DELÅRSRAPPORT 3, januari–september 2018

Tredje kvartalet 2018

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 20 procent till 778 MSEK (646), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent. Företagsförvärv bidrog med 12 procent och valuta med 5 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 575 MSEK (457) och i Installation Services till 235 MSEK (218)
 • EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 7 procent och uppgick till 103 MSEK (96)
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med 5 procent och uppgick till 87 MSEK (83)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 86 MSEK (81)
 • Avkastning på sysselsatt kapital före jämförelsestörande poster på rullande 12 månaders basis uppgick till 14,4 procent (15,8)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 123 MSEK (103) 
 • Vinst per aktie före och efter utspädning var 2,97 SEK (2,70)

Januari–september 2018

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 22 procent till 1 988 MSEK (1 629), varav organisk tillväxt uppgick till 2 procent. Företagsförvärv bidrog med 16 procent och valuta med 4 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 1 507 MSEK (1 186) och i Installation Services till 555 MSEK (522)
 • EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 17 procent och uppgick till 220 MSEK (188)
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelse-störande poster ökade med 5 procent och uppgick till 172 MSEK (163)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 165 MSEK (150)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 103 MSEK (75) 
 • Vinst per aktie före och efter utspädning var 5,27 SEK (4,77)
    

Meddelande från VD
Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat 

Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet ökade med 20 procent jämfört med föregående år, från 646 MSEK till 778 MSEK. Förvärv bidrog med 12 procent, den organiska tillväxten var 3 procent och valutaomräkningseffekterna var 5 procent.

EBIT före jämförelsestörande poster uppgick till 87 MSEK jämfört med före- gående års resultat om 83 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 5 procent. Samtdigt ökade EBITDA med 7 procent till 103 MSEK jämfört med 96 MSEK under motsvarande period föregående år.

Veg Tech, vårt tredje förvärv under året, slutfördes i början av juli, och vi fortsätter därmed att att uppfylla vårt löfte om att utveckla vår verksamhet mot hållbara och miljömässigt effektiva lösningar. Den varma och ovanligt torra sommaren har varit utmanande för Veg Tech och krävt osedvantligt mycket bevattning för att säkerställa odlingen av sedum och andra växter. Med de vidtagna åtgärderna lyckades vi hantera utmaningarna och uppfyllde våra leveransförpliktelser.

Koncernens ökade nettoomsättning om 20 procent under tredje kvartalet påverkades positivt av återhämtningseffekter inom marknaderna för takläggning och infrastruktur i Sverige och Norge, men även av marknaden för prefabricerade element i Norge. Medan rörelsesegmentet Products & Solutions rapporterade en försäljningsökning om 26 procent, ökade försäljningen inom rörelsesegmentet Installation Services med 7 procent.

Inom segmentet Products & Solutions, uppvisade Sverige och Norge en stark utveckling och fortsatta återhämningseffekter. Efterfrågan i Danmark var fortsatt god även om tillväxten var lägre än föregående år. Vi har genomfört en andra prishöjning på våra bitumenbaserade produkter med effekt från och med slutet på tredje kvartalet, men som inte fullt ut kommer att motverka de fortsatt stigande bitumenpriserna då vi inte har terminssäkrat inköpen av bitumen under 2018. Marknaden för prefabricerade element i Norge fortsätter att utvecklas positivt och uppvisar stark orderingång, medan vi har påverkats av förseningar från våra kunder i Danmark vilket har haft negativ påverkan på våra leveranser och vår produktionseffektivitet i kvartalet.

Programmet för optimering av lönsamheten inom verksamheten för installation av låglutande tak i Finland utvecklas enligt plan inom den större enheten KerabitPro. Vårt mål att öka lönsamheten, till följd av en mer selektiv projektinriktning och ökat fokus på själva genomförandet av projekten, har uppvisat positiva finansiella effekter från mitten av 2018. Samtidigt upplever vi en något svagare marknad i Finland. Våra danska franchiseföretag fortsatte att utvecklas väl under tredje kvartalet, med starka orderböcker och ett bidrag till EBIT som är i nivå med föregående år.

Vår förvärvsstrategi och vår selektiva hållning fortsätter, och vi försöker generera värde för våra intressenter genom följande strategier:

 • utvidga produkt- och tjänsteerbjudanden för våra befintliga kunder, samt möjliggöra geografisk expansion för nyligen förvärvade produkt- och tjänstekategorier
 • dra nytta av megatrender inom byggnadsindustrin: hållbara byggnadslösningar, effektiv energianvändning, förnybara energiresurser, och effektivt utnyttjande av våra siter genom prefabricering, samt
 • integrera framåt för ökad närhet till våra slutkunder.
   

Genom att bredda och förbättra vårt erbjudande med nya produktkategorier, förutser vi att koncernen kommer att utvecklas till en ”one stop shop” för kunder för som söker helhetslösningar för skydd av byggnader och infrastruktur. Vi avser att bibehålla vårt fokus på små och medelstora företag med potential till goda synergieffekter.

Vejen den 1 november 2018
 

Martin Ellis,
VD och koncernchef
  

Presentation av delårsrapporten
Idag, den 1 november 2018 kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring:
Från Sverige:
08-566 193 53
Från Danmark:
+45 35 44 55 75
Från Storbritannien:
+44 20 3008 9806

   
För mer information, vänligen kontakta

Martin Ellis, VD och koncernchef
tel: +45 31 21 36 69
Jonas Olin, CFO & investerarrelationer
tel: 0708 29 14 54

   
Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2018, kl. 08:00 CET.