Rapportering av transaktioner i Nordic Waterproofing Holding A/S aktier gjorda av ledande befattningshavare och deras närstående

I enlighet med artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning meddelar Nordic Waterproofing Holding A/S härmed mottagande av information om följande transaktioner i företagets aktier som gjorts av ledande befattningshavare och deras närstående.

 1 Upplysningar avseende ledande befattningshavare/närstående

a) Namn: Esa Mäki

2. Anledning till inrapporteringen

a) Position/titel: Ledningsgruppsmedlem i Nordic Waterproofing Holding A/S, Affärsenhetschef Finland

b) Initial inrapportering/ändring: Initial inrapportering

3. Upplysningar om emittenten

a) Nordic Waterproofing Holding A/S

b) LEI 549300EJEXC4KOSUI651

4. Upplysningar om transaktionen/transaktionerna: upprepas för (i) varje typ av instrument; (ii) transaktionernas art; (iii) datum; samt (iv) var transaktionerna har genomförts

a) Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument: Aktier, Identifikationskod: ISIN DK0060738409
b) Transaktionens art: Försäljning/avyttring
c) Pris och volym:

Pris Volym
SEK 136,00 per aktie 4 000 aktier

d) Aggregerade upplysningar: Total volym 4 000 aktier; Värde: 544 000 SEK; Genomsnittligt pris SEK 136,00/aktie

e) Transaktionsdatum: 2020-11-04
f) Transaktionens plats: Nasdaq Stockholm, XSTO

Efter denna transaktion innehar Esa Mäki 11 872 aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S. 

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Olof Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0707 82 79 58
E-post: pos@nordicwaterproofing.com