Bolagsstyrning

Nordic Waterproofing Holding A/S är ett danskt publikt aktiebolag med organisationsnummer (CVR) 33395361, vars associationsform regleras av danska aktiebolagslagen. Bolaget har sitt säte i Vejen, Danmark, med operationellt huvudkontor i Helsingborg. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Ramverk för bolagsstyrningen
Bolagsstyrningen i Nordic Waterproofing Holding A/S syftar till upprätthålla ett ramverk som säkrar en aktiv, tillförlitlig och vinstskapande verksamhet. Grunden för bolagsstyrningen är tillämpliga danska lagar, andra externa regelverk och rekommendationer, vilka inkluderar danska årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Aktiemarknadsnämndens uttalanden gällande god sed på aktiemarknaden, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt interna regler och instruktioner, inklusive bolagsordningen.

Tillämpningen av Koden är fullt förenlig med den danska aktiebolagslagen och danska rekommendationer om bolagsstyrning.