BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, JANUARI–DECEMBER 2022

Solid avslutning på 2022

Fjärde kvartalet 2022

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 17 procent till 1 045 MSEK (890), varav organisk tillväxt uppgick till 6 procent, förvärv påverkade med 6 procent och valuta med 6 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 756 MSEK (658) och i Installation Services till SEK 325 MSEK (249)
 • Bruttovinsten ökade till 252 MSEK (232), bruttomarginalen minskade till 24,1% (26,1%)
 • EBITDA ökade till 114 MSEK (97), EBITDA marginalen är oförändrad på 10,9% (10,9%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 66 MSEK (59), EBIT marginalen minskade till 6,3% (6,6%)
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 16,1 procent (16,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 93 MSEK (92)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 1,96 SEK (1,82) respektive 1,96 SEK (1,81)

Januari-December 2022

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 19 procent till 4 343 MSEK (3 664), varav organisk tillväxt uppgick till 9 procent, förvärv påverkade med 5 procent och valuta med 4 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 3 381 MSEK (2 818) och i Installation Services till SEK 1 124 MSEK (928)
 • Bruttovinsten ökade till 1 184 MSEK (1 041), bruttomarginalen minskde till 27,3% (28,4%)
 • EBITDA ökade till 583 MSEK (515), EBITDA marginalen minskade till 13,4% (14,1%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 430 MSEK (382), EBIT marginalen minskade till 9,9% (10,4%)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 360 MSEK (220)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 13,79 SEK (10,71) respektive SEK 13,71 (10,64)
 • Styrelsen föreslår en kontant utdelning om 7,00 SEK (6,00) per aktie.

VD’s kommentarer

Solid avslutning på 2022
Koncernens nettoomsättning i det fjärde kvartalet ökade med 17 procent jämfört med föregående år, från 890 MSEK till 1 045 MSEK. Den organiska tillväxten var 6 procent, varav 13 procent var en påverkan från ökade försäljningspriser, volym utvecklades -7 procent, påverkan från förvärv var 6 procent och valutaomräkningseffekterna var 6 procent. Products and Solutions bidrar med 6 procent till organisk tillväxt medan Installation Services bidrar med 13 procent.

EBIT för det fjärde kvartalet uppgick till 66 MSEK, att jämföra med 59 MSEK föregående år. Den positiva utvecklingen för rörelseresultet förklaras av en stark förbättring av samtliga områden inom Installation Services. Samtidigt har vissa områdena inom Products & Solutions lägre marginaler jämfört med de höga nivåer vi hade det fjärde kvartalet 2021. Prefabricerade träelement har fortfarande inte nått en tillfredaställande nivå på rörelseresultatet medan vi har sett klara förbättringar för marginalen inom vår verksamhet för grön infrastruktur.

Vår avkastning på sysselsatt kapital på 16,1 procent (16,6) är fortsatt väsentligt över vårt gränsvärde på 13 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 93 MSEK (92) vilket framför allt drevs av minskade varulager och rörelsefordringar.

Vi har fortsatt starkt fokus på hållbarhet i koncernen och är fortsatt på spåret för att nå våra mål om minskade utsläpp. Koncernen har drivit arbetet med att förbättra datainsamlingen och intiativ för att reducera våra CO2-utsläpp. Våra enheter har färdigställt och publicerat sju stycken EPD (produkt miljödeklarationer). Vår förvärvsstrategi har varit helt fokuserad på hållbara bygglösningar med Anneberg Limtrae, Playgreen och EG Trading vilka förvärvats under 2022.

Vi har sett en svag nedgång i kostnader på insatsvaror medan energi och transporter fortsatt ligger på en hög nivå. Våra förväntan för nybyggnation av bostäder på våra huvudsakliga marknader är kortsiktigt något negativa, medan efterfrågan på renovering verkar vara stabil. I detta makroekonomiska läge finns det mer osäkerhet för framtiden än normalt. Vi har beredskapsplaner på plats för att mildra konsekvenserna av en eventuell negativ utveckling.

