Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med danskt organisationsnummer Dk. 33 39 53 61, i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget idag har mottagit följande meddelande.

Bank of Montreal (BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY) förvaltade från 2 april nominellt 1 576 477 aktier med kvotvärde om 1 DKK vardera, motsvarande 6,55 procent av totalt antal utestående aktier och samtliga röster i Bolaget. Från den 20 april förvaltar BMO nominellt 1 141 177 aktier med kvotvärde om 1 DKK vardera, motsvarande 4,74 procent av totalt antal utestående aktier och samtliga röster i Bolaget. Därmed förvaltade BMO mer än 5 procent av aktiekapitalet och antalet röster i Nordic Waterproofing Holding A/S från 2 april, och mindre än 5 procent av aktiekapitalet och antalet röster i Nordic Waterproofing Holding A/S från 20 april.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt danska värdepapperslagen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 21:30 den 31 maj 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Olin, CFO och investerarrelationer
Telephone: +46 708 29 14 54
E-mail: jonas.olin@nordicwaterproofing.com