Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i Nordic Waterproofing Holding A/S har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende val av styrelseledamöter.
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Ulf Gundemark, Jørgen Jensen, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson och Kristina Willgård och vidare föreslås att Allan Jørgensen väljs till ny styrelseledamot. Christian Frigast har undanbett sig omval. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Ulf Gundemark. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex (6), och anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Nordic Waterproofings verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.
Allan Jørgensen, född 1965, har en Civilekonomexamen från Copenhagen Business School, Danmark. Allan är för närvarande VD för DOVISTA Group, en ledande företagsgrupp och varumärken på den nordeuropeiska marknaden för fönster och ytterdörrar. Allan är också styrelseledamot i OH Industri A/S, Huscompagniet A/S och Pankas A/S. Tidigare uppdrag innefattar tjänster som VD för Kemp & Lauritzen A/S, COO i NCC AB, VD för Eurodan-huse A/S, redovisningschef för Eurodan-huse A/S samt revisor hos PricewaterhouseCoopers A/S. Allan är oberoende i förhållande till Nordic Waterproofing Holding A/S och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.
Årsstämman äger rum i Helsingborg den 20 april 2018 kl. 10:00 CET på Mindpark, Bredgatan 11.
I samband med att kallelsen till årsstämman publiceras kommer valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande att offentliggöras.
Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018, kl. 17:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Viktor Henriksson, valberedningens ordförande, 0724 – 402 50 74, viktor.henriksson@carnegiefonder.se, eller
Ulf Gundemark, styrelsens ordförande, 0703 – 39 93 00, ulf.gundemark@telia.com.