Bolagsstyrning

Nordic Waterproofing Holding AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Helsingborgs kommun. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Bolagsstyrningen i Nordic Waterproofing Holding AB syftar till upprätthålla ett ramverk som säkrar en aktiv, tillförlitlig och vinstskapande verksamhet. Grunden för bolagsstyrningen är relevanta lagar och författningar (t.ex. aktiebolagslagen, årsredovisningslagen), Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Aktiemarknadsnämndens uttalanden gällande god sed på aktiemarknaden, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt interna regler och instruktioner, inklusive bolagsordningen.

Uppföljning av det interna regelverket sker årligen och revidering sker vid behov.