DELÅRSRAPPORT 3, januari–september 2019

Fortsatt gynnade av stark efterfrågan

Tredje kvartalet 2019

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 16 procent till 901 MSEK (778), varav organisk tillväxt uppgick till 10 procent. Företagsförvärv bidrog med 4 procent och valuta med 2 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 671 MSEK (575) och i Installation Services till  262 MSEK (235)
 • EBITDA ökade med 35 procent till 137 MSEK (102), varav 13 MSEK avser effekter från IFRS 16
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 27 procent till 109 MSEK (86), varav 1 MSEK avser effekter från IFRS 16
 • Avkastning på sysselsatt kapital (R12) uppgick till 13,1 procent (13,8)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 145 MSEK (123), varav 13 MSEK avser effekter från IFRS 16
 • Resultat per aktie före utspädning var 3,29 SEK (2,97) och efter utspädning 3,25 SEK (2,97)

Januari–september 2019

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 19 procent till 2 359 MSEK (1 988), varav organisk tillväxt uppgick till 8 procent. Företagsförvärv bidrog med 9 procent och valuta med 2 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 1 805 MSEK (1 507) och i Installation Services till 635 MSEK (555)
 • EBITDA ökade med 31 procent till 279 MSEK (213), varav 37 MSEK avser effekter från IFRS 16
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 20 procent till 198 MSEK (165), varav 2 MSEK avser effekter från IFRS 16
 • Operativt kassaflöde uppgick till 169 MSEK (96), varav 37 MSEK avser effekter från IFRS 16
 • Vinst per aktie före utspädning var 5,64 SEK (5,27) och efter utspädning 5,59 SEK (5,27)

Meddelande från VD

Fortsatt gynnade av stark efterfrågan

Nordic Waterproofings levererade åter igen ett rekordkvartal, både i termer av försäljning och resultat, till följd av fortsatt stark efterfrågan. Koncernens nettoomsättning i tredje kvartalet ökade med 16 procent jämfört med föregående år, från 778 MSEK till 901 MSEK. Den organiska tillväxten var stark och uppgick till 10 procent, förvärven bidrog med 4 procent och valutomräkningseffekterna var 2 procent. EBIT, som uppgick till 109 MSEK, var 27 procent högre än föregående års 86 MSEK, medan EBITDA uppgick till 137 MSEK, att jämföra med 102 MSEK för motsvarande period föregående år.

Rörelsesegmentet Products & Solutions rapporterade en försäljningsökning om 17 procent, medan rörelsesegmentet Installation Services ökade med 11 procent. Försäljningen påverkades av fortsatt stark efterfrågan inom nästan alla delar av verksamheten.

Veg Tech, som förvärvades i början på juli 2018, uppvisade starka försäljnings-volymer och bidrog positivt till den organiska tillväxten och det ökade resultatet i kvartalet. Eftersom väderförhållandena var relativt gynnsamma under det tredje kvartalet, särskilt jämfört med den varma och ovanligt torra sommaren förra året, var försäljningen inom grön infrastruktur stark i både Norge och Sverige. För att säkerställa volymer för kommande år har Veg Tech startat lokal produktion av sedum i Norge och de första leveranserna av norsk sedum kommer att äga rum nästa år.

Som kommunicerats tidigare har förseningarna från våra kunder i verksamheten för prefabricerade element i Taasinge i Danmark skapat svårigheter för oss att optimera produktionsplaneringen vilket har lett till lägre effektivitet och försämrat resultat. Situationen har dock fortsatt att stabiliseras under det tredje kvartalet, men den norska verksamheten, RVT, upplever utmaningar inom installation på grund av avsevärt ökade volymer och ineffektivitet på byggplatsen.

I juli stärkte Taasinge sin ställning inom miljövänligt byggande genom att förvärva en mindre installationsverksamhet i Danmark. Taasinge erbjuder nu sina kunder en komplett lösning, från ritning till montering på byggplatsen, för att säkerställa att både logistik och utförande sker med så hög kvalitet som möjligt. Nordic Waterproofing har ambitionen att bidra väsentligt till att göra både byggnader och infrastruktur samt själva byggprocessen hållbar och klimateffektiv. Vi ser en stark möjlighet att öka användningen av trä i prefabricerade byggnadsdelar. Trä binder betydande mängder koldioxid och dess användning i byggande och konstruktion bidrar till att minska klimatförändringarna.  Att använda prefabricerade byggnadsdelar förkortar byggtiden betydligt jämfört med att bygga på plats, vilket genererar ekonomiska fördelar och minskar energiförbrukningen.

Försäljningen av bitumenprodukter var stark under kvartalet, framför allt av produkter för låglutande tak i samtliga nordiska länder men även geomembran i Finland. I Norge upplever vi fortsatt stark konkurrens och prispress på grund av ökad konsolidering inom bygghandeln. Våra intensifierade försäljnings- och marknadsföringsinsatser för att öka marknadsandelarna fortsätter men har ännu inte givit ökade försäljningsvolymer eller lönsamhet inom bygghandelssegmentet. Det råder ökad konsolidering inom bygghandeln även i Sverige och vi ser kundförflyttningar mellan olika bygghandelskedjor. Å andra sidan är marknaden för låglutande tak fortfarande stabil och påverkan från den svagare marknaden för husbyggnation är marginell. I Danmark är marknaden för låglutande tak fortsatt stark även om den organiska tillväxten har varit något lägre än föregående år. Den finska bygghandelsmarknaden är något svagare med lägre volymer än under motsvarande period föregående år. SealEco och verksamheten för gummiduk utvecklades väl även under tredje kvartalet, främst beroende på Distri Pond som förvärvades tidigare i år.

Inom segmentet Installation Services rådde hög aktivitet, framför allt inom verksamheten för låglutande tak. Generellt sett är marknadsutsikterna och förväntningarna på den finska marknaden något negativa, vilket ger en marknad med fortsatt hög konkurrens. Orderingången under tredje kvartalet var dock högre jämfört med föregående år och dessutom med god marginal. Våra danska franchiseföretag upplever en fortsatt stark marknad och presterar bra även under tredje kvartalet, med starka orderböcker och ett bidrag till EBIT som överstiger motsvarande period föregående år.

Vi ser att nuvarande trender fortsätter under återstående del av året och våra utsikter för året är oförändrade.

Vejen den 31 oktober 2019
Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten

Idag, den 31 oktober 2019 kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på  www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.
För att delta, vänligen ring:

Från Sverige:
08-566 426 92
Från Danmark:
+45 78 15 01 07
Från Storbritannien:
+44 33 3300 9264

 

För mer information, vänligen kontakta

Martin Ellis, VD och koncernchef
tel: +45 31 21 36 69
Jonas Olin, CFO & investerarrelationer
tel: 0708 29 14 54

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019, kl. 08:00 CET.