ÅTERKÖP AV AKTIER I NORDIC WATERPROOFING HOLDING AB AVSLUTAT

Nordic Waterproofing Holding AB (LEI-kod: 5493000T8MZ5GQREJW94) har återköpt sammanlagt 92 801 egna aktier (ISIN: SE0014731089) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa bolagets förpliktelser med anledning av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Därmed är samtliga 92 801 aktier förvärvade inom ramen för detta återköpsprogram. Det viktade genomsnittspriset för de återköpta aktierna uppgår till 161,20 SEK till ett totalt transaktionsvärde om 14 959 521,20 SEK.

Samtliga återköp har genomförts av Nordea Bank Abp på uppdrag av Nordic Waterproofing i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk. Efter ovanstående återköp uppgår Nordic Waterproofings innehav av egna aktier till 176 898 aktier. Det totala antalet utestående aktier i Nordic Waterproofing är 24 083 935.