Under kvartalet har vi gjort två förvärv i Finland och ett i Sverige.

Rörelsesegmentet Products & Solutions växte med 15 procent (13). Organisk tillväxt var 6 procent (8), varav 15 procent var en påverkan från ökade försäljningspriser och volym minskade med -10 procent, påverkan från förvärv var 4 procent och valutaomräkningseffekterna var 5 procent.
Den bitumenbaserade tätskiktsverksamheten visade tillväxt på alla våra fyra nordiska marknader, särskilt stark var utecklingen på den norska marknaden. SealEco, vår syntetiska gummimembranverksamhet, hade en svagt minskad försäljning med bibehållna marknadsandelar.

Inom våra verksamheter med prefabricerade träelement hade Taasinge-gruppen en minskad försäljning i Danmark medan Norge och Seikat i Finland hade en stark positiv uteckling. Vi har fortsatt orderböcker på en god nivå på samtliga tre marknader.
Försäljningen inom vår gröna infrastruktur, vilken säljs under varumärkena Veg Tech och Urban Green, hade en kraftigt ökad försäljning jämfört med det fjärde kvartalet 2021.

Rörelsesegmentet Installation Services växte med 30 procent (21) till ett kvartalsrekord på 325 MSEK. Organisk tillväxt var 13 procent (-7), varav 6 procent var en påverkan från ökade försäljningspriser och volym utvcklades med 7 procent, påverkan från förvärv var 9 procent och valutaomräkningseffekterna var 8 procent.
Huvudsakligen bedrivs rörelsesegmentets verksamhet i Finland där vi såg tillväxt och förbättrade marginaler för vår takläggningsverksamhet.
Vår verksamhet i Norge hade en stark tvåsiffrig tillväxt och ett klart förbättrat resultat.
Våra danska franchisebolag upplever fortsatt en stark marknad och det fjärde kvartalet har ett operativt resultat som klart överstiger föregående år.

Vi har fortsatt driva en aktiv förvärvsstrategi.
Den 3 oktober förvärvade vi 70 procent av aktierna i EG Trading Oy, ett företag som odlar sedum och tillhandahåller ett brett utbud av olika landskapslösningar från sitt huvudkontor i Tammisaari i södra Finland. Förvärvet utökar vårt erbjudande inom grön infrastruktur till ytterligare ett land i Norden.
Den 1 december förvärvade vi 100 procent av aktierna i Hagmans Tak Öst AB, ett företag som som tillhandahåller tak- och tätskiktstjänster. Förvärvet utökar vårt erbjudande till kunder i Sverige och är ett led i vår ambition att integrera nedströms på den svenska marknaden.
Den 7 december förvärvade vi ytterligare 31 procent av aktierna i Playgreen Oy, ett finskt bolag huvudsakligen verksamt inom design, försäljning och installation av solenergilösningar, och innehar nu totalt 64 procent av aktierna i bolaget med option att förvärva resterande 36 procent.

Vi fortsätter att fokusera på tillväxt (organisk och selektiva förvärv), lönsamhet och hållbarhet. Vår balansräkning är solid och vi har fortsatt kapacitet att genomföra förvärv i linje med vår strategiska inriktning att främja hållbara byggnadslösningar och förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud.

Helsingborg den 7 februari 2023

Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av bokslutskommunikén
Idag, den 7 februari 2023 kl. 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på https://events.teams.microsoft.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på https://www.nordicwaterproofing.com en timme före webbsändningen startar.
För att delta på dator följ ovanstående länk. För att delta via telefon, ange konferens id 594 299 331# på något av följande nummer:
Från Sverige: 08 502 428 90
Från Danmark: +45 32 72 66 61
Från Storbritannien: +44 20 7660 8326
Från Finland: +358 9 85 626 548