Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i Nordic Waterproofing Holding A/S har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Ulf Gundemark, Allan Jørgensen, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson och Kristina Willgård och vidare föreslås att Steffen Baungaard väljs till ny styrelseledamot. Jørgen Jensen har undanbett sig omval. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Ulf Gundemark. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex (6), och anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Nordic Waterproofings verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.
Steffen Baungaard, född 1967, har en Civilekonomexamen från Copenhagen Business School, Danmark, samt en examen från Harvard Business School, USA. Steffen har mer än 20 års erfarenhet från byggbranschen och är idag VD och koncernchef för HusCompagniet, Danmarks största och äldsta husbyggare med huvudkontor i Horsens och med verksamhet i Danmark, Sverige och Tyskland. Steffen är även styrelseledamot i Arkil Holding A/S, Carl Ras A/S samt M.B. Packaging. Tidigare uppdrag innefattar VD/Koncern-direktör för NCC i Danmark samt Försäljningschef för Velfac (del av Velux-koncernen). Steffen är oberoende i förhållande till Nordic Waterproofing Holding A/S och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.
Årsstämman äger rum i Helsingborg den 24 april 2019 kl. 11:00 CET på Radisson Blu Metropol Hotel, Carl Krooks gata 16, Helsingborg.
I samband med att kallelsen till årsstämman publiceras kommer valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande att offentliggöras.
Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 mars 2019, kl. 18:30 CET.
För mer information, vänligen kontakta:
Viktor Henriksson, valberedningens ordförande, 0724 – 402 50 74, viktor.henriksson@carnegiefonder.se, eller
Ulf Gundemark, styrelsens ordförande, 0703 – 39 93 00, ulf.gundemark@telia.com.