Kvartalsrapport 2, januari–juni 2017

Stark försäljningstillväxt samt lägre marginaler, i linje med tidigare prognoser

Andra kvartalet 2017

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 16 procent till 603 MSEK (522), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent. Företagsförvärv bidrog med 10 procent och valuta med 3 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 430 MSEK (397) och i Installation Services till 207 MSEK (156)
 • EBITDA före jämförelsestörande poster minskade med 12 procent och uppgick till 79 MSEK (90)
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster minskade med 15 procent och uppgick till 72 MSEK (84)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 65 MSEK (75)
 • Operativt kassaflöde uppgick till -12 MSEK (50)
 • Vinsten per aktie före och efter utspädning var 2,13 SEK (2,31)
 • Utdelning om 3,75 SEK per aktie utbetalades

Januari–juni 2017

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 16 procent till 983 MSEK (846), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent. Företagsförvärv bidrog med 9 procent och valuta med 3 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 729 MSEK (656) och i Installation Services till 303 MSEK (236)
 • EBITDA före jämförelsestörande poster minskade med 12 procent och uppgick till 94 MSEK (107)
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster minskade med 17 procent och uppgick till 80 MSEK (96)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 69 MSEK (83)
 • Operativt kassaflöde uppgick till -29 MSEK (1)
 • Vinsten per aktie före och efter utspädning var 2,07 SEK (2,32)

Meddelande från VD

Andra kvartalet 2017 visar en stark försäljningstillväxt samt lägre marginaler, vilket är i linje med våra tidigare prognoser

Koncernens nettoomsättning för andra kvatalet kvartalet ökade med 16 procent jämfört med andra kvartalet föregående år, från 522 MSEK till 603 MSEK. Försäljningen påverkades av den sena påskhelgen då ledigheten i år inföll under andra kvartalet. Samtliga nyligen förvärvade bolag har bidragit enligt plan.

EBIT före jämförelsestörande poster uppgick till 72 MSEK, vilket var något lägre än föregående års 84 MSEK. Detta förklaras främst av ökade råmaterial­kostnader jämfört med motsvarade period 2016. Prisökningen i våra viktigaste råmaterial har nu stabiliserats men på en högre nivå än föregående år. Vår egen försäljningprisökning har i stor utsträckning givit effekt och förväntas ge fullt genomslag under mitten av tredje kvartalet. Samtliga tre företagsförvärv fortsätter att bidra positivt i linje med prognoserna vid förvärvstidpunkterna.

I början av juli genomförde vi årets fjärde förvärv genom att förvärva det danska bolaget Taasinge Elementer A/S, och fortsätter därmed att leverera enligt vårt löfte att utveckla verksamheten genom både intern och extern tillväxt. Taasinge Elementer är Danmarks ledande tillverkare av prefabricerade tak och fasadelement baserade på träramkonstuktioner till byggindustrin med en årlig omsättning om ca 150 MSEK.

Båda rörelsesegmenten bidrog till att vår nettoomsättning ökade med 16 procent. Medan rörelsesegmentet Products & Solutions rapporterade en försäljningsökning om 8 procent, uppnådde rörelsesegmentet Installation Services en ökning på 33 procent till följd av både ökad efterfrågan i den finska marknaden samt bidrag från förvärvade verksamheter.

Inom vårt rörelsesegment Products & Solutions bidrog Danmark och Sverige positivt, trots att påskhelgen detta år inföll under det andra kvartalet. Försäljningen i Finland minskade på grund av lägre efterfrågan inom byggvaruhandelssegmentet främst från privatkunder då ostabila väderförhållanden påverkat negativt. Försäljningen i Norge minskade med 8 procent till följd av ökad konkurrens samt viss instabilitet inom byggvaruhandelssegmentet. SealEco visade en stark försäljningsutveckling jämfört med tidigare år, med bidragande försäljning från EPDM Systems som förvärvats tidigare under året.
Installation Services i Finland uppnådde en försäljningsökning på 16 procent jämfört med motsvarande kvartal 2016 och jämförbar verksamhet. Nyförvärvet LA Kattohuolto bidrog med försäljning från och med 1 maj 2017. Våra danska franchiseföretag fortsatte att utvecklas positivt under andra kvartalet med en ökad resultatandel jämfört med föregående år.

Resultatet per aktie för kvartalet var 2,13 SEK (2,31).

Jag är glad över att välkomna Taasinge Elementer A/S till vår koncern. Förvärvet av Taasinge innebär ett stort steg i vår strategi att kunna erbjuda helhetslösningar för skydd av byggnader och infrastruktur. Bolaget har en stark marknadsposition inom prefabrikation med höga kvalitetskrav, där nyckeln är materialkunskap och kundspecifika produkter med platta element, som omfattar fasader, tak och golv. Samtliga Taasinges produkter är skräddarsydda för specifika projekt, och bolagets säljkår och konstruktionsingenjörer har stort tekniskt kunnande och utvecklar produkterna i nära dialog med byggherrar och arkitekter för att gemensamt komma fram till den bästa utformningen och lösningen. Bolaget har stor kunskap om tätskikt och lösningar för tak och fasader, där även Nordic Waterproofings produkter kommer till användning. Vi ser goda förutsättningar att bredda vår kundbas i Danmark och att exportera Taasinges produktsortiment och tillverkningskunnande till de övriga nordiska länderna där Nordic Waterproofing har verksamhet. Taasinge drivs som en separat affärsenhet inom segmentet Products & Solutions och Martin Tholstrup, chef för Taasinge, är ny medlem i Nordic Waterproofings koncernledning.

Det gläder mig att kunna bekräfta att integrationen av samtliga fyra förvärv fungerar bra.

Med effekt från och med idag har våra långfristiga finansiella mål uppdaterats. Vårt nya lönsamhetsmål är kopplat till effektiv kapitalanvändning och avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) som ska överstiga 15 procent före jämförelsestörande poster. Detta lönsamhetsmål är jämförbart med tidigare lönsamhetsmål om en rörelsemarginal före jämförelsestörande poster överstigande 10 procent, vilket har ersatts. Vi tror på vår affärsmodell med segmenten Products & Solutions och Installation Services, och det nya lönsamhetsmålet bättre reflekterar lönsamhetsnivån med hänsyn till kapitalanvändningen i de två segmenten. Utöver detta vill vi fortsätta dra nytta av tillväxtpotentialen i sin helhet. Lönsamhet, effektiv kapitalanvändning och ökat aktieägarvärde är kärnan i vår verksamhet.

Vejen den 15 augusti 2017

Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten

Idag, den 15 augusti 2017 kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.
För att delta, vänligen ring:
Från Sverige:                        08 566 427 00
Från Danmark:                     +45 35 44 55 75
Från Storbritannien:             +44 20 3008 9804

För mer information, vänligen kontakta

Martin Ellis, VD och koncernchef                     tel: +45 31 21 36 69
Jonas Olin, CFO & investerarrelationer             tel: 0708 29 14 54

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är sk
yldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017, kl. 08:00 CET.