TILLVERKNING OCH MILJÖ

TÄTSKIKTSLÖSNINGAR FÖR SKYDDANDE AV BYGGNADER HAR FÅ FOSSILFRIA ALTERNATIV

När det gäller tätskiktslösningar för låglutande tak, har 85 procent av taken i Norden bitumenbaserade tätskikt. Nordic Waterproofing tillverkar också EPDM-gummiduk och erbjuder tätskikt av PVC- och TPO-plast. Tillsammans står dessa fyra material för 95 procent av alla tätskikt för låglutande tak. Det finns för närvarande inga material baserade på helt fossilfria alternativ som är på samma prestanda och kostnadsnivå.

MILJÖKLASSIFICERADE PRODUKTER Nordic Waterproofings produkter klassificeras på nationell nivå i olika hållbarhetsbedöm- ningar av byggnadsvaror. I Sverige är till exempel både Matakis och Trebolits produkter listade i flera miljöbedömningar – Svanen, Sweden Green Building Council, Byggvarubedöm- ningen, Sunda Hus och Green BASTA (baserat på EU-lagstiftningen REACH). Liknande klassi- ficeringar görs på koncernens andra marknader, t.ex. DGNB i Danmark, BBA i Storbritannien och Dubokeur i Nederländerna.

INSATSVAROR

De viktigaste insatsvarorna i Nordic Waterproofings produktion är bitumen, polymerer (gummiföreningar och plast), miljöcertifierat trä och växter.

Bitumen en restprodukt …

Bitumen är en restprodukt som uppstår vid industriell raffinering av råolja till olika fossila bränslen. Bitumen kräver alltså en lägre energiförbrukning i dess framställning. Dock krävs värme vid förädling till tätskiktsprodukter. Nordic Waterproofing har därför övergått till biogas på två av tre produktionsanläggningar för bitumenbaserade produkter. Materialet används främst till vägasfalt och till mindre del till tak och övrigt.

… med en lång livscykel …

Dagens bitumenbaserade tätskikt, blandat med elastomerer för ökad flexibilitet, har en beständighet på upp till 50 år, där byggnadskonstruktion och installation också påverkar. Vid renovering av tätskikt läggs normalt ett nytt lager på det gamla.

… och som inte skadar människan och naturen

Då bitumen är ett kolväte som inte är avsett för förbränning men för användning i byggnadsmaterial, frigörs inga växthusgaser. De återstående beståndsdelarna av ett bitumenbaserat tätskikt (fyllnadsmedel, polymerer, skiffer, sand osv.) är antingen inerta (inte benägna att bilda kemiska föreningar) eller har låg benägenhet för kemiska reaktion. Detta innebär att de utgör minimal fara för människa eller natur under hela dess livscykel, förutsatt att det inte bränns. Bitumen är olösligt i vatten, icke-biologiskt nedbrytbart och därför det ideala materialet för skydd mot eller uppsamling av vatten (dammar, bevattnings vatten, förorenat vatten etc.). För att minska användning av polyester i den bärande duken, utgörs duken till stor del av återvunnen polyester från PET flaskor.

Minskad material- och tidsåtgång …

Ständig produktutveckling är ett viktigt led för att minska på materialåtgången.

Produktutvecklingen är bland annat inriktad på att minska tjockleken på takpapp (och därmed mängden bitumen) med bibehållen funktion genom bättre blandningsrecept. Digitala hjälpmedel är också väsentliga i konstruktionsarbetet av prefabelement och för styrning och kvalitetsövervakning i produktionen.

… och ökad andel hållbara material

Hållbara material är en växande del av Nordic Waterproofings verksamhet. Både grön infrastruktur och träbaserade byggnadselement har en positiv miljöeffekt på grund av deras CO2-bindande egenskaper. Trä som byggnadsmaterial är en naturlig råvara med betydligt lägre utsläppsnivå jämfört med andra byggmaterial.

Grön infrastruktur bidrar till biologisk mångfald samtidigt som underliggande tätskiktsmembran skyddas, byggnaden isoleras bättre mot extrema temperaturer och absorberar en del av stadens buller, damm och luftföroreningar samtidigt som både mikro- och makroklimatet förbättras. Gröna tak fungerar också som barriärer vid stora nederbördsmängder. De kan absorbera upp till 50–80 procent av nederbörden, vilket minskar eller fördröjer avrinningen av regnvatten till dagvattensystemet. Odling av växter för grön infrastruktur kräver dessutom ingen större energiåtgång. Dessutom används biokol som näring vid odlingarna. Det har tillkommit från Vegtechs biobaserade värmepanna genom sk pyrolys.

Minskade CO2-utsläpp är också möjligt i bitumenbaserade produkter. Nordic Waterproofings finska varumärke Kerabit har tagit fram Kerabit Nature. Dess fossila bitumen har delvis ersatts av bitumen extraherat från tallolja, CTO. Det positiva CO2-upptaget genom talloljeråvaran gör Kerabit Nature CO2-neutral (bitumen har redan låga 0,2 kg CO2 ekvivalenter/ kg) Kerabit Nature finns som både för ovan- och underskikt.
Utveckling sker också för anläggning av takpapp utan gasbrännare, vilket både minskar CO2-utsläpp och minskar brandrisken.

Återvinning

Koncernen fokuserar också i att uppnå fullständig återvinning av allt restmaterial och avfall för att minska materialförbrukningen och kvarhålla CO2 i bunden form.

Utmaningen finns främst hos de fossilbaserade materialen såsom bitumen och EPDM-gummi. Takpapp lämnas normalt kvar på taket vid renovering med nytt lager. EPDM-gummi kan endast återanvändas som fyllnadsmaterial då det är vulkaniserat och kan inte smältas ner. Någon etablerad metod finns inte för närvarande varför olika återvinningsmetoder utvecklas och utvärderas.

EPD-DEKLARATIONER FÖR SMARTARE MILJÖVAL

Inför att en nybyggnation sker görs en livscykelanalys (LCA) för att få en samlad bild av dess miljöbelastning. Förutsättningen för en korrekt LCA är att de ingående materialen har en upprättad EPD, (Environmental Product Declaration, ett informationssystem för att faktamässigt beskriva miljöegenskaper hos produkter och tjänster i ett livscykelperspektiv). Nordic Waterproofing har tagit fram de första EPD:erna och arbetar löpande med att täcka fler produkter.