Nordic Waterproofings årsredovisning för verksamhetsåret 2018 publicerad

Årsredovisningen 2018 i sin helhet bifogas detta pressmeddelande i pdf-format. Som ett led i vårt hållbarhetsarbete kommer en utskriven version endast att distribueras till dem som begärt att få den via post.

Årsredovisningar kan beställas via contact@nordicwaterproofing.com eller på telefon 042-36 22 40.

Denna information är sådan som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2019, kl 15:00 (CEST).