar delta i stämman ska:

  1. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 21 april 2021 och
  2. anmäla sig till stämman senast den 28 april 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 21 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 23 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret för poströstning kommer finnas tillgängligt på bolagets webbplats http://www.nordicwaterproofing.com och på bolagets huvudkontor, Rönnowsgatan 12 i Helsingborg. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning kan skickas med post till Nordic Waterproofing Holding AB, Rönnowsgatan 12, 252 25 Helsingborg (märk kuvertet ”Poströstning årsstämma 2021”) eller per e-post till agm@nordicwaterproofing.com. Komplett formulär ska vara bolaget tillhanda senast den 28 april 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Fullmakter m.m.

Aktieägare kan poströsta inför årsstämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Fullmakt ska bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.nordicwaterproofing.com och på bolagets huvudkontor, Rönnowsgatan 12 i Helsingborg. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Handlingar och ytterligare information

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.nordicwaterproofing.com, senast tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Aktieägare, som önskar erhålla upplysning enligt ovan, ska lämna en skriftlig begäran härom till bolaget senast tio (10) dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 19 april 2021, till adress Nordic Waterproofing Holding AB, Rönnowsgatan 12, 252 25 Helsingborg eller via e-post till agm@nordicwaterproofing.com. Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.nordicwaterproofing.com och på bolagets huvudkontor, Rönnowsgatan 12 i Helsingborg senast den 24 april 2021. Upplysningarna skickas inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.