Kommuniké från årsstämman 2022 i Nordic Waterproofing Holding AB (publ)

Nordic Waterproofing Holding AB (publ) (”Bolaget”) höll den 28 april 2022 årsstämma. För att undvika spridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Vid stämman fattades följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 6,00 SEK per aktie. Stämman beslutade vidare att avstämningsdag för rätt till utdelning skulle vara den 2 maj 2022. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 5 maj 2022.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2021 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Arvode till styrelsen och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 650 000 (600 000) SEK till styrelsens ordförande, med 300 000 (290 000) SEK vardera till övriga ledamöter, med 125 000 (100 000) SEK till ordförande i revisionsutskottet och 50 000 (50 000) SEK vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 50 000 (50 000) SEK till ordförande i ersättningsutskottet och 25 000 (25 000) SEK vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och att antalet revisorer ska vara en.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Leena Arimo, Steffen Baungaard, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson och Hannu Saastamoinen samt att välja Hannele Arvonen till ny styrelseledamot. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Mats O. Paulsson som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Deloitte AB som Bolagets revisor för mandatperioden till och med årsstämman 2023. Deloitte AB har informerat att Jeanette Roosberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport för 2021
Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022) och vissa säkringsåtgärder för programmet
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022) på i allt väsentligt samma villkor som Bolagets utestående incitamentsprogram LTIP 2019, LTIP 2020 och LTIP 2021. LTIP 2022 omfattar högst 40 deltagare och högst 80 103 aktier kan komma att tilldelas deltagarna under förutsättning att vissa prestationskrav uppfylls under en treårig intjänandeperiod.

I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2022 samt säkra och täcka de sociala avgifter som LTIP 2022 medför, beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, förvärva högst 92 801 aktier till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien på Nasdaq Stockholm. Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2022 beslutade stämman även att högst 80 103 aktier ska överlåtas till deltagarna i enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet.

Bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för årsstämmans beslut om bemyndigandet. Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare samt att vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Bemyndigande för styrelsen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen förordnar, att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller hos Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedningsinstruktion
Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag till instruktion för tillsättande av valberedning.

__________________

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 25 mars 2022 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nordicwaterproofing.com.