DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2023

Stabil försäljning i en utmanande marknad, EBITDA matchar föregående års nivå

Tredje kvartalet 2023

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 7 procent till 1 212 MSEK (1 132), förvärv påverkade med 4 procent, valuta med 7 procent och organisk förändring uppgick till -4 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 860 MSEK (831) och i Installation Services till SEK 398 MSEK (337)
 • Bruttovinsten minskade till 306 MSEK (317), bruttomarginalen minskade till 25,3 % (28,0 %)
 • EBITDA minskade till 159 MSEK (162), EBITDA marginalen minskade till 13,1 % (14,3 %)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 115 MSEK (128), EBIT marginalen minskade till 9,5 % (11,3 %)
 • Avkastning på sysselsatt kaptial uppgick till 10,8 procent (16,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 149 MSEK (244)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 3,49 SEK (4,34) respektive SEK 3,47 (4,32)

Januari-September 2023

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 4 procent till 3 415 MSEK (3 298), förvärv påverkade med 6 procent, valuta med 5 procent och organisk förändring uppgick till -7 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 2 562 MSEK (2 626) och i Installation Services till SEK 988 MSEK (799)
 • Bruttovinsten minskade till 857 MSEK (933), bruttomarginalen minskade till 25,1 % (28,3 %)
 • EBITDA minskade till 375 MSEK (470), EBITDA marginalen minskade till 11,0 % (14,2 %)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 246 MSEK (364), EBIT marginalen minskade till 7,2 % (11,0 %)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 248 MSEK (266)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 6,98 SEK (11,83) respektive SEK 6,95 (11,76)

 

VD’s kommentarer

Stabil försäljning i en utmanande marknad, EBITDA matchar föregående års nivå

 Koncernens nettoomsättning i det tredje kvartalet ökade med 7 procent till 1 212 MSEK jämfört med 1 132 MSEK föregående år. Påverkan från förvärv var 4 procent, valutaomräkningseffekterna var 7 procent och den organiska förändringen var – 4 procent, varav förändrade försäljningspriser inte hade någon påverkan och volym utvecklades -4 procent. Products and Solutions utvecklas organiskt med -4 procent medan Installation Services organiskt var oförändrade.

EBIT för det tredje kvartalet uppgick till 115 MSEK, att jämföra med 128 MSEK föregående år. Nedgången i rörelseresultat förklaras huvudsakligen av en ökad konkurrens på marknaden för syntetiska gummimembran vilken lett till lägre volymer och marginaler. Sammantaget har koncernens övriga verksamheter ett operativt resultat i nivå med föregående år.

Vår avkastning på sysselsatt kapital är på 10,8 procent (16,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 149 MSEK (244), minskningen orsakades framför allt av förändringar i rörelsekapitalet där lagret minskade medan rörelsefordringar och rörelseskulder utvecklades negativt.

Vi har sett en fortsatt svag nedgång i kostnader för de flesta av våra insatsvaror. Vår förväntan för nybyggnation av kommersiella fastigheter är fortsatt svagt negativ medan efterfrågan på renovering verkar vara stabil. Nybyggnation av bostäder förväntas fortsatt vara låg på kort sikt. Vi har vidtagit kostnadsbesparingar inom alla områden i koncernen för att anpassa oss till den rådande konjunkturen.

Rörelsesegmentet Products & Solutions ökade sin nettoomsättning med 3 procent (11). Påverkan från förvärv var 3 procent, valutaomräkningseffekterna var 5 procent och organisk förändring var -4 procent (5), varav påverkan från försäljningspriser var neutral och volym minskade med -4 procent.
Den bitumenbaserade tätskiktsverksamheten i Sverige uppvisade en tillväxt jämfört med föregående år medan övriga tre nordiska marknader noterade mindre minskningar. Utvecklingen var neutral för både volymer och priser jämfört med samma period föregående år. SealEco, vår syntetiska gummimembranverksamhet, hade en minskad försäljning på flertalet av sina marknader.
Inom våra verksamheter med prefabricerade träelement hade Taasinge-gruppen en minskad försäljning i Danmark medan försäljningen i Norge ökade, Seikat i Finland hade en svagt negativ utveckling på sin försäljning. Taasingegruppen har haft en negativ försäljningsutveckling medan marginalutvecklingen har varit positiv, om än fortfarande på en otillfredsställande nivå. Vi har orderböcker på en god nivå på samtliga tre marknader.
Försäljningen inom vår gröna infrastruktur, vilken säljs under varumärkena Veg Tech och Urban Green, hade en svagt positiv tillväxt på sin försäljning jämfört med det tredje kvartalet föregående år.

Rörelsesegmentet Installation Services växte med 18 procent (20) till 398 MSEK. Påverkan från förvärv var 7 procent, valutaomräkningseffekterna var 11 procent och organisk utveckling var 0 procent (3), varav 2 procent var en påverkan från ökade försäljningspriser och volym utvcklades med -2 procent. I Finland, som representerar den huvudsakliga delen av Installation Services, såg vi oförändrade marginaler. I Norge, där vi har en del operationella utmaningar, hade vi en negativ volymutveckling samt försvagade marginaler. I Danmark hade våra franchisebolag ett operativt resultat i nivå med föregående år.

Vi fortsätter att fokusera på tillväxt via organisk marknadsandelar och selektiva förvärv vilket vi fortsatt har en kapacitet att genomföra. Vi har en strategisk inriktning att främja hållbara byggnadslösningar och förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud.

Helsingborg den 26 oktober 2023

Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten
Idag, den 26 oktober 2023 kl. 10:00 (CEST), håller Nordic Waterproofing en webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på https://events.teams.microsoft.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på https://www.nordicwaterproofing.com en timme före webbsändningen startar.
För att delta på dator följ ovanstående länk. För att delta via telefon, ange konferens id 274 150 289# på något av följande nummer:
Från Sverige: 08 502 428 90
Från Danmark: +45 32 72 66 61
Från Storbritannien: +44 20 7660 8326
Från Finland: +358 9 85 626 548