Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 6, 2019

Under perioden den 4 februari 2019 till och med den 8 februari 2019 har aktier i Nordic Waterproofing återköpts enligt nedan.

Datum
Aggregerad daglig volym (antal aktier)
Viktat genomsnittspris per dag (SEK)
Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
4 februari 2019 
1 923 
73,8486 
142 010,86 
5 februari 2019 
1 158 
73,9057 
85 582,80 
6 februari 2019 
4 978 
72,5497 
361 152,41 
7 februari 2019 
6 803 
73,0549 
496 992,48 
8 februari 2019 
3 055 
72,3255 
220 954,40 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Nordic Waterproofings räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Nordic Waterproofings innehav av egna aktier per den 8 februari 2019 till 98 975 aktier. Det totala antalet registrerade aktier i Nordic Waterproofing uppgår till 24 083 935 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 20 december 2018 och till och med den 8 februari 2019 har sammanlagt 98 975 aktier i Nordic Waterproofing återköpts inom ramen för återköpsprogrammet. Sammanlagt får återköp ske av högst 200 000 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2019, kl. 08:00 CET.