Nordic Waterproofing inför återköpsprogram av aktier för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram

Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier enligt Bolagets incitamentsprogram. Återköps-programmet genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att genomföras av Nordea Bank Abp som fattar sina handelsbeslut avseende Bolagets aktier oberoende av och utan inflytande från Bolaget med hänsyn till den tidpunkt återköpen sker.

Återköpsprogrammet ska uppfylla följande villkor:

  1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm.
  2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 20 december 2018 till och med den 29 mars 2019.
  3. Återköp får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Aktier får inte återköpas till ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet.
  4. Aktier för sammanlagt maximalt 18 miljoner kronor får återköpas.
  5. Maximalt får 200 000 aktier återköpas. Bolaget får dock inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av Bolagets aktier.
  6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Det totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår till 24 083 935. Bolaget äger idag 0 egna aktier.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018, kl. 08:00 CET.