Delårsrapport 1, januari–mars 2019

Första kvartalet i linje med förväntningar med tanke på säsongsvariationer i Veg Tech

Första kvartalet 2019

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 20 procent till 569 MSEK (474), varav organisk tillväxt uppgick till 5 procent. Företagsförvärv bidrog med 11 procent och valuta med 4 procent
  • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 445 MSEK (368) och i Installation Services till 138 MSEK (119)
  • EBITDA ökade till 18 MSEK (17)
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -7 MSEK (2)
  • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 12,0 procent (14,0)
  • Operativt kassaflöde uppgick till -49 MSEK (-65)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,44 SEK (-0,13)
  • Koncernen tillämpar från och med 1 januari 2019 IFRS 16 och samtliga siffror för första kvartalet 2019 är inklusive denna förändring (jämförelsetalen har inte omräknats). Omräkningen har påverkat EBITDA med 10 MSEK, rörelseresultatet (EBIT) med 0 MSEK och nettoresultatet med -1 MSEK. Balansomslutningen har ökat med 137 MSEK.

Meddelande från VD

Första kvartalet i linje med förväntningar med hänsyn till Veg Techs säsongsvariation

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet ökade med 20 procent jämfört med föregående år, från 474 MSEK till 569 MSEK. Förvärv bidrog med 11 procent. Den organiska tillväxten var stark, 5 procent, och valuta bidrog med 4 procent.
EBIT minskade till -7 MSEK (2 MSEK) och EBITDA uppgick till 18 MSEK (17 MSEK). Rörelseresultatet var i linje med våra förväntningar med tanke på normal säsongsvariation i Veg Tech med mycket låg försäljning under vintern, då det i princip inte levereras eller installeras några gröna produkter under vintern.
Jag är stolt över att kunna meddela att vårt första förvärv slufördes under februari och vi fortsätter därmed att uppfylla vårt löfte om att utveckla vår verksamhet, dels genom organisk tillväxt och dels genom förvärv. Distri Pond, en ledande distributör av system för dammar i Belgien, har årlig försäljning omkring 110 MSEK och vi förväntar oss att kunna expandera verksamheten till närliggande marknader nära Belgien.
Koncernens ökade nettoomsättning om 20 procent under första kvartalet påverkades av stark försäljning inom marknaden för takläggning i Sverige, Norge och Danmark, men även av marknaden för prefabricerade element i Norge. Medan rörelsesegmentet Products & Solutions rapporterade en försäljningsökning om 21 procent, ökade försäljningen inom rörelsesegmentet Installation Services med 16 procent.
Inom segmentet Products & Solutions varierade vädret under det första kvartalet, vilket har påverkat våra geografier och våra verksamheter på olika sätt. Inledningen var kall och snöig i Finland, medan den senare delen av kvartalet var mildare och mer fördelaktig, speciellt i Danmark och de södra delarna av Sverige. Försäljningen utvecklades positivt inom alla segment i Norge, men den intensifierade försäljnings- och marknadsföringsinsatsen för att öka marknadsandelen inom bygghandeln har påverkat bruttomarginalen och försäljningsomkostnaderna negativt.
Den norska verksamheten inom prefabricerade element fortsätter att utvecklas bra och har en stark orderbok. Samtidigt fortsätter den danska verksamheten att påverkas av generella förseningar av våra kunders byggprojekt. Förseningarna försvårar optimering av produktionsplaneringen, som i sin tur leder till lägre effektivitet och resultat. Orderingången var positiv under kvartalet, men vi förväntar att leveransförseningar fortsätter på kort sikt.
Av naturliga skäl är Veg Tech den del av vår verksamhet som är mest väderberoende men även säsongsbetonad. Huvudprodukten är sedum, som precis som gräs inte växer under en viss temperatur. Vår och tidig höst är normalt de bästa perioderna för att installera sedum, medan det är mycket känsligt för frost och minusgrader kan skada växterna. Av denna anledning sker leverans och installation av sedum sällan under vintermånaderna, vilket också är fallet under 2019. Detta leder till en förlust för Veg Tech under det första kvartalet, vilket normalt kompenseras av positivt resultat under framförallt andra och tredje kvartalet.
Som en följd av förbättrat genomförande av projekt inom segmentet Installation Services i Finland, fokuserar vi nu på förbättrad orderingång och volymer utan att äventyra lönsamheten. Utsikterna och förväntningarna på den finska marknaden för året är något negativa, vilket ger en fortsatt konkurrensutsatt marknad. Trots detta har vi lyckats öka orderingången under första kvartalet jämfört med föregående år, och orderboken vid utgången av första kvartalet överstiger föregående år. Våra danska franchiseföretag upplever en stark marknad och presterar bra under första kvartalet, med starka orderböcker och ett bidrag till EBIT som är i linje med föregående år.
I februari förvärvade vi Distri Pond. Företaget, med en årlig försäljning omkring 110 MSEK, är en ledande distributör av system för dammar med ett ”one-stop-shop”-erbjudande på den belgiska marknaden och erbjuder gummiduk av EPDM, pumpar, filter, styrsystem, ljus och tillbehör samt underhålls- och trädgårdsapplikationer. Dessutom erbjuder företaget markberedning, installation av gummiduk, utbildning samt teknisk support och underhåll. Med förvärvet av Distri Pond etablerar Nordic Waterproofings affärsenhet SealEco sig i marknaden för högkvalitativa dammsystem. Detta är i linje med Nordic Waterproofings strategi med utökat produkt- och tjänsteerbjudande samt vertikal integration. Genom förvärvet av Distri Pond, liksom vid tidigare förvärv, påvisar och ökar Nordic Waterproofing ytterligare sitt engagemang för hållbara och miljöeffektiva lösningar och miljöer. Vi välkomnar våra nya kollegor i Belgien till Nordic Waterproofing!
Vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt, lönsamhet och selektiva förvärv. Organisk tillväxt förväntas främst komma från utvecklingen av våra senaste förvärv, genom fortsatt utveckling av våra plattformar för dels prefabricerade element, Taasingegruppen, och dels gröna tak och ytor, Veg Tech. Vad gäller förvärv så bibehåller vi vårt fokus på små och medelstora företag med god möjlighet till synergier med vår befintliga verksamhet.
Året har inletts i linje med våra förväntningar och våra utsikter för året är oförändrade.
Vejen den 2 maj 2019
Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten

Idag, den 2 maj 2019 kl 10:00 (CEST), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08-505 583 52
Från Danmark: +45 78 15 01 07
Från Storbritannien: +44 33 3300 9263

För mer information, vänligen kontakta

Martin Ellis, VD och koncernchef tel: +45 31 21 36 69
Jonas Olin, CFO & investerarrelationer tel: 0708 29 14 54

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019, kl. 08:00 CEST.