DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2022

Stabilt kvartal med tecken på minskad efterfrågan

Tredje kvartalet 2022

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 13 procent till 1 132 MSEK (1 003), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent, förvärv påverkade med 5 procent och valuta med 4 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 831 MSEK (746) och i Installation Services till SEK 337 MSEK (281)
 • Bruttovinsten ökade till 317 MSEK (298), bruttomarginalen minskade till 28,0% (29,8%)
 • EBITDA minskade till 162 MSEK (176), EBITDA marginalen minskade till 14,3% (17,5%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 128 MSEK (140), EBIT marginalen minskade till 11,3% (14,0%)
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 16,6 procent (16,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 244 MSEK (101)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 4,34 SEK (3,58) respektive 4,32 SEK (3,56)

Januari-September 2022

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 19 procent till 3 298 MSEK (2 774), varav organisk tillväxt uppgick till 10 procent, förvärv påverkade med 5 procent och valuta med 4 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 2 626 MSEK (2 159) och i Installation Services till SEK 799 MSEK (680)
 • Bruttovinsten ökade till 933 MSEK (809), bruttomarginalen minskde till 28,3% (29,2%)
 • EBITDA ökade till 470 MSEK (418), EBITDA marginalen minskade till 14,2% (15,1%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 364 MSEK (323), EBIT marginalen minskade till 11,0% (11,6%)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 266 MSEK (127)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 11,82 SEK (8,89) respektive SEK 11,75 (8,83)

VD’S KOMMENTARER

Stabilt kvartal med tecken på minskad efterfrågan
Koncernens nettoomsättning i det tredje kvartalet ökade med 13 procent jämfört med föregående år, från 1 003 MSEK till 1 132 MSEK. Den organiska tillväxten var 4 procent, varav 13 procent var en påverkan från ökade försäljningspriser, volym utvecklades -9 procent, påverkan från förvärv var 5 procent och valutaomräkningseffekterna var 4 procent. Products and Solutions bidrar med 5 procent till organisk tillväxt medan Installation Services bidrar med 3 procent.

EBIT för det tredje kvartalet uppgick till 128 MSEK, att jämföra med 140 MSEK föregående år. Den negativa utvecklingen för rörelseresultet förklaras av ett fåtal områden inom Products & Solutions som inte har samma höga marginaler som föregående år då marknadssituationen var starkare. EBIT inom Installation Services översteg klart föregående år.

Vår avkastning på sysselsatt kapital på 16,6 procent (16,6) är fortsatt väsentligt över vårt gränsvärde på 13 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till starka 244 MSEK (101) vilket drevs av förbättrade förändringar i rörelsefordringar och rörelseskulder.

Inom en relativt rörlig makromiljö ser vi en stabilisering av kostnader på insatsvaror, i vissa fall även minskningar. Vi har en god tillgång på insatsvaror och på kort sikt ser vi inte risker för störningar i försörjningskedjan. Våra prognoser för nybyggnation på våra huvudsakliga marknader är något negativa, medan efterfrågan på renovering verkar vara stabil. I detta makroekonomiska läge finns det mer osäkerhet för framtiden än normalt. Vi har beredskapsplaner på plats för att mildra konsekvenserna av en eventuell negativ utveckling.

Under kvartalet har vi gjort två förvärv i Finland och ett i Danmark.

Rörelsesegmentet Products & Solutions växte med 11 procent (7). Organisk tillväxt var 5 procent (4), varav 15 procent var en påverkan från ökade försäljningspriser och volym minskade med -9 procent, påverkan från förvärv var 2 procent och valutaomräkningseffekterna var 3 procent.
Den bitumenbaserade tätskiktsverksamheten visade tillväxt på alla våra fyra nordiska marknader. SealEco, vår syntetiska gummimembranverksamhet, hade också tillväxt om än på en lägre nivå.
Inom våra verksamheter med prefabricerade träelement hade Taasinge-gruppen en negativ utveckling på försäljningen i både Danmark och Norge medan Seikat i Finland hade en stark positiv uteckling. Vi har fortsatt orderböcker på en god nivå på samtliga tre marknader.
Försäljningen inom vår gröna infrastruktur, vilken säljs under varumärkena Veg Tech och Urban Green, var på samma nivå som detta kvartal föregående år.

Rörelsesegmentet Installation Services växte med 20 procent (13) till ett kvartalsrekord på 337 MSEK. Organisk tillväxt var 3 procent (-8), varav 6 procent var en påverkan från ökade försäljningspriser och volym utvcklades med -3 procent, volym utvecklades med -3 procent, påverkan från förvärv var 12 procent och valutaomräkningseffekterna var 5 procent.
Huvudsakligen bedrivs rörelsesegmentets verksamhet i Finland där vi såg tillväxt och förbättrade marginaler för vår takläggningsverksamhet.
Vår verksamhet i Norge hade en stark tvåsiffrig tillväxt.
Våra danska franchisebolag upplever fortsatt en stark marknad och det tredje kvartalet har ett operativt resultat som överstiger föregående år.

Den 1 juli förvärvade vi 70 procent av aktierna i VKP-gruppen, en koncern med huvudkontor i Kajana i nordöstra Finland som tillhandahåller tak- och tätskiktstjänster. Förvärvet stärker vår geografiska täckning av installationstjänster på den finska marknaden.
Den 14 september förvärvade vi Annebergs Limtrae A/S, en tillverkare av komponenter i limträ som är belägen i Lunde på sydvästra Jylland. Förvärvet är en uppströms integration av limträ för Taasinge-gruppen och stärker vår närvaro inom träbaserade konstruktionslösningar.
Den 3 oktober förvärvade vi 70 procent av aktierna i EG Trading Oy, ett företag som odlar sedum och tillhandahåller ett brett utbud av olika landskapslösningar från sitt huvudkontor i Tammisaari i södra Finland. Förvärvet utökar vårt erbjudande inom grön infrastruktur till ytterligare ett land i Norden.

Vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt, lönsamhet, hållbarhet och selektiva förvärv. Vår balansräkning är solid och vi har fortsatt kapacitet att genomföra förvärv i linje med vår strategiska inriktning att främja hållbara byggnadslösningar och förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud.

Helsingborg den 25 oktober 2022

Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten

Idag, den 25 oktober 2022 kl. 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.
För att delta, vänligen ring något av nedanstående nummer och ange följande pinkod 5813738#:
Från Sverige: 08 50 51 63 86
Från USA: +1 412 317 6300
Från Storbritannien: +44 20 31 98 48 84