Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Svolder AB (publ) (Box 70431, 107 25 Stockholm, organisationsnummer 556469-2019), förvaltar nominellt 2 481 876 aktier med kvotvärde om 1 DKK vardera, motsvarande 10,31 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Bolaget. Därmed förvaltar Svolder mer än 10 procent av aktiekapitalet och antalet röster i Nordic Waterproofing Holding A/S.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt danska kapitalmarknadslagen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17:30 CET den 5 november 2018.