Kommentar till effekterna av oljebolaget Nynas ansökan om företagsrekonstruktion

Ledningen i Nordic Waterproofing har under en längre tid följt utvecklingen i Nynas, en viktig leverantör av bitumen som är en råvara som används till flera av Nordic Waterproofings nyckelprodukter. Koncernen har valt att i ökande grad komplettera med fler leverantörer för att säkra leveranser av bitumen i det fall Nynas inte längre kan fullfölja sina åtaganden.

”Vi har sedan en tid bevakat utvecklingen av den politiska situationen i Venezuela och vilka effekter de amerikanska reglerna om export av oljeprodukter skulle kunna få för vår huvudleverantör av bitumen. Vi har planerat för en situation som den som nu uppstått”, säger Martin Ellis, VD & Koncernchef Nordic Waterproofing Holding A/S. ”Vår produktion är begränsad under vinterperioden och bedömningen i dagsläget är därför att koncernens verksamhet inte kommer att påverkas som en följd av Nynas beslut.”

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2019, kl. 18:30 CET.