DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2023

Hårt väder och svag efterfrågan på nybyggnation leder till nedgång jämfört med starkt Q1 2022

FÖRSTA KVARTALET 2023

  • Koncernens nettoomsättning på samma nivå med 911 MSEK (912), varav organisk tillväxt uppgick till -10 procent, förvärv påverkade med 7 procent och valuta med 3 procent
  • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 701 MSEK (773) och i Installation Services till SEK 239 MSEK (171)
  • Bruttovinsten minskade till 201 MSEK (237), bruttomarginalen minskade till 22,1% (26,0%)
  • EBITDA minskade till 30 MSEK (91), EBITDA marginalen minskade till 3,3% (10,0%)
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -11 MSEK (56), EBIT marginalen minskade till -1,3% (6,1%)
  • Två operativa enheter som avslutades under kvartalet hade en negativ påverkan om -18 MSEK
  • Avkastning på sysselsatt kaptial uppgick till 13,1 procent (16,1)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -58 MSEK (-15)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,84 SEK (1,65) respektive SEK -0,83 (1,64)

VD’S KOMMENTARER

Hårt väder och svag efterfrågan på nybyggnation leder till nedgång jämfört med starkt Q1 2022

Koncernens nettoomsättning i det första kvartalet var på samma nivå med 911 MSEK jämfört med 912 MSEK föregående år. Den organiska tillväxten var -10 procent, varav 9 procent var en påverkan från ökade försäljningspriser och volym utvecklades -20 procent, påverkan från förvärv var 7 procent och valutaomräkningseffekterna var 3 procent. Products and Solutions bidrar med – 14 procent till organisk tillväxt medan Installation Services bidrar med 6 procent.

Väderförhållandena under kvartalet var ovanligt svåra i alla nordiska länder med sent snöfall i Finland och Sverige och historiskt rekordmånga regniga dagar i Danmark i mars. Vi ser en fortsatt svaghet inom nybyggnation av bostäder på alla våra marknader.

EBIT för det första kvartalet uppgick till -11 MSEK, att jämföra med 56 MSEK föregående år. Nedgången i bruttovinst och rörelseresultatet förklaras huvudsakligen av en negativ påverkan med -18 MSEK från avslutet av två verksamheter, lägre volymer och minskade marginaler för våra verksameheter inom syntetiska gummimembran och prefabricerade träelement samt ofördelaktiga väderförhållanden för våra verksamheter inom bitumenbaserade tätskikt.

Vår avkastning på sysselsatt kapital på 13,1 procent (16,1) är fortsatt över vårt gränsvärde på 13 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -58 MSEK (-15), minskningen orsakades framför allt av det minskade rörelseresultatet.

Vi har sett en fortsatt svag nedgång i kostnader på insatsvaror. Våra förväntan för nybyggnation av bostäder på våra huvudsakliga marknader är kortsiktigt något negativa, medan efterfrågan på renovering kortsiktigt verkar vara stabil. Den makroekonomiska situationen fortsätter innehålla mer osäkerheter för framtiden än normalt. Våra beredskapsplaner för att mildra konsekvenserna av den negativa utvecklingen är under implementering.

Rörelsesegmentet Products & Solutions minskade med -9 procent (37). Organisk tillväxt var -14 procent (30), varav 8 procent var en påverkan från ökade försäljningspriser och volym minskade med -22 procent, påverkan från förvärv var 2 procent och valutaomräkningseffekterna var 2 procent.
De bitumenbaserade tätskiktsverksamheterna i Sverige och Norge var på samma nivå som föregående år medan vi noterade minskningar i Danmark och Finland. SealEco, vår syntetiska gummimembranverksamhet, hade en minskad försäljning på de flesta marknader.
Inom våra verksamheter med prefabricerade träelement hade Taasinge-gruppen en minskad försäljning i Danmark medan försäljningen i Norge ökade, Seikat i Finland hade en nedgång i sin försäljning. Vi har orderböcker på en god nivå på samtliga tre marknader, om än lägre än i tidigare kvartal.
Försäljningen inom vår gröna infrastruktur, vilken säljs under varumärkena Veg Tech och Urban Green, hade en kraftigt ökad försäljning jämfört med det första kvartalet 2022.

Rörelsesegmentet Installation Services växte med 40 procent (12) till 239 MSEK. Organisk tillväxt var 6 procent (- 6), varav 12 procent var en påverkan från ökade försäljningspriser och volym utvcklades med -6 procent, påverkan från förvärv var 30 procent och valutaomräkningseffekterna var 5 procent.
Huvudsakligen bedrivs rörelsesegmentets verksamhet i Finland där vi såg tillväxt och förbättrade marginaler för vår takläggningsverksamhet.
Vår verksamhet i Norge hade en tvåsiffrig tillväxt med något försvagade marginaler.
Våra danska franchisebolag har ett operativt resultat i kvartalet som överstiger föregående år.

Vi fortsätter att fokusera på tillväxt (organisk och selektiva förvärv), lönsamhet och hållbarhet. Vår balansräkning är solid och vi har fortsatt kapacitet att genomföra förvärv i linje med vår strategiska inriktning att främja hållbara byggnadslösningar och förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud.

Helsingborg den 25 april 2023

Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten

Idag, den 25 april 2023 kl. 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på https://events.teams.microsoft.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på https://www.nordicwaterproofing.com en timme före webbsändningen startar.
För att delta på dator följ ovanstående länk.
För att delta via telefon, ange konferens id 936 000 017# på något av följande nummer:
Från Sverige: 08 502 428 90
Från Danmark: +45 32 72 66 61
Från Storbritannien: +44 20 7660 8326
Från Finland: +358 9 85 626 548