Socialt företagande

Nordic Waterproofing har en decentraliserad organisationsstruktur med lokalt ansvar för rekrytering och medarbetardialog.

Koncernen hade i genomsnitt 1 147 (1 116) heltidsanställda under 2020. Under sommarsäsongen ökar arbetskraften inom rörelsesegmentet Installation Services med drygt
100 personer. Personalfrågorna är decentraliserade och skiljer sig regionalt. Nordic Waterproofing är ofta en av de större arbetsgivarna på orten med lokalt anställd personal. Det bidrar till låg personalomsättning, vilket bidrar till stabilitet inom organisationen. Detta gäller även medarbetarpolicy som finns formulerad nationellt med anpassning till det landets lagstiftning.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING SKER LOKALT

En viktig del av strategin för en  decentraliserad koncern är att locka rätt kompetens lokalt. Nordic Waterproofings verksamhet finns till största delen i mindre samhällen där bolaget
är en viktig arbetsgivare. Medarbetare som är lokalt rekryterade är normalt mer motiverade vilket leder till en lägre personalomsättning. Nordic Waterproofing har breddat sina rekryteringsaktiviteter, traditionella rekryteringsdagar kompletteras med lärlingserbjudanden och nya arenor där bolagen bedömer att rätt kompetens kan finnas.

Takinstallationsföretagen har upplevt en brist på kompetent personal och svårigheter att rekrytera nya installatörer. För att öka tillgången på personal stöder Nordic Waterproofing utbildningsprogram i takinstallation och erbjuder praktikplatser för kommande yrkesverksamma, vilket ökar intresset och stärker Nordic Waterproofing på marknaden.

Introduktionsprogram och medarbetarenkäter Olika introduktionsprogram sker för att skapa en smidig start för nyanställda. Likaså sker olika former av medarbetarenkäter för  att stämma av arbetstrivsel och motivation.

KOMPETENSUTVECKLING OCH MOTIVATION

Kontinuerlig kompetensutveckling, med fokus på produktivitet och bredare kompetens i olika produktionsmoment, ökar organisationens flexibilitet. Koncernens filosofi är att kompetensutveckling framförallt uppnås genom kontinuerligt lärande i det dagliga arbetet.
Det kompletteras med utbildningssatsningar för en stor del av medarbetarna samt för externa takläggare/-installatörer som önskar vidareutbilda sig inom branschen. För att följa
medarbetarnas trivsel och engagemang genomförs samtal kombinerade med regelbundna medarbetarundersökningar.