Nordic Waterproofing Holding AB:s styrelse offentliggör förväntad tidpunkt för sin rekommendation avseende Kingspans budpliktsbud

Den 10 oktober 2023 offentliggjorde Kingspan Holdings (IRL) Limited (”Kingspan”) ett budpliktserbjudande till aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding AB (publ) (”Nordic Waterproofing” respektive ”Erbjudandet”). Efter den förlängning av acceptfristen som Kingspan offentliggjorde den 9 januari 2024 vill styrelsen för Nordic Waterproofing (”Styrelsen”) meddela att Styrelsen kommer att lämna sin rekommendation till aktieägarna i Nordic Waterproofing i anslutning till offentliggörandet av Nordic Waterproofings helårsresultat för 2023. Som tidigare kommunicerats är Nordic Waterproofings bokslutskommuniké planerad att offentliggöras den 6 februari 2024.

Den initiala acceptfristen för Erbjudandet inleddes den 23 november 2023 och förväntades initialt att avslutas den 1 februari 2024. Med hänvisning till den pågående processen för att erhålla konkurrensgodkännande från EU-kommissionen, och i enlighet med beviljad dispens från Aktiemarknadsnämnden, offentliggjorde Kingspan den 9 januari 2024 att den initiala acceptfristen har förlängts till och med den 27 mars 2024.

Enligt takeover-reglerna ska Styrelsen offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och skälen till denna uppfattning. Styrelsen arbetar för närvarande med att utvärdera Erbjudandet och som Nordic Waterproofing offentliggjorde den 13 december 2023 har Nordic Waterproofing utsett Bank of America Europe Designated Activity Company, Stockholm Branch att avge ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) till Styrelsen för att stödja Styrelsen i dess utvärdering av Erbjudandet. Styrelsen kommer att lämna sin rekommendation till aktieägarna i Nordic Waterproofing avseende Erbjudandet i anslutning till offentliggörandet av Nordic Waterproofings helårsresultat för 2023. Som tidigare kommunicerats är Nordic Waterproofings bokslutskommuniké planerad att offentliggöras den 6 februari 2024.

Som kommunicerades den 27 oktober 2023 har Styrelsen anlitat Nordea Bank Abp, filial i Sverige som finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB som legal rådgivare. Rådgivarna biträder Styrelsen i dess utvärdering av Erbjudandet.