BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, JANUARI–DECEMBER 2023

Starkt kassaflöde i kvartalet trots tidig vinter

Fjärde kvartalet 2023

 • Koncernens nettoomsättning ökade till 1 048 MSEK (1 045), förvärv påverkade med 3 procent, valuta med 2 procent och organisk förändring uppgick till -5 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 718 MSEK (756) och i Installation Services till SEK 364 MSEK (325)
 • Bruttovinsten ökade till 257 MSEK (252), bruttomarginalen ökade till 24,6% (24,1%)
 • EBITDA minskade till 89 MSEK (114), EBITDA marginalen minskade till 8,5% (10,9%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 47 MSEK (66), EBIT marginalen minskade till 4,5% (6,3%)
 • Avkastning på sysselsatt kaptial uppgick till 10,2 procent (16,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 255 MSEK (93)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 1,86 SEK (2,00) respektive SEK 1,85 (2,00)

Januari-December 2023

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 3 procent till 4 463 MSEK (4 343), förvärv påverkade med 5 procent, valuta med 4 procent och organisk förändring uppgick till -7 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 3 279 MSEK (3 381) och i Installation Services till SEK 1 352 MSEK (1 124)
 • Bruttovinsten minskade till 1 114 MSEK (1 184), bruttomarginalen minskade till 25,0% (27,3%)
 • EBITDA minskade till 464 MSEK (583), EBITDA marginalen minskade till 10,4% (13,4%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 293 MSEK (430), EBIT marginalen minskade till 6,6% (9,9%)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 503 MSEK (360)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 8,85 SEK (13,84) respektive SEK 8,80 (13,76)

VD’s kommentarer

Starkt kassaflöde i kvartalet trots tidig vinter
Koncernens nettoomsättning i det fjärde kvartalet ökade till 1 048 MSEK jämfört med 1 045 MSEK föregående år. Påverkan från förvärv var 3 procent, valutaomräkningseffekterna var 2 procent och den organiska förändringen var – 5 procent, varav -1 procent var en påverkan från minskade försäljningspriser och volym utvecklades -4 procent. Products and Solutions utvecklas organiskt med -7 procent medan Installation Services var stabila med -1 procent.

EBIT för det fjärde kvartalet uppgick till 47 MSEK, att jämföra med 66 MSEK föregående år. Nedgången i rörelseresultat förklaras av kostnader relaterade till ett budpliktsbud på Nordic Waterproofing på -9,5 MSEK samt en negativ år över år påverkan om -17,4 MSEK från den finska verksamheten för installation av solpaneler (reavinst 7,0 MSEK 2022 vs operationell förlust om -10,4 MSEK 2023). Exklusive påverkan från dessa två exceptionella poster ökade EBIT från 59 MSEK till 67 trots svårare väderförhållanden 2023.

Vår avkastning på sysselsatt kapital är på 10,2 procent (16,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 255 MSEK (93), ökningen orsakades huvudsakligen av ett väsentligt minskat rörelsekapital.

Vi har sett en fortsatt stabilisering, i vissa fall en svag nedgång, för kostnaden för de flesta av våra insatsvaror. Vår förväntan för nybyggnation av kommersiella fastigheter är svagt negativ till neutral medan efterfrågan på renovering är fortsatt stabil. Nybyggnation av bostäder kommer vara låg på kort sikt. Vi har vidtagit kostnadsbesparingar inom alla områden i koncernen för att anpassa oss till den rådande konjunkturen.

Rörelsesegmentet Products & Solutions minskade sin nettoomsättning med -5 procent (15). Påverkan från förvärv var 0 procent (4), valutaomräkningseffekterna var 2 procent (5) och organisk förändring var -7 procent (6), varav -1 procent (15) var en påverkan från minskade försäljningspriser och volym minskade med -6 procent (-10).

Den bitumenbaserade tätskiktsverksamheten i Sverige uppvisade en neutral utveckling jämfört med föregående år medan övriga tre nordiska marknader noterade mindre minskningar. Prisutvecklingen var neutral för de flesta marknaderna jämfört med samma period föregående år.
Detta uppnåddes trots utmanande väderförhållanden och en tidig vinter.

