Delårsrapport 2, januari–juni 2018

Starkt andra kvartal med ökat resultat

Andra kvartalet 2018

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 22 procent till 736 MSEK (603), varav organisk tillväxt uppgick till 2 procent. Företagsförvärv bidrog med 16 procent och valuta med 4 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 565 MSEK (430) och i Installation Services till 201 MSEK (207)
 • EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 21 procent och uppgick till 96 MSEK (79)
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med 10 procent och uppgick till 79 MSEK (72)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 76 MSEK (65)
 • Avkastning på sysselsatt kapital före jämförelsestörande poster på rullande 12 månaders basis uppgick till 15,2 procent (16,9)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 41 MSEK (-12)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning var 2,43 SEK (2,13)
 • Utdelning om 3,75 SEK (3,75) per aktie utbetalades

Januari–juni 2018

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 23 procent till 1 210 MSEK (983), varav organisk tillväxt uppgick till 2 procent. Företagsförvärv bidrog med 18 procent och valuta med 3 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 932 MSEK (729) och i Installation Services till 320 MSEK (303)
 • EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 24 procent och uppgick till 117 MSEK (94)
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelse-störande poster ökade med 6 procent och uppgick till 85 MSEK (80)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 79 MSEK (69)
 • Operativt kassaflöde uppgick till -20 MSEK (-29)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning var 2,30 SEK (2,07)

Meddelande från VD

Starkt andra kvartal med ökat resultat

Koncernens nettoomsättning för andra kvartalet ökade med 22 procent jämfört med föregående år, från 603 MSEK till 736 MSEK. Förvärv bidrog med 16 procent, den organiska tillväxten var 2 procent och valutaomräkningseffekterna var 4 procent.
EBIT före jämförelsestörande poster uppgick till 79 MSEK jämfört med föregående års resultat om 72 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 10 procent. Samtdigt ökade EBITDA med 21 procent till 96 MSEK jämfört med 79 MSEK under motsvarande period föregående år.
Veg Tech, vårt tredje förvärv under året, slutfördes i början av juli efter rapportperiodens utgång och vi fortsätter därmed att att uppfylla vårt löfte om att utveckla vår verksamhet mot hållbara och miljömässigt effektiva lösningar. Det svenska företaget Veg Tech, en ledande specialist inom gröna tak och multifunktionella vegetationssystem, har en årlig omsättning på ca 125 MSEK inom ett segment som gynnas av ökad efterfrågan.
Koncernens ökade nettoomsättning, om 22 procent, under andra kvartalet påverkades av positiv tillväxt inom marknaderna för takläggning och infrastruktur i Sverige och Danmark, men även av marknaden för prefabricerade element i både Danmark och Norge. Medan rörelsesegmentet Products & Solutions rapporterade en försäljningsökning om 31 procent, minskade försäljningen inom rörelsesegmentet Installation Services med 3 procent som en medveten och direkt följd av vår mer selektiva projektinriktning och vårt fokus på att öka lönsamheten inom den finska verksamheten.
Inom segmentet Products & Solutions fortsatte Danmarks trend med god efterfrågan och Sverige visade en återämtning efter den långa och kalla vintern under första kvartalet. Vi genomför en andra prishöjning på våra bitumenbaserade produkter med effekt från och med slutet på tredje kvartalet, i syfte att motverka de fortsatt ökade bitumenpriserna.
I både Danmark och Norge utvecklas marknaden för prefabricerade element mycket bra med stark orderingång.
Programmet för optimering av lönsamheten inom verksamheten för installation av låglutande tak i Finland utvecklas enligt plan inom den större enheten i Finland. Vårt mål att öka lönsamheten, till följd av en mer selektiv projektinriktning och ökat fokus på själva genomförandet av projekten, börjar visa positiva finansiella effekter från mitten av 2018. Våra danska franchiseföretag fortsatte att utvecklas väl under andra kvartalet, med starka orderböcker och ett bidrag till EBIT som är i nivå med föregående år.
Den fortsatt starka efterfrågan på den danska marknaden har lett till ökad efterfrågan på utbildade och kvalificerade takläggare. I september startar vi därför ett traineeprogram, som är ett samarbete mellan Vejens kommun och takläggningsföretag i Danmark. Programmet syftar till att utbilda yngre personer till takläggare, men även till att öka intresset för yrket då vi ser en brist på kvalificerad arbetskraft de kommande åren.
Jag är glad över att i juli, efter rapportperiodens utgång, kunna välkomna Veg Tech och våra nya kollegor till vår Koncern. Veg Techs starka position på marknaden för vegetationsteknologi och gröna tak är ett perfekt komplement till vårt befintliga erbjudande av högkvalitativa tätskiktslösningar. Genom förvärvet av Veg Tech, uppvisar och förstärker vi vårt engagemang för hållbara och miljöeffektiva lösningar för byggbranschen. Veg Tech drivs som en separat affärsenhet inom rörelsesegmentet Products & Solutions och Bengt-Erik Karlberg, VD för Veg Tech, är från och med idag ny medlem av koncernledningen för Nordic Waterproofing.
Vejen den 16 augusti 2018
Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten

Idag, den 16 augusti 2018 kl 10:00 (CEST), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.
För att delta, vänligen ring:

Från Sverige: 08-566 193 53
Från Danmark: +45 35 44 55 75
Från Storbritannien: +44 20 3008 9806

För mer information, vänligen kontakta

Martin Ellis, VD och koncernchef tel: +45 31 21 36 69
Jonas Olin, CFO & investerarrelationer tel: 0708 29 14 54

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018, kl. 08:00 CEST.