Nordic Waterproofing uppdaterar koncernens långfristiga finansiella mål till följd av IFRS 16 samt upphörd redovisning av jämförelsestörande poster

Till följd av införandet av nya redovisningsstandarden IFRS 16 Leasing per 1 januari 2019 samt upphörd redovisning av jämförelsestörande poster har flera nyckeltal påverkats, till exempel har EBITDA ökat, avkastning på sysselsatt kapital har minskat och nettoskuld samt nettoskuld i förhållande till EBITDA har ökat. Nordic Waterproofing konverterar därför sina mål för att reflektera dessa förändringar.

Nordic Waterproofings finansiella mål per 2 maj 2019 är:

  • Tillväxt: Nordic Waterproofings mål är att växa mer än koncernens nuvarande marknader genom organisk tillväxt. I tillägg förväntas koncernen växa genom selektiva förvärv.
  • Lönsamhet (uppdaterat): Nordic Waterproofings mål är att generera en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) överstigande 13 procent för räkenskapsåret
  • Kapitalstruktur (uppdaterat): Räntebärande nettoskuld i relation till EBITDA ska inte överstiga 3 gånger vid årets slut
  • Utdelningspolicy: Nordic Waterproofings mål är att ha en årlig utdelning motsvarande minst 50 procent av nettovinsten. Målet ska beakta koncernens finansiella position, investeringsbehov, likviditet samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga förhållanden. 

”Vi har konverterat våra mål för att återspegla konsekvenserna av IFRS 16 och upphörd redovisning av jämförelsestörande poster. Ambitionsnivåerna är oförändrade, säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing Group.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019, kl. 08:01 CEST.