Nordic Waterproofing A/S erhåller beslut från danska konkurrensnämnden

Den 31 maj 2017 beslutade den danska konkurrensmyndigheten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (”KFST”) att Nordic Waterproofing A/S, ett danskt dotterbolag till Nordic Waterproofing Holding A/S, och Icopal Danmark ApS samt de två branschorganisationerna Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening och Tagpapbranchens Oplysningsråd (”TOR”) använt den nationella bransch-standarden (”TOR-anvisningerne”) i syfte att utestänga befintliga och potentiella konkurrenter från marknaden.

Till följd av detta beordrade KFST TOR att återkalla sina produktstandarder och övriga parter att avbryta sin medverkan i TOR. Samtliga tilltalade parter överklagade KFST beslut, och idag har den danska konkurrens­nämnden fastställt att KFST:s påståenden var baserade på ofullständiga underlag och legalt bristfälliga argument.

Konkurrensnämnden har därför hänvisat ärendet tillbaka till KFST för ny bedömning.

Nordic Waterproofing A/S har sedan ärendet påbörjades vidhållit att bolaget har agerat i enlighet med gällande lagstiftning. Idag, efter nästan fyra år efter att KFST påbörjade sin undersökning, reflekteras detta genom konkurrensnämndens beslut om ärendets hänvisning tillbaka till KFST för ny bedömning.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2018, kl. 11:45 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Olin, CFO och investerarrelationer
Telephone: +46 708 29 14 54
E-mail: jonas.olin@nordicwaterproofing.com