SealEco, vår syntetiska gummimembranverksamhet, hade en minskad försäljning på flertalet av sina marknader dock på en lägre nivå än tidigare under året.

Inom våra verksamheter med prefabricerade träelement hade Taasinge-gruppen en ökad försäljning i Danmark medan försäljningen i Norge minskade, Kerabit Kattoelementit i Finland hade en svagt positiv utveckling på sin försäljning. Taasinge-gruppen har haft en svagt positiv försäljningsutveckling och positiv marginalutvecklingen, om än fortfarande på en otillfredsställande nivå. Vi har orderböcker på en god nivå i Danmark och Finland.

Försäljningen inom vår gröna infrastruktur, vilken säljs under varumärkena Veg Tech och Urban Green, hade en svagt negativ utveckling på sin försäljning då verksamheten inom takparker hade en lägre aktivitetsnivå.

Rörelsesegmentet Installation Services växte med 12 procent (30) till 364 MSEK. Påverkan från förvärv var 9 procent (8), valutaomräkningseffekterna var 4 procent (8) och organisk utveckling var -1 procent (13), påverkan från försäljningspriser var neutral (6 procent) och volym utvecklades med -1 procent (7). I Finland, som representerar den huvudsakliga delen av Installation Services, såg vi svagare marginaler som en konsekvens av ineffektivitet i projekten drivet av en tidig vinter. Vi hade operationella problem inom verksamheten med installation av solpaneler där det genomförts ett antal förbättringsåtgärder. Enheten som utför golvbeläggning på kryssningsfartyg hade ett mycket starkt kvartal. I Norge, där vi har en del operationella utmaningar, hade vi en negativ volymutveckling samt försvagade marginaler. I Danmark hade våra franchisebolag ett operativt resultat i nivå med ett starkt föregående år. De nyligen förvärvade verksamheterna i Sverige bidrog med ett positivt operativt resultat i kvartalet.

Det fjärde kvartalet avslutar ett år i en utmanande marknad. Det är glädjande att kunna rapportera att vi under året har fortsatt att stärka koncernens positioner och tagit marknadsandelar inom de flesta av våra verksamheter. Vi är övertygade om att de kvarvarande operativa utmaningarna vi har inom ett fåtal begränsade områden ger möjlighet till förbättrad lönsamhet under 2024. Vi är för närvarande väl positionerade med ett starkt kassaflöde och en solid balansräkning för att ytterligare expandera koncernen i enlighet med vår strategiska plan. Vår decentraliserade modell fortsätter att visa sig vara effektiv eftersom vi samtidigt har kunnat genomföra nödvändiga kostnadsbesparingar och innovativa marknadsföringsinitiativ. Sammantaget är vi väl positionerade efter en period av utmanande marknadsklimat.

Helsingborg den 6 februari 2024

Martin Ellis,
VD och koncernchef

Årsstämma 2024 och utdelningsförslag
Årsstämman för 2024 i Nordic Waterproofing Holding AB kommer att hållas den 25 april 2024.
Bolagets styrelse kommer att föreslå årsstämman att besluta om en kontant utdelning om 5,00 SEK per aktie, totalt 120 MSEK. Detta förslag motsvarar ca 58 procent av nettovinsten 2023.

Valberedning inför årsstämma 2024
Information om valberedningen finns publicerad på koncernens webbplats; www.nordicwaterproofing.com/sv/valberedning.

Årsredovisning 2023
Årsredovisningen för 2023 beräknas publiceras och finnas tillgänglig på koncernens webbplats och på koncernens huvudkontor den 25 mars 2024.

Presentation av bokslutskommunikén
Idag, den 6 februari 2024 kl. 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på https://events.teams.microsoft.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på https://www.nordicwaterproofing.com en timme före webbsändningen startar.
För att delta på dator följ ovanstående länk eller via MS Teams med mötes id 366 053 287 953 och lösen: i443Lv.
För att delta via telefon, ange konferens id 300 609 265# på något av följande nummer:

 • Från Sverige: 08 502 428 90
 • Från Danmark: +45 32 72 66 61
 • Från Storbritannien: +44 20 7660 8326
 • Från Finland: +358 9 85 626 548