BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, JANUARI–DECEMBER 2021

Ett nytt starkt år trots ökade materialkostnader

Fjärde kvartalet 2021

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 16 procent till 890 MSEK (769), varav organisk tillväxt uppgick till 5 procent, förvärv påverkade med 11 procent och valuta med 0 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 658 MSEK (584) och i Installation Services till SEK 249 MSEK (205)
 • Bruttovinsten ökade till 232 MSEK (207), bruttomarginalen minskade till 26,1% (26,9%)
 • EBITDA ökade till 97 MSEK (93), EBITDA marginalen minskade till 10,9% (12,1%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 59 MSEK (65), EBIT marginalen minskade till 6,6% (8,4%)
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 16,6 procent (15,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 92 MSEK (183)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 1,82 SEK (2,32) respektive 1,81 SEK (2,30)

Januari-December 2021

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 11 procent till 3 664 MSEK (3 303), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent, förvärv påverkade med 8 procent och valuta med -2 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 2 818 MSEK (2 570) och i Installation Services till SEK 928 MSEK (833)
 • Bruttovinsten ökade till 1 041 MSEK (929), bruttomarginalen ökade till 28,4% (28,1%)
 • EBITDA ökade till 515 MSEK (455), EBITDA marginalen ökade till 14,1% (13,8%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 382 MSEK (337), EBIT marginalen ökade till 10,4% (10,2%)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 220 MSEK (462)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 10,71 SEK (10,60) respektive SEK 10,64 (10,52)
 • Styrelsen föreslår en kontant utdelning om 6,00 SEK (5,50) per aktie.

VD’s kommentarer

Ett nytt starkt år trots ökade materialkostnader
Koncernens nettoomsättning i det fjärde kvartalet ökade med 16 procent jämfört med föregående år, från 769 MSEK till 890 MSEK. Den organiska tillväxten var 5 procent, påverkan från förvärv 11 procent och valutaomräkningseffekterna var
neutrala. Organisk tillväxt på 5 procent kommer från 8 procent inom Products and Solutions, hela ökningen kan relateras till prishöjningar, och -7 procent inom Installation Services i Finland. Det senare har delvis orsakats av förseningar på arbetsplatser som en konsekvens av materialbrist från andra leverantörer och att vi agerat disciplinerat i att upprätthålla våra marginaler.

EBIT för det fjärde kvartalet uppgick till 59 MSEK, att jämföra med 65 MSEK för motsvarande period föregående år. Den svagt negativa utvecklingen för rörelseresultet förklaras av en negativ resultatutveckling inom Installation Services medan utvecklingen varit positiv inom Products & Solutions. Inom Installation Services har vi ännu inte fullt ut lyckats kompensera oss för de kraftiga prisökningar vi sett på insatsmaterial.

Vår avkastning på sysselsatt kapital på 16,6 procent (15,6) är fortsatt väsentligt över vårt gränsvärde på 13,0 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten har påverkats negativt av ökat lagervärde på grund av höjda materialpriser samt högre lager av råmaterial och färdigvaror för att säkerställa vår leveransförmåga.

Signifikant högre insatskostnader har haft en negativ påverkan för båda våra segment. Inom Products & Solutions har vi kunnat kompensera för detta genom ett flertal prishöjningar. Inom Installation Services förväntar vi oss en mindre negativ effekt under den överblickbara framtiden.

Den ökade organiska nettoomsättningen om 5 procent (1) i det fjärde kvartalet förklaras i huvudsak av god försäljning inom rörelsesegmentet Products & Solutions som organiskt växte 8 procent (6), hela ökningen kan relateras till prishöjningar, medan rörelsesegmentet Installation Services minskade organiskt med -7 procent (-11).

Inom rörelsesegmentet Products & Solutions uppvisade den bitumenbaserade tätskiktsverksamheten i Sverige och Danmark en stark tvåsiffrig tillväxt, verksamheten i Finland uppvisade tillväxt på en lägre nivå och verksamheten i Norge hade en svagt negativ utveckling.
SealEco, vår syntetiska gummimembranverksamhet, hade en tvåsiffrig tillväxt. De flesta större marknader redovisar en fortsatt stark efterfrågan.
Taasinge-gruppen, vår verksamhet med prefabricerade träelement, hade en något lägre försäljning jämfört med föregående år på grund av lägre volymer i den norska verksamheten. I både Danmark och i Norge har vi orderböcker på en god nivå. Seikat, vår nyligen förvärvade finska verksamhet inom prefabricerade träelement, har en orderbok med full beläggning in i det andra kvartalet 2022.

Utvecklingen av försäljningen inom våra gröna urbana miljöer, vilka säljs under varumärkena Veg Tech och Urban Green, visade en organisk tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år.

Inom rörelsesegmentet Installation Services, där försäljningen huvudsakligen genereras i Finland, minskade nettoomsättningen organiskt med -7 procent, delvis på grund av förseningar på arbetsplatser som en konsekvens av materialbrist från andra leverantörer samt att vi agerat disciplinerat i att upprätthålla våra marginaler.
Våra danska franchisebolag upplever fortsatt en stabil och stark marknad. Under fjärde kvartalet hade de ett EBIT-bidrag något under föregående år och orderböcker klart över föregående år.

Vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt, lönsamhet, hållbarhet och selektiva förvärv. Vår balansräkning är solid och vi har fortsatt kapacitet att genomföra förvärv i linje med vår strategiska inriktning att främja hållbara byggnadslösningar och förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud.

Helsingborg den 8 februari 2022

Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av bokslutskommunikén
Idag, den 8 februari 2022 kl. 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.
För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08 50 55 83 55
Från Danmark: +45 78 72 32 50
Från Storbritannien: +44 33 33 00 90 35