Kommuniké från årsstämman i Nordic Waterproofing Holding A/S

Nordic Waterproofing Holding A/S (“Bolaget”) har idag den 20 april 2018 hållit årsstämma på Mindpark, Bredgatan 11 i Helsingborg.

1. Framläggande av styrelsens rapport av det avslutade verksamhetsåret

Stämman noterade styrelsens rapport av Bolagets verksamhet under det avslutade verksamhetsåret.

2. Presentation och fastställelse av årsredovisning, inklusive beslut om arvoden till styrelsen för räkenskapsåret 2017

Stämman godkände årsredovisningen, inklusive beslutet om arvoden till styrelsen för räkenskapsåret 2017.

3. Beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt fastställd årsredovisning

Stämman godkände styrelsens förslag till disposition av Bolagets vinst och utdelning om 90 314 756 kronor till Bolagets aktieägare. Avstämningsdag för utdelningen är tisdagen den 24 april 2018 och förväntad utbetalningsdag den 27 april 2018.

4. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande ledning

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande ledning.

5. Val av ledamöter till Bolagets styrelse

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om omval av Ulf Gundemark som styrelsens ordförande, och omval av Jørgen Jensen, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson och Kristina Willgård som styrelseledamöter, samt nyval av Allan Jørgensen som styrelseledamot för perioden fram till nästa årsstämma.

Allan Jørgensen, född 1965 är VD för Dovista A/S, styrelseordförande i Velfac A/S, styrelseordförande i Rational Vinduer A/S, styrelseordförande för Svenska Fönster AB, styrelseledamot för OH Industri A/S, HusCompagniet A/S och Pankas A/S.

Se www.nordicwaterproofing.com för mer information om den nya ledamoten.

I enlighet med stämmans beslut består Bolagets styrelse av Ulf Gundemark, Jørgen Jensen, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson, Kristina Willgård och Allan Jørgensen.

6. Val av revisor och fastställelse av arvode till revisorn

Stämman beslutade att fastställa valberedningens förslag att omvälja PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som Bolagets revisor samt att fastställa dess förslag om ersättning till revisorn.

7. Förslag från styrelsen och aktieägare

7.1 Bemyndigande till styrelsen att förvärva egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av Bolagets egna aktier upp till tio (10) procent av vid var tid antalet utgivna aktier i Bolaget, förutsatt att förvärvet, i enlighet med danska bolagslagen (Dk. Selskabsloven) paragraf 197, kan finansieras av de medel som kan distribueras som utdelning. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervall för aktien. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

7.2 Bemyndigande till styrelsen att införa ett långsiktigt prestationsbaserat ersättningsprogram, LTIP 2018

Stämman bemyndigade styrelsen att införa LTIP 2018 i enlighet med de huvudsakliga villkor som beskrivits i kallelsen till årsstämman, på väsentligen följande villkor.

  • S.k. prestationsaktierätter som sedan berättigar till erhållande av aktier i bolaget förutsatt att villkoren för LTIP 2018 uppfylls tilldelas kostnadsfritt deltagarna i LTIP i förhållande till en fastställd procentsats av deras grundlön.
  • Tilldelningen av aktier är bl.a villkorad av att ett finansiellt mål som fastställts av styrelsen i bolaget uppfylls.
  • Utnyttjande av prestationsaktierätterna kan ske tidigast tre år efter implementeringen av LTIP 2018.
  • Antalet aktier som kan komma att överlåtas till deltagarna i LTIP 2018 kan komma att omräknas till följd av nyemission, aktiesplit, sammanläggning av aktier och/eller andra liknande händelser i enlighet med villkoren för LTIP 2018.
  • LTIP 2018 omfattar högst 27 deltagare.
  • Förutsatt att EBIT-tillväxten under perioden från 1 januari 2018 till 31 december 2020 motsvarar ett årligt genomsnitt om tolv (12) procent och att aktiekursen vid tillfället för tilldelning av prestationsaktierätterna är 73,30 svenska kronor kommer LTIP 2018 resultera i en tilldelning av totalt 122 648 prestationsaktierätter i Bolaget, vilket motsvarar ett värde om 8 990 068 svenska kronor, exklusive sociala avgifter.
  • Bolaget kommer att behöva förvärva 140 736 egna aktier, motsvarande cirka 0,58 procent av de utstående aktierna och rösterna i Bolaget, för att säkerställa leverans av aktier enligt LTIP 2018 och för att säkerställa täckning av sociala avgifter.

7.3 Bemyndigande till styrelsen att överlåta egna aktier till personer som är berättigade att delta i LTIP 2018

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att överlåta högst 118 290 Bolagets egna aktier till deltagarna i LTIP 2018 i enlighet med de villkor som beskrivits i kallelsen till årsstämman.

7.4 Beslut att godkänna ersättning till styrelsen för räkenskapsåret 2018

Stämman godkände valberedningens förslag gällande ersättning till styrelsen för räkenskapsåret 2018 vilket betyder att ersättningen till ordföranden (500 000 kronor) och de enskilda styrelseledamöterna (275 000 kronor) är oförändrad gentemot ersättningen för år 2017 samt att ersättningen till ordförande (100 000 kronor) och de enskilda ledamöterna (50 000 kronor) i revisionskommittén är oförändrad gentemot ersättningen för år 2017.

7.5 Beslut att bemyndiga styrelsen att öka Bolagets aktiekapital

Stämman beslutade att förnya bemyndigandet att öka aktiekapitalet som ges till styrelsen i artikel 5 i bolagsordningen samt de därav föranledda ändringarna av artiklarna 5.1 och 5.2 i bolagsordningen.

Uppdaterad bolagsordning finns tillgängligt på www.nordicwaterproofing.com under ”Bolagsstyrning”.

8. Bemyndigande till stämmans ordförande

Stämman bemyndigade stämmans ordförande att genomföra de mindre justeringar, ändringar och tillägg i de beslut som tagits av årsstämman och ansökan om registrering till den danska motsvarigheten till Bolagsverket (Dk. Erhvervsstyrelsen) på det sätt som myndigheten kan kräva för att besluten ska kunna registreras.

Vejen, 20 april 2018

Styrelsen för Nordic Waterproofing Holding A/S

Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 12:15 CET den 20 april 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Olin, CFO och investerarrelationer
Telephone: +46 708 29 14 54
E-mail: jonas.olin@nordicwaterproofing.com