DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2024

Dämpat kvartal på grund av hårt väder och svagare efterfrågan i Finland och Norge

FÖRSTA KVARTALET 2024

  • Koncernens nettoomsättning minskade till 804 MSEK (911), förvärv påverkade med 1 procent, valuta med 0 procent och organisk förändring uppgick till -13 procent
  • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 627 MSEK (701) och i Installation Services till SEK 202 MSEK (239)
  • Bruttovinsten minskade till 191 MSEK (201), bruttomarginalen ökade till 23,7 % (22,1 %)
  • EBITDA minskade till 17 MSEK (30), EBITDA marginalen minskade till 2,1 % (3,3 %)
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -21 MSEK (-11), EBIT marginalen minskade till -2,6 % (-1,3 %)
  • Avkastning på sysselsatt kaptial uppgick till 10,0 procent (10,2)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -83 MSEK (-58)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,04 SEK (-0,84) respektive SEK -1,04 (-0,83)

VD’S KOMMENTARER
Koncernens nettoomsättning i det första kvartalet minskade till 804 MSEK från 911 MSEK föregående år. Påverkan från förvärv var 1 procent och den organiska förändringen var -13 procent vilket bestod av Products and Solutions med -11 procent och Installation Services med -21 procent.
EBIT för det första kvartalet minskade följaktligen till -21 MSEK, att jämföra med -11 MSEK föregående år.
Vår avkastning på sysselsatt kapital är på 10,0 procent (10,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -83 MSEK (-58), minskningen var i linje med ett ökat rörelsekapital.
Vår förväntan för nybyggnation av kommersiella fastigheter och efterfrågan på renovering är fortsatt neutral med undantag av Finland där en nedgång kan förväntas. Nybyggnation av bostäder kommer vara låg på kort sikt. Ett antal program för kostnadsbesparingar genomförs inom olika områden i koncernen för att anpassa oss till den rådande konjunkturen.

PRODUCTS AND SOLUTIONS
Rörelsesegmentet Products & Solutions minskade sin nettoomsättning med -11 procent (-9) allt relaterat till organisk förändring.
Den bitumenbaserade tätskiktsverksamheten i Sverige lyckades upprätthålla samma nivå på försäljningen som föregående år medan övriga tre nordiska marknader noterade minskade volymer. Vi har lyckats upprätthålla vår prisnivå på de flesta marknaderna jämfört med samma period föregående år.
SealEco, vår syntetiska gummimembranverksamhet, lyckades hålla försäljningen på ungefär samma nivå som föregående år med en positiv utveckling för Distri Pond produkter.
Inom våra verksamheter med prefabricerade träelement lyckades Taasinge Danmark leverera en försäljning på samma nivå som föregående år medan försäljningen i Norge minskade, Kerabit Kattoelementit i Finland hade en positiv utveckling på sin försäljning. Taasinge-gruppen har totalt haft en positiv marginalutveckling, om än fortfarande på en otillfredsställande nivå. Vi har orderböcker på en god nivå i Danmark och Finland.
Försäljningen inom vår gröna infrastruktur, vilken säljs under varumärket Veg Tech, hade en negativ utveckling i ett säsongsmässigt lågt kvartal.

INSTALLATION SERVICES
Rörelsesegmentet Installation Services minskade med -16 procent (40) till 202 MSEK. Påverkan från förvärv var 5 procent (30), valutaomräkningseffekterna var 0 procent (5) och organisk utveckling var -21 procent (6).
I Finland, som representerar den huvudsakliga delen av Installation Services, såg vi svagare marginaler som en konsekvens av ineffektivitet i projekten drivet av vintervädret samt en svagare byggkonjunktur.
I Norge, hade vi en negativ volymutveckling med ett rörelseresultat på samma nivå som föregående år.
I Danmark hade våra franchisebolag ett operativt resultat under ett starkt föregående år med en fortsatt stark orderbok.
Verksamheterna i Sverige hade ett svagt negativt operativt resultat i kvartalet.

UTMANANDE KVARTAL
Det första kvartalet hade utmanande väderförhållanden för flertalet av våra verksamheter. Beaktat att nivån på efterfrågan påverkas av envist höga räntor genomför vi program för kostnadsbesparingar inom våra olika verksamheter.
Vi fortsätter vara väl positionerade och har en solid balansräkning. Om och när tillfälle ges har vi möjlighet att ytterligare expandera koncernen i enlighet med vår strategiska plan.

Helsingborg den 25 april 2024

Martin Ellis
VD och koncernchef

Presentation av Delårsrapport
Idag, den 25 april 2024 kl. 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på https://events.teams.microsoft.com/event/9644e718-5693-4052-9593-cf25b3249c4c@6437bc72-c686-4895-86a2-7a3ae42f1272. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på https://www.nordicwaterproofing.com/sv/event/delarsrapport-januari-mars-2024-2/ en timme före webbsändningen startar.
För att delta på dator följ ovanstående länk eller via MS Teams med mötes id 345 343 566 96 och lösen: Mtptqc.
För att delta via telefon, ange konferens id 981 248 676# på något av följande nummer:
Från Sverige: 08 502 428 90
Från Danmark: +45 32 72 66 61
Från Storbritannien: +44 20 7660 8326
Från Finland: +358 9 85626