Kommuniké från årsstämman 2024 i Nordic Waterproofing Holding AB (publ)

Nordic Waterproofing Holding AB (publ) (”Bolaget”) höll den 25 april 2024 årsstämma. Vid stämman fattades följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 5,00 SEK per aktie. Stämman beslutade vidare att avstämningsdag för rätt till utdelning skulle vara den 29 april 2024. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 3 maj 2024.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2023 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

Arvode till styrelsen och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 815 000 (710 000) SEK till styrelsens ordförande, med 415 000 (360 000) SEK vardera till övriga ledamöter, med 145 000 (125 000) SEK till ordförande i revisionsutskottet och 60 000 (50 000) SEK vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 60 000 (50 000) SEK till ordförande i ersättningsutskottet och 30 000 (25 000) SEK vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (fem) ledamöter och att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Hannele Arvonen, Steffen Baungaard, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson och Hannu Saastamoinen. Stämman beslutade vidare att omvälja Mats O. Paulsson som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Deloitte AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Deloitte AB har informerat att Jeanette Roosberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport för 2023
Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2024) och vissa säkringsåtgärder för programmet
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2024) på i allt väsentligt samma villkor som Bolagets utestående incitamentsprogram LTIP 2021, LTIP 2022 och LTIP 2023. LTIP 2024 omfattar högst 40 deltagare och högst 83 864 aktier kan komma att tilldelas deltagarna under förutsättning att vissa prestationskrav uppfylls under en treårig intjänandeperiod. I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2024 samt säkra och täcka de sociala avgifter som LTIP 2024 medför, beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, förvärva högst 96 841 aktier, motsvarande cirka 0,40 procent av de utestående aktierna och rösterna i Bolaget vid tidpunkten för stämman, till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien på Nasdaq Stockholm. Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant. I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2024 beslutade stämman även att högst 83 864 aktier ska överlåtas till deltagarna i enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet.

Bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för årsstämmans beslut om bemyndigandet. Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att använda aktier som betalning för, eller som finansiering av, förvärv av företag eller verksamheter (inklusive erläggande av tilläggsköpeskillingar). Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman som offentliggjordes genom pressmeddelande den 22 mars 2024. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Bolagets hemsida, https://www.nordicwaterproofing.com.