Aktiekurs

Nordic Waterproofing Holding AB:s styrelse offentliggör förväntad tidpunkt för sin rekommendation avseende Kingspans budpliktsbud

Den 10 oktober 2023 offentliggjorde Kingspan Holdings (IRL) Limited (”Kingspan”) ett budpliktserbjudande till aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding AB (publ) (”Nordic Waterproofing” respektive ”Erbjudandet”). Efter den förlängning av acceptfristen som Kingspan offentliggjorde den 9 januari 2024 vill styrelsen för Nordic Waterproofing (”Styrelsen”) meddela att Styrelsen kommer att lämna sin rekommendation till aktieägarna i Nordic Waterproofing i anslutning till offentliggörandet av Nordic Waterproofings helårsresultat för 2023. Som tidigare kommunicerats är Nordic Waterproofings bokslutskommuniké planerad att offentliggöras den 6 februari 2024.

ÅTERKÖP AV AKTIER I NORDIC WATERPROOFING HOLDING AB AVSLUTAT

Nordic Waterproofing Holding AB (LEI-kod: 5493000T8MZ5GQREJW94) har återköpt sammanlagt 92 801 egna aktier (ISIN: SE0014731089) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa bolagets förpliktelser med anledning av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Därmed är samtliga 92 801 aktier förvärvade inom ramen för detta återköpsprogram. Det viktade genomsnittspriset för de återköpta aktierna uppgår till 161,20 SEK till ett totalt transaktionsvärde om 14 959 521,20 SEK.

NORDIC WATERPROOFING HAR FÖRVÄRVAT RESTERANDE AKTIER I BLOMSTERTAK AS

Nordic Waterproofing Group har förvärvat ytterligare 40 procent av aktierna i Blomstertak AS (Blomstertak), ett norskt bolag som odlar sedum och tillhandahåller ett brett utbud av olika landskapslösningar. De första 60 procenten av bolaget förvärvades 2018 och Blomstertak är nu ett helägt dotterbolag inom Nordic Waterproofing.

Nordic Waterproofing har förvärvat en majoritet i Playgreen Finland Oy, ett bolag som erbjuder solenergilösningar

Nordic Waterproofing Group har idag tecknat avtal om att förvärva ytterligare 31 procent av aktierna i Playgreen Finland Oy (Playgreen), ett finskt bolag huvudsakligen verksamt inom design, försäljning och installation av solenergilösningar. Under 2020 förvärvade Nordic Waterproofing 33 procent av Playgreen och innehar nu totalt 64 procent av aktierna i bolaget med option att förvärva resterande 36 procent.

Nordic Waterproofing förvärvar Annebergs Limtræ

Nordic Waterproofing har genom sitt danska dotterbolag Taasinge Elementer A/S förvärvat 100 procent av Annebergs Limtræ A/S (Annebergs Limtræ) i Lunde på Sydvästjylland. Med detta förvärv stärker Taasinge Elementer sin värdekedja genom egen produktion av viktiga komponenter i limträ. På Annebergs Limtræ får de mångåriga ägarna också ett önskat generationsskifte på plats. Taasinge Elementer fortsätter därmed den strategiska process som ska rusta bolaget för att ta vara på möjligheterna på en växande marknad för hållbara bygglösningar.

Nordic Waterproofing förvärvar 70% av EG-Trading Oy i Finland

Nordic Waterproofing Group har tecknat ett avtal att förvärva 70 procent av det finska bolaget EG-Trading Oy (”EG-Trading”). EG-Trading odlar sedum och tillhandahåller ett brett utbud av olika landskapslösningar från sitt huvudkontor i Tammisaari i södra Finland. EG-Trading har 15 anställda och en årsomsättning på 3 MEUR. Förvärvet kommer, tillsammans med våra befintliga verksamheter inom grön infrastruktur, att stärka vår geografiska täckning av lösningar för grön infrastruktur och landskap på den nordiska marknaden.

Nordic Waterproofing förvärvar 70% av VKP Holding Oy i Finland

Nordic Waterproofing Group har tecknat ett avtal att förvärva 70 procent av det finska bolaget VKP Holding Oy (”VKP”). VKP-koncernen tillhandahåller tak- och tätskiktstjänster och har sitt huvudkontor i Kajana i nordöstra Finland. VKP har 75 anställda och en årsomsättning på 9 MEUR. Förvärvet kommer, tillsammans med våra befintliga Installation Services-verksamheter, att stärka vår geografiska täckning för taktjänster på den finska marknaden.

Nordic Waterproofing förvärvar Gordon Low, en specialist inom tillverkning och distribution av tätskiktslösningar

Nordic Waterproofing Group har förvärvat 100% av Gordon Low Ltd (”Gordon Low”), ett bolag i Storbritannien. Företaget grundades för 40 år sedan och har sitt huvudkontor i Bedfordshire. Gordon Low är ledande inom specialtillverkning och distribution av tätskikt för dammar och andra tätskiktslösningar för landskapslösningar, vattenbegränsning och jordbrukssektorn. De erbjuder ett flertal tätskiktsmaterial som EPDM, Butyl och PVC med Storbritannien som sin huvudsakliga marknad. Gordon Low har cirka 20 anställda och en årlig omsättning på cirka 5 M GBP.

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 48, 2021

Under perioden 29 november – 30 november 2021 har Nordic Waterproofing Holding AB (LEI-kod: 5493000T8MZ5GQREJW94) återköpt sammanlagt 14 546 egna aktier (ISIN: SE0014731089) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa bolagets förpliktelser med anledning av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Därmed är samtliga 89 102 aktier förvärvade inom ramen för detta återköpsprogram.

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 47, 2021

Under perioden 22 november – 26 november 2021 har Nordic Waterproofing Holding AB (LEI-kod: 5493000T8MZ5GQREJW94) återköpt sammanlagt 74 556 egna aktier (ISIN: SE0014731089) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa bolagets förpliktelser med anledning av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Nordic Waterproofing förvärvar 75% av Rakennusliike Ripatti Oy i Finland

Nordic Waterproofing Group har förvärvat 75 procent av det finska bolaget Rakennusliike Ripatti Oy (”Ripatti”). Bolaget har sitt huvudkontor i Nurmijärvi och är expert inom fasadbeklädnad, profilerad plåt och bearbetning samt prefabricerade takfotssystem med integrerade skyddsräcken under varumärket RipRap. Ripatti har 30 anställda och en årlig omsättning på 7 MEUR. Tillsammans med våra befintliga bolag inom Installation Services kommer detta förvärv stärka vårt erbjudande av tjänster och produkter på den finska marknaden.

Nordic Waterproofing förvärvar 80% av E. Voutilainen Oy i Finland, en specialist på flytande golvbeläggningar

Nordic Waterproofing Group har förvärvat 80 procent av det finska bolaget E. Voutilainen Oy (”Voutilainen”). Bolaget har sitt huvudkontor i Imatra och utför installationer och underhåll av flytande golