DELÅRSRAPPORT, januari–september 2020

Fortsatt tillväxt med en stark finansiell ställning

Tredje kvartalet 2020

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 916 MSEK (901), varav organisk tillväxt uppgick till 5 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 694 MSEK (671) och i Installation Services till SEK 249 MSEK (262)
 • Bruttovinsten ökade till 282 MSEK (243), bruttomarginalen ökade till 30,8% (27,0%)
 • EBITDA ökade till 164 MSEK (137), EBITDA marginalen till 17,9% (15,3%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 133 MSEK (109), EBIT marginalen ökade till 14,6% (12,1%)
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 15,9 procent (12,9)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 250 MSEK (142)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 4.10 SEK (3.28) respektive 4.07 SEK (3.25)

Januari-september 2020

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 7 procent till 2 534 MSEK (2 359), varav organisk tillväxt uppgick till 8 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 1 986 MSEK (1 805) och i Installation Services till SEK 628 MSEK (635)
 • Bruttovinsten ökade till 723 MSEK (614), bruttomarginalen ökade till 28,5% (26,0%)
 • EBITDA ökade till 361 MSEK (279), EBITDA marginalen ökade till 14,3% (11,8%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 272 MSEK (198), EBIT marginalen ökade till 10,7% (8,4%)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 279 MSEK (158)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 8,28 SEK (5,63) respektive SEK 8.21 (5.59)

 
Meddelande från VD

Fortsatt tillväxt med en stark finansiell ställning

Koncernen uppvisar ytterligare ett bra kvartal med god tillväxt, både vad gäller omsättning, resultat och för, i princip, samtliga nyckeltal. Koncernens netto-omsättning i det tredje kvartalet ökade med 2 procent jämfört med föregående år, från 901 MSEK till 916 MSEK. Den organiska tillväxten var 5 procent och valutaomräkningseffekterna var -3 procent.

EBIT för det tredje kvartalet ökade till 133 MSEK, att jämföra med 109 MSEK för motsvarande period föregående år, en ökning med 22 procent. Den positiva utvecklingen för rörelseresultet förklaras i huvudsak av ökade volymer, god kostnadskontroll samt kostnader som undvikits som en konsekvens av Covid-19 pandemin. Vi hade även ett mycket starkt kassaflöde i kvartalet vilket genererades av ett starkt operativt resultat samt positiva förändringar i rörelsekapitalet.

Hittills than Covid-19 pandemi har haft en begränsad inverkan på vår verksamhet. Lyckligtvis och tack vare en proaktiv och beslutsam ledning samt ett mycket ansvarsfullt tillvägagångssätt och beteende bland våra kollegor i denna svåra situation, har vi sett mycket få fall av Covid-19 bland vår personal. När vi nu går in i den del av året då väderförhållandena har en stor påverkan på vår verksamhet och vi fortfarande ser att det är svårt att förutsäga den långsiktiga effekten av pandemin på våra marknader så ger vi inte ytterligare vägledning om förväntningarna på rörelseresultatet (EBIT).

Vi har i kvartalet arbetat mycket med att förbereda för flytten  av moderbolaget från Danmark till Sverige. Vid en extra bolagsstämma den 15 oktober beslutades att godkänna den omvända fusionen mellan det danska moderbolaget och det helägda svenska dotterbolaget Nordic Waterproofing Holding AB. Fusionen är planerad att vara klar i slutet av november varefter Nordic Waterproofing Holding AB blir det nya svenska moderbolaget och dess aktier kommer i samband med slutförandet av fusionen att vara noterade på Nasdaq Stockholm.

Den ökade nettoomsättningen om 2 procent i det tredje kvartalet förklaras i huvudsak av god försäljning inom rörelsesegmentet Products & Solutions som organiskt växte 7 procent medan rörelsesegmentet Installation Services minskade organiskt med 2 procent.

Inom rörelsesegmentet Products & Solutions uppvisade den bitumenbaserade verksamheten god tillväxt. Särskilt var tillväxten stark i Norge och Danmark, Sverige var på samma nivå som det starka tredje kvartalet föregående år medan vi i Finland såg en minskad försäljning. Vi räknar med att vi fortsatt har ökat vår marknadsandel i Norden.
Vår gummimembran-verksamhet inom SealEco, som hade viss påverkan av Covid-19 under våren, hade ett starkt tredje kvartal. Alla marknader visade tillväxte och de flesta med tvåsiffriga tillväxttal. Distri Pond, som förvärvades i februari 2019, hade återigen ett starkt kvartal med en försäljningstillväxt på över 30%.
Vår verksamhet med prefabricerade element hade en omsättning i kvartalet i nivå med föregående år medan Veg Tech, vår grön infrastruktur-verksamhet, såg en minskad försäljning. Vi har en stark orderbok för prefabricerade element och all tillgänglig kapacitet för 2020 nu bokad.

Inom rörelsesegmentet Installation Services, där försäljningen huvudsakligen genereras i Finland, fortsätter marknadsutvecklingen att variera mellan olika regioner. Vi ser en stark marknadsutveckling i Helsingforsområdet samtidigt som marknaden är svagare i områden utanför de större tätorterna. Inom golvsegmentet var försäljningen något högre än det tredje kvartalet föregående år.

Våra danska franchisebolag upplever fortsatt en stark marknad och utvecklades mycket bra under tredje kvartalet, med starka orderböcker och ett EBIT-bidrag över motsvarande period föregående år.

Som kommunicerats tidigare, implementeras ett omfattande vinstförbättrings-program inom Taasinge-gruppen, vår verksamhet för prefabricerade element. Efter semesterperioden har det operativt resultat förbättrats jämfört med årets första sex månader, men är fortfarande inte på en tillfredställande nivå. I både Taasinge Elementer i Danmark och RVT i Norge har vi starka orderböcker i slutet av kvartalet.

Med tanke på det osäkra läget när det gäller effekterna av Covid-19-pandemin, vi har fortsatt ett högt fokus på att övervaka orderingång, kostnads- samt kundkreditkontroll. Vi har också fortsatta åtgärder för att skydda tillgången till insatsmaterial för att säkerställa vår leveranskapacitet till våra kunder. Jag är glad att se att denna pro-aktivitet verkar ha lönat sig med god affärsutveckling, i princip inga störningar i leveranskedjan, god kostnadskontroll och ingen ökning av osäkra fordringar. Framöver fortsätter vi att noggrant övervaka den potentiella effekten från Covid-19 utbrottet. Vi kommer att fortsätta att prioritera att skydda våra medarbetares hälsa samt ta ansvar för våra samhällen och för våra kunder.

Vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt, lönsamhet och selektiva förvärv. Vår balansräkning är stark och vi har kapacitet att genomföra förvärv i linje med vår strategiska inriktning att främja hållbarhet och förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud.

Vejen den 3 november 2020

Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten

Idag, den 3 november 2020 kl. 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.

 

För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08-505 583 58
Från Danmark: +45 82 33 31 94
Från Storbritannien: +44 33 3300 9264

 

För mer information, vänligen kontakta
Martin Ellis, VD och koncernchef tel: +45 31 21 36 69
Per-Olof Schrewelius, CFO & investerarrelationer tel: 0707 82 79 58

 

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2020, kl. 08:00 CET.