Socialt företagande

Nordic Waterproofing har en decentraliserad organisationsstruktur med lokalt ansvar för rekrytering och medarbetardialog.

Koncernen hade i genomsnitt 1 272 (1 147) heltids- anställda under 2021. Under sommarsäsongen ökar arbetskraften inom rörelsesegmentet Installation Services med drygt 100 personer.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING SKER LOKALT

Personalfrågorna är decentraliserade och medarbetarpolicyn är formulerad nationellt med anpassning till landets lagstiftning. Verksamheterna finns till största delen i mindre samhällen där bolaget är en viktig arbetsgivare. Medarbetare som är lokalt rekryterade är normalt mer motiverade vilket leder till en lägre personalomsättning. En viktig del av strategin för en decentraliserad koncern är att attrahera rätt kompetens lokalt. Rekryteringsaktiviteterna med traditionella rekryteringsdagar kompletteras med lärlingserbjudanden och nya arenor där bolagen bedömer att rätt kompetens kan finnas.

Takinstallationsföretagen upplever en fortsatt brist på kompetent personal och svårigheter att rekrytera nya installatörer. För att öka tillgången på personal stöder Nordic Waterproofing utbildningsprogram i takinstallation och erbjuder praktikplatser för kommande yrkesverksamma, vilket ökar intresset och stärker Nordic Waterproofing på marknaden.

INTRODUKTIONSPROGRAM OCH MEDARBETARENKÄTER

Olika introduktionsprogram sker för att skapa en smidig start för nyanställda. Likaså sker olika former av medarbetarenkäter för att stämma av arbetstrivsel och motivation.

KOMPETENSUTVECKLING OCH MOTIVATION

Kontinuerlig kompetensutveckling, med fokus på produktivitet och bredare kompetens i olika produktionsmoment, ökar organisationens flexibilitet. Koncernens filosofi är att kompetensutveckling framför allt uppnås genom kontinuerligt lärande i det dagliga arbetet. Det kompletteras med utbildningssatsningar för en stor del av medarbetarna samt för externa takläggare/- installatörer som önskar vidareutbilda sig inom branschen. För att följa medarbetarnas trivsel och engagemang genomförs samtal kombinerade med regelbundna medarbetarundersökningar.