STRATEGI FÖR HÅLLBARHET

Sedan börsintroduktionen 2016 har  förvärvsstrategin varit starkt inriktad på hållbara bygglösningar, inklusive träbaserade prefabricerade element (Taasinge Elementer, RVT, Ugilt, LV Elements, Seikat), grön infrastruktur (Vegtech, Urban Green) och installation av solpaneler (Playgreen).

Koncernen har som mål att uppnå koldioxidneutralitet i den dagliga verksamheten och att vara ”best in class” i branschen när det gäller hållbarhet.

Det faktiska hållbarhetsarbetet sker framförallt på nationell nivå hos dotterbolagen som står närmast marknaden med en proaktiv utveckling för regionala preferenser. Policyer såsom miljö, uppförandekod och visselblåsarpolicy har tagits frampå koncernnivå.

Koncernen undertecknade FN:s Global Compact 2012. En specifik uppförandekod för leverantörer har upprättats baserad på FN:s Global Compact.

Danmark står som första land att genomföra en intressentdialog för framtagning av en väsentlighetsanalys. Detta kommer ligga till grund för ett än mer målinriktat hållbarhetsarbete.Övriga huvudmarknader har för avsikt att göra samma arbete.

FN:S 17 MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

FN:s mål i Agenda 2030 är tydliga och utgör ett användbart ramverk för att möta de globala utmaningarna och har en stor inverkan på samhället. Samtidigt är målen en drivkraft till innovationer och affärsmöjligheter på hållbarhetsområdet.

Privata och offentliga organisationer har en viktig roll att spela. Näringslivet förväntas bidra med ansvarsfulla affärer, med transparent rapportering av sina egna mål och uppnådda resultat men framför allt och utveckla och erbjuda av produkter och tjänster som bidrar till en hållbar utveckling.

Nordic Waterproofing stöder och bidrar till framför allt följande mål:

7 Hållbar energi för alla – Öka andelen förnybar energi i världen

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

11 Hållbara städer och samhällen – Göra städer och bostäder inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

12 Hållbar konsumtion och produktion – Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

UPPFÖRANDEKOD

Koncernens uppförandekod är baserad på de tio principerna för FN:s Global Compact som dotterbolagen förväntas följa. Den omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.