Delårsrapport, januari–mars 2021

Starkt kvartal med fyra förvärv Första kvartalet 2021 Koncernens nettoomsättning ökade med 5 procent till 704 MSEK (670), organisk tillväxt uppgick till 2 procent, förvärv påverkade med 7 procent och valuta med -4 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 563 MSEK (539) och i Installation Services till SEK 152 MSEK (151) Bruttovinsten ökade till 183 MSEK (158),´bruttomarginalen ökade till 26,1% (23,7%) EBITDA…

Kallelse till årsstämma i Nordic Waterproofing Holding AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding AB (publ), org.nr 556839-3168, kallas till bolagets årsstämma den 29 april 2021.

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen i bolaget beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att endast utöva sin rösträtt  per post.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs den 29 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Den som önskar delta i stämman ska:

1. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 21 april 2021 och
2. anmäla sig till stämman senast den 28 april 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 21 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 23 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Nordic Waterproofing förvärvar Urban Green AB, en ledande leverantör av gröna miljöer för taklandskap

Nordic Waterproofing Group har förvärvat det svenska företaget Urban Green AB (”Urban Green”), handel i bolaget erbjuds indirekt genom UG Partner Sweden AB genom Pepins. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggningar i Vislanda, Småland. Urban Green har 27 anställda och en årlig omsättning på ca 50 MSEK. Förvärvet är ett led i vår strategi att främja hållbarhet genom att anlägga gröna miljöer för taklandskap. Urban Green kompletterar Nordic Waterproofing’s befintliga verksamhet inom Veg Tech och med dessa båda verksamheter stärks det erbjudande av tjänster och produkter vi kan erbjuda våra kunder inom gröna lösningar för stadsmiljöer.

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR