BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, januari–december 2017

Fjärde kvartalet 2017

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 27 procent till 558 MSEK (440), varav organisk tillväxt uppgick till 6 procent. Företagsförvärv bidrog med 21 procent, medan valutaeffekten var neutral
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 382 MSEK (298) och i Installation Services till 192 MSEK (158)
 • EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 15 procent och uppgick till 57 MSEK (50)
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med 5 procent och uppgick till 45 MSEK (42)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 43 MSEK (39)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 89 MSEK (125)
 • Vinsten per aktie före och efter utspädning var 0,95 SEK (1,13)

Januari–december 2017

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 21 procent till 2 187 MSEK (1 813), varav organisk tillväxt uppgick till 5 procent. Företagsförvärv bidrog med 15 procent och valuta med 1 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 1 568 MSEK (1 341) och i Installation Services till 714 MSEK (560)
 • EBITDA före jämförelsestörande poster var oförändrad och uppgick till 248 MSEK (248)
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster minskade med 7 procent och uppgick till 208 MSEK (224)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 194 MSEK (206)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 164 MSEK (211)
 • Vinsten per aktie före och efter utspädning var 5,71 SEK (6,49)
 • Styrelsen föreslår en kontant utdelning om 3,75 SEK (3,75) per aktie

Meddelande från VD
Ett år med framgångsrika förvärv

I tillägg till vår organiska tillväxt på 5 procent för helåret har vi framgångsrikt genomfört vår strategi med selektiva förvärv. Koncernens fyra nya medlemmar matchar alla det fokus vi har satt för vår förvärvsstrategi: integration framåt för ökad närhet till våra slutkunder, utvidgade produkt- och tjänsteerbjudanden för våra befintliga kunder samt diversifierng med potential för geografisk expansion.
EPDM Systems i Nederländerna: integration framåt i vår gummiduks-verksamhet, SPT Painting: förbättrat tjänsteerbjudande inom segmentet för flytande tätskikt i Finland, LA Kattohuolto: förbättrat tjänsteerbjudande inom segmentet för underhåll av byggnader i Finland, och Taasinge Elementer: diversifiering av erbjudandet med specialiserad prefabricering i Danmark med potential att utvidga erbjudandet till de länder vi är närvarande i. Samtliga bolag har bidragit bättre än vad som förväntades vid förvärvstillfället.
Jämfört med tidigare kommunicerade förväntningar, påverkades det tillfreds-ställande rörelseresultatet som uppnåtts under fjärde kvartalet av gynsamma väderförhållanden, i synnerhet i jämförelse med föregående års tidiga vinter i november. Förutom bitumen har råmaterialpriserna varit stabila även under fjärde kvartalet, men på en högre nivå än föregående år, och våra egna försäljningsprisökningar har bidragit positivt till kvartalet. Eftersom bitumenpriserna fortsätter att öka, har vi i de flesta marknader aviserat ytterligare prisökningar för genomförande under det andra kvartalet.
Båda rörelsesegmenten bidrog till att vår nettoomsättning ökade med 27 procent under det fjärde kvartalet 2017. Medan rörelsesegmentet Products & Solutions rapporterade en försäljningsökning om 28 procent, uppnådde rörelsesegmentet Installation Services en ökning på 21 procent till följd av både ökad efterfrågan i den finska marknaden samt bidrag från förvärvade verksamheter.
Inom vårt rörelsesegment Products & Solutions bidrog Sverige, Danmark och Finland positivt. Försäljningen i Norge minskade, till följd av fortsatt ökad konkurrens samt instabilitet inom byggvaruhandelssegmentet. SealEco visade en stark försäljnings-utveckling jämfört med förra året, med bidragande försäljning från förvärvade EPDM Systems. Taasinge Elementer, som förvärvades i juli, fortsatte sin positiva utveckling och uppvisade en organisk tillväxt om 30 procent (proforma) under det fjärde kvartalet. Den positiva effekten syns endast på EBITDA-nivå då intjäningen i den förvärvade orderboken skrivs av i enlighet med IFRS. Följaktligen tillför inte den förvärvade orderboken något positivt tillskott till EBIT under det första året efter förvärvet.
Under fjärde kvartalet 2017 ökade försäljningen i Installation Services i Finland med 7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2016 och jämförbar verksamhet. Den finska verksamheten inom installation av låglutande tak uppvisade både tillväxt och bibehållen marknadsandel, men lönsamheten inom enheter som ägdes före 2017 är inte på tillfredsställande nivå. Som meddelades i föregående kvartalsrapport har ett program för optimering av lönsamheten introducerats och håller för närvarande på att implementeras. Programmet innefattar en översyn och justering av interna processer, ökat fokus på lönsamhet genom förbättrade incitamentsprogram samt organisatoriska förändringar inom den största enheten i Finland. På grund av en relativt lång orderbok förväntas de positiva finansiella effekterna bli synliga från andra halvåret 2018. Våra danska franchiseföretag fortsatte att utvecklas positivt under fjärde kvartalet.
Efter förvärvet av Taasinge Elementer A/S i det tredje kvartalet, tecknade Taasinge i december ett avtal om ett inkråmsförvärv av en produktionsanläggning för prefabricerade tak- och fasadelement från Ugilt Savværk. Förvärvet är en del av strategin att utveckla Taasinge Elementer till en större aktör inom den nordiska marknaden för prefabricerade byggelement och jag är mycket glad över att kunna välkomna 40 medarbetare i norra Jylland till vår koncern. Anläggningen är modern med hög standard och personalen har rätt kompetens för att säkra en effektiv produktion för just den typ av byggelement som Taasinge är marknadsledande på. Dessutom ger den geografiska lokaliseringen oss kostnadseffektiva transporter till både Norge och Sverige. Förvärvet slutfördes den 4 januari 2018, vilket betyder att vi fortsätter leverera enligt vårt löfte att utvidga verksamheten genom både intern och extern tillväxt.
Vejen den 8 februari 2018
Martin Ellis,
VD och koncernchef
Presentation av delårsrapporten
Idag, den 8 februari 2018 kl 9:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.
För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08-503 365 62
Från Danmark: +45 35 44 55 76
Från Storbritannien: +44 20 3008 9810
För mer information, vänligen kontakta
Martin Ellis, VD och koncernchef tel: +45 31 21 36 69
Jonas Olin, CFO & investerarrelationer tel: 0708 29 14 54
Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018, kl. 08:00 CET.