DELÅRSRAPPORT 2, januari–juni 2019

Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat

Andra kvartalet 2019

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 21 procent till 889 MSEK (736), varav organisk tillväxt uppgick till 6 procent. Företagsförvärv bidrog med 13 procent och valuta med 2 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 688 MSEK (565) och i Installation Services till 234 MSEK (201)
 • EBITDA ökade med 32 procent till 124 MSEK (94)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 25 procent till 95 MSEK (76)
 • Avkastning på sysselsatt kapital (R12) uppgick till 12,5 procent (14,5)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 73 MSEK (39)
 • Resultat per aktie före utspädning var 2,79 SEK (2,43) och efter utspädning 2,77 SEK (2,43)
 • I enlighet med beslut på årsstämman utbetalades i maj utdelning om 4,00 SEK (3,75) per aktie

Januari–juni 2019

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 20 procent till 1 458 MSEK (1 210), varav organisk tillväxt uppgick till 5 procent. Företagsförvärv bidrog med 12 procent och valuta med 3 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 1 134 MSEK (932) och i Installation Services till 373 MSEK (320)
 • EBITDA ökade med 27 procent till 142 MSEK (111)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 13 procent till 89 MSEK (79)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 24 MSEK (-27)
 • Vinst per aktie före utspädning var 2,35 SEK (2,30) och efter utspädning 2,34 SEK (2,30)

Meddelande från VD

Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat

Nordic Waterproofing fortsatte sin starka tillväxt även under det andra kvartalet. Koncernens nettoomsättning i det andra kvartalet ökade med 21 procent jämfört med föregående år, från 736 MSEK till 889 MSEK. Förvärv bidrog med 13 procent. Den organiska tillväxten var stark, 6 procent, och valutomräkningseffekterna var 2 procent. EBIT, som uppgick till 95 MSEK, var 25 procent högre än föregående års 76 MSEK, medan EBITDA uppgick till 124 MSEK, att jämföra med 94 MSEK för motsvarande period föregående år. Kvartalets rörelseresultat var koncernens bästa någonsin trots att verksamheterna inom prefab-element samt Norge inte nådde upp till vår målsättning.
Vi fortsätter fokusera på organisk tillväxt, lönsamhet och selektiva förvärv. Organisk tillväxt förväntas komma främst från utvecklingen av våra senaste förvärv genom fortsatt utveckling av våra plattformar för dels prefabricerade element, Taasingegruppen, och dels grön infrastruktur, Veg Tech.
Vad gäller förvärv så bibehåller vi vårt fokus på små och medelstora företag med god möjlighet till synergier med vår befintliga verksamhet. Vi främjar hållbarhet och hållbarhet är alltjämt ett centralt fokus.
Medan rörelsesegmentet Products & Solutions rapporterade en försäljningsökning om 22 procent, ökade försäljningen inom rörelsesegmentet Installation Services med 16 procent.
Inom segmentet Products & Solutions ökade försäljningen främst av de förvärvade bolagen Veg Tech och Distri Pond, men även av försäljning av produkter till marknaden för takläggning och geomembran i Finland. Den finska bygghandelsmarknaden är något svagare med lägre volymer än motsvarande period föregående år. SealEco fortsätter växa, dels till följd av att det förvärvade bolaget Distri Pond utvecklas enligt plan, men också organiskt till följd av ökad försäljning i västra Europa. I Norge råder ökad konkurrens och prispress, samt av ökad konsolidering inom bygghandeln. Våra ökade försäljnings- och marknadsaktiviteter i syfte att öka marknadsandelarna fortsätter men har ännu inte givit önskad effekt på försäljningsvolymer eller lönsamhet inom bygghandelssegmentet. Vi upplever å andra sidan en positiv utveckling inom marknaderna för låglutande tak och takläggning samt grund i Norge. I Danmark är marknaden för låglutande tak fortsatt stark även om vår försäljning i det andra kvartalet var något lägre än föregående år. I Sverige är både bygghandelsmarknaden och marknaden för låglutande tak stabila och vi upplever endast en marginell påverkan från den svagare marknaden inom husbyggnation.
Verksamheterna inom prefabricerade element i Norge och Danmark har båda starka orderböcker, även om den danska verksamheten fortsätter att påverkas av förseningar från våra kunder. Detta försvårar i sin tur optimeringen av produktionsplaneringen, som i sin tur leder till lägre effektivitet och resultat. Även om situationen har stabiliserats något den senaste tiden förväntas ineffektiviteten att fortsätta under 2019.
Den låga säsongsbetonade försäljningen under det första kvartalet inom Veg Tech har följts av stark försäljning under det andra kvartalet. Andra kvartalets positiva resultat kompenserar det negativa resultatet under det första kvartalet och, i linje med våra förväntningar, bidrar Veg Tech positivt till resultatet för första halvåret.
Inom segmentet Installation Services rådde hög aktivitet med ökade försäljningsvolymer inom såväl låglutande tak, takunderhåll och golvläggning. Liksom tidigare kommenterats är utsikterna och förväntningarna på den finska marknaden för året något negativa, vilket ger en fortsatt marknad med hög konkurrens. Orderingången under andra kvartalet var något lägre jämfört med föregående år, men vårt fokus på förbättrad lönsamhet fortsätter bära frukt. Våra danska franchiseföretag upplever en stark marknad och presterar bra under andra kvartalet, med starka orderböcker och ett bidrag till EBIT som överstiger föregående år.
Vi ser att nuvarande trender fortsätter under återstående del av året och våra utsikter för året är oförändrade.
Vejen den 25 juli 2019
Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten


Idag, den 25 juli 2019 kl 10:00 (CEST), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.
För att delta, vänligen ring:
Från Sverige:
08-566 426 92
Från Danmark:
+45 78 15 01 07
Från Storbritannien:
+44 33 3300 9034

För mer information, vänligen kontakta

Martin Ellis, VD och koncernchef
tel: +45 31 21 36 69
Jonas Olin, CFO & investerarrelationer
tel: 0708 29 14 54
Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2019, kl. 08:00 CEST.