STRATEGI OCH MÅL FÖR HÅLLBARHET

Sedan börsintroduktionen 2016 har  förvärvsstrategin varit starkt inriktad på hållbara bygglösningar, inklusive träbaserade prefabricerade element (Taasinge Elementer, RVT, Ugilt, LV Elements, Seikat), grön infrastruktur (Vegtech, Urban Green) och installation av solpaneler (Playgreen).

Det faktiska hållbarhetsarbetet sker framförallt på nationell nivå hos dotterbolagen som står närmast marknaden med en proaktiv utveckling för regionala preferenser. Policyer såsom uppförandekod och visselblåsarpolicy har tagits frampå koncernnivå.

Koncernen undertecknade FN:s Global Compact 2012. En specifik uppförandekod för leverantörer har upprättats baserad på FN:s Global Compact.

HÅLLBARHETSMÅL

Koncerngemensamma hållbarhetsmål beslutades under 2021. För att göra utgångspunkten mer fullständig har datainsamlingsprocessen för hållbarhetsmålen från och med 2021 blivit betydligt mer systematisk för alla verksamheter. Jämförbarheten med tidigare år kan därav skilja sig åt. En annan faktor som försvårar jämförbarheten mellan åren är införlivandet av förvärvade bolag.

Helt koldioxidneutrala

Nordic Waterproofing ska vara helt koldioxidneutrala inom scope 1 & 2 år 2030 och helt koldioxidneutrala inom scope 1-3 år 2050.

Allt avfall återvunnet år 2030

Nordic Waterproofing ska återvinna allt egengenererat avfall för att hålla 100 procent av produkternas CO2 i kretsloppet. Inget avfall ska gå till deponi år 2030.
Avfallet kommer att omvandlas till en resurs genom att hitta återvinningsmetoder för att hålla CO2 i produkten (t.ex. vägbeläggning och -fyllnad, ljudabsorbent).
Målens utfall redovisas under Affärsidé, mål och strategier.

VÄRDEKEDJAN CENTRAL I HÅLLBARHETSSTRATEGIN

För att bidra till högre grad av hållbarhet, framför allt för nybyggnation och renovering, läggs fokus på koncernens värdekedja; försörjningskedja, produktion, applicering
och underhåll. Arbetet är inriktat på att minska avtrycket av CO2 och materialförbrukning i alla leden.

Hållbarhetsdokumentation

Dokumenterade livscykelanalyser ökar i betydelse för kunderna. Antalet produkter med dokumentation av EPD (Environmental Product Declaration) eller miljöceretifieringssystem såsom DGNB eller BREEAM ska löpande öka. Målsättningen är att miljödeklarationer/ EPD ska omfatta 85 procent av utbudet.

VÄSENTLIGHETSANALYS GENOMFÖRD I DANMARK

Danmark står som första land att ha genomfört en intressentdialog och en väsentlighetsanalys. Övriga länder befinner sig i processen. Nästa steg är att göra en samlad väsentlighetsanalys för koncernen. Detta kommer ligga till grund för ett än mer målinriktat hållbarhetsarbete. Övriga huvudmarknader har för avsikt att göra samma arbete.

FN:S 17 MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

FN:s mål i Agenda 2030 är tydliga och utgör ett användbart ramverk för att möta de globala utmaningarna och har en stor inverkan på samhället. Samtidigt är målen en drivkraft till innovationer och affärsmöjligheter på hållbarhetsområdet.

Privata och offentliga organisationer har en viktig roll att spela. Näringslivet förväntas bidra med ansvarsfulla affärer, med transparent rapportering av sina egna mål och uppnådda resultat men framför allt och utveckla och erbjuda av produkter och tjänster som bidrar till en hållbar utveckling.

Nordic Waterproofing stöder och bidrar till flera av FN:s hållbarhetsmål. Koncernen har valt att särskilt prioritera fem av dessa mål. Verksamheten bedöms ha störst möjlighet att bidra till följande relevanta delmål:

4 God utbildning
5 Jämställdhet – Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande
9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation
9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer
11 Hållbara städer och samhällen – Göra städer och bostäder inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara
11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer
11.6 Minska städers miljöpåverkan
11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla
12 Hållbar konsumtion och produktion – Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
12.5 Minska mängden avfall markant
13 Bekämpa klimatförändringarna
13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer

UPPFÖRANDEKOD

Koncernens uppförandekod är baserad på de tio principerna för FN:s Global Compact som dotterbolagen förväntas följa. Den omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. En specifik uppförandekod för leverantörer har upprättats som också är baserad på FN:s Global Compact.