BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, januari–december 2018

Ett stabilt kvartal och bästa året någonsin

Fjärde kvartalet 2018               

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 24 procent till 692 MSEK (558), varav organisk tillväxt uppgick till 6 procent. Företagsförvärv bidrog med 14 procent och valuta med 4 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 516 MSEK (382) och i Installation Services till 198 MSEK (192)
 • EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 16 procent och uppgick till 66 MSEK (57)
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med 18 procent och uppgick till 52 MSEK (45)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 47 MSEK (43)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 89 MSEK (89)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning var 1,03 SEK (0,95)

Januari–december 2018

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 23 procent till 2 680 MSEK (2 187), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent. Företagsförvärv bidrog med 15 procent och valuta med 5 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 2 023 MSEK (1 568) och i Installation Services till 752 MSEK (714)
 • EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 16 procent och uppgick till 286 MSEK (248)
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelse-störande poster ökade med 8 procent och uppgick till 224 MSEK (208)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 212 MSEK (194)
 • Avkastning på sysselsatt kapital före jämförelse- störande poster uppgick till 14,8 procent (15,5)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 192 MSEK (164)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning var 6,30 SEK (5,71) 
 • Styrelsen föreslår en kontant utdelning om 4,00 SEK (3,75) per aktie

Meddelande från VD

Ett stabilt kvartal och bästa året någonsin 

Jag är stolt över att kunna presentera vårt bästa år någonsin, både i termer av försäljning och finansiella resultat. Koncernens nettoomsättning för helåret 2018 uppgick till 2 680 MSEK, en ökning om 23 procent, och EBITDA före jämförelse- störande poster ökade med 16 procent till 286 MSEK.

Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet ökade med 24 procent jämfört med föregående år, från 558 MSEK till 692 MSEK. Förvärv bidrog med 14 procent, den organiska tillväxten var stark, 6 procent, och valuta bidrog med 4 procent.

EBIT före jämförelsestörande poster uppgick till 52 MSEK vilket motsvarar en ökning om 18 procent jämfört med föregående års resultat om 45 MSEK. Samtdigt ökade EBITDA med 16 procent till 66 MSEK jämfört med 57 MSEK under motsvarande period föregående år.

Samtliga förvärv genomförda under året – Ugilt, RVT och Veg Tech – har utvecklats väl och bidragit till Nordic Wateproofings tillväxt både vad gäller omsättning och resultat. Under hösten har RVT slutfört leveranserna av fasadelement till Mjöstornet, världens högsta byggnad av trä. Det milda vädret och den sena vintern medförde att Veg Tech kunde leverera gröna vegetationslösningar under nästan hela det fjärde kvartalet, efter utmaningarna under den varma och ovanligt torra sommaren.

Koncernens ökade nettoomsättning om 24 procent under fjärde kvartalet påverkades av stark försäljning inom marknaderna för takläggning och infrastruktur i Sverige, Norge och Danmark, men även av marknaden för prefabricerade element i Norge. Medan rörelsesegmentet Products & Solutions rapporterade en försäljningsökning om 35 procent, ökade försäljningen inom rörelsesegmentet Installation Services med 3 procent.

Inom segmentet Products & Solutions, uppvisade Sverige, Norge och Danmark en stark utveckling och påverkades positivt av det milda vädret. Den andra prishöjningen på våra bitumenbaserade produkter som genomfördes efter sommaren har börjat uppvisa effekt under det fjärde kvartalet.

Vår verksamhet för prefabricerade element i Norge fortsätter att utvecklas positivt och uppvisar stark orderingång, medan vi har påverkats av förseningar från våra kunder i Danmark. Även om utleveranserna och produktionseffektiviteten har ökat under kvartalet så har vi fortfarande utmaningar vad gäller optimering av vår produktionsplanering.

Programmet för optimering av lönsamheten inom verksamheten för installation av låglutande tak i Finland har fortsatt även under det fjärde kvartalet. Våra ansträngningar, inklusive en mer selektiv projektinriktning och effektivt genomförande av projekten, har uppvisat positiva finansiella effekter från mitten av 2018. Samtidigt upplever vi en något svagare utveckling av vår verksamhet för flytande produkter för golv, varför ett program för förbättring av lönsamheten har startats inom detta område. Våra danska franchiseföretag fortsatte att utvecklas väl under fjärde kvartalet, med starka orderböcker och ett bidrag till EBIT som överstiger föregående år.

Under 2019 kommer vi att fortsätta fokusera på organisk tillväxt, lönsamhet och selektiva förvärv. Organisk tillväxt förväntas komma främst från utvecklingen av våra senaste förvärv, genom fortsatt utveckling av våra plattformar för dels prefabricerade element, Taasingegruppen, och dels gröna tak och ytor, Veg Tech. Vad gäller förvärv så behåller vi vårt fokus på små och medelstora företag med god möjlighet till synergier med vår befintliga verksamhet.

Vejen den 12 februari 2019

Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten
Idag, den 12 februari 2019 kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring:

Från Sverige:
08-566 427 05
Från Danmark:  
+45 78 15 01 07
Från Storbritannien:               
+44 33 3300 9263

För mer information, vänligen kontakta

Martin Ellis, VD och koncernchef  
tel: +45 31 21 36 69
Jonas Olin, CFO & investerarrelationer                 
tel: 0708 29 14 54

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019, kl. 08:00 CET.