DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2022

Stark början på 2022, störningar senare under året kan inte uteslutas

Första kvartalet 2022

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 30 procent till 912 MSEK (704), varav organisk tillväxt uppgick till 19 procent, förvärv påverkade med 6 procent och valuta med 4 procent
  • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 773 MSEK (563) och i Installation Services till SEK 171 MSEK (152)
  • Bruttovinsten ökade till 237 MSEK (183), bruttomarginalen minskade till 26,0% (26,1%)
  • EBITDA ökade till 91 MSEK (50), EBITDA marginalen ökade till 10,0% (7,1%)
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 56 MSEK (22), EBIT marginalen ökade till 6,1% (3,1%)
  • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 17,9 procent (16,6)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 MSEK (-88)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var 1,61 SEK (0,47) respektive 1,60 SEK (0,47)

VD’s kommentarer

Stark början på 2022, störningar senare under året kan inte uteslutas
Koncernens nettoomsättning i det första kvartalet ökade med 30 procent jämfört med föregående år, från 704 MSEK till 912 MSEK. Den organiska tillväxten var 19 procent, varav 13 procent var en påverkan från ökade försäljningspriser, påverkan från förvärv var 6 procent och valutaomräkningseffekterna var 4 procent. Products and Solutions bidrar med 30 procent till organisk tillväxt medan Installation Services bidrar med -6 procent.

EBIT för det första kvartalet uppgick till 56 MSEK, att jämföra med 22 MSEK för motsvarande period föregående år. Den positiva utvecklingen för rörelseresultet förklaras av ökad lönsamhet inom Products & Solutions drivet av högre volymer samt ett proaktivt agerande för att hantera kostnadsinflationen. Lönsamheten inom Installation Services var oförändrad mellan åren.

Vår avkastning på sysselsatt kapital på 17,9 procent (16,6) är fortsatt väsentligt över vårt gränsvärde på 13 procent. Förbättringen har drivits av det förbättrade operativa resultatet medan förändringen i rörelsekapital har påverkats negativt av ökade kundfordringar som en följd av ökad försäljning samt ökat lagervärde på grund av höjda materialpriser, högre lager av råmaterial och färdigvaror för att säkerställa vår leveransförmåga.

Den direkta påverkan för koncernen från Rysslands krig mot Ukraina har varit begränsad. Vi har varken några dotterbolag eller några anställda i dessa länder och försäljningen 2021 var obetydlig. Det är sannolikt att vi har en indirekt påverkan från ytterligare kostnadsinflation. Tillgången på insatsvaror har ännu inte påverkats. Det kan inte uteslutas att vi kommer att få en negativ inverkan av ytterligare kostnadsinflation och brist på material som ger direkta eller indirekta störningar i vår leverantörskedja.

Den ökade organiska nettoomsättningen om 19 procent (2) i det första kvartalet förklaras i huvudsak av god försäljning inom rörelsesegmentet Products & Solutions som organiskt växte 30 procent (8), varav 13 procent var en påverkan från ökade försäljningspriser, medan rörelsesegmentet Installation Services minskade organiskt med -6 procent (-23), varav 11 procent var en påverkan från ökade försäljningspriser.

Inom rörelsesegmentet Products & Solutions uppvisade den bitumenbaserade tätskiktsverksamheten en stark tvåsiffrig tillväxt på alla våra fyra nordiska marknader. SealEco, vår syntetiska gummimembranverksamhet, hade också en stark tvåsiffrig tillväxt. Våra större marknader redovisar en fortsatt stark efterfrågan. Taasinge-gruppen, vår verksamhet med prefabricerade träelement, hade en ökad försäljning jämfört med föregående år med en starkare utveckling från den danska verksamheten. I både Danmark och i Norge har vi orderböcker på en god nivå. Seikat, vår finska verksamhet inom prefabricerade träelement, har en orderbok med full beläggning in i det tredje kvartalet 2022.
Utvecklingen av försäljningen inom vår gröna infrastruktur, vilken säljs under varumärkena Veg Tech och Urban Green, visade en stark organisk tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år, dock är försäljningen låg i det första kvartalet på grund av säsongsvariation.

Inom rörelsesegmentet Installation Services ökade nettoomsättningen med 12 procent. Den organiska tillväxten var -6 procent, varav 11 procent var en påverkan från ökade försäljningspriser, påverkan från förvärv var 14 procent och valutaomräkningseffekterna var 4 procent.
Våra danska franchisebolag upplever fortsatt en stabil och stark marknad. Under första kvartalet hade de ett operativt resultat på samma nivå som föregående år och orderböcker klart över föregående år.

Under kvartalet har vi genomfört förvärvet av Gordon Low Ltd, ett brittiskt bolag ledande inom specialtillverkning och distribution av tätskikt för dammar samt andra tätskiktslösningar för landskapslösningar, vattenbegränsning och jordbrukssektorn.

Vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt, lönsamhet, hållbarhet och selektiva förvärv. Vår balansräkning är solid och vi har fortsatt kapacitet att genomföra förvärv i linje med vår strategiska inriktning att främja hållbara byggnadslösningar och förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud.

Helsingborg den 26 april 2022

Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten

Idag, den 26 april 2022 kl. 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.
För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08 50 55 83 54
Från Danmark: +45 78 15 01 10
Från Storbritannien: +44 33 33 00 90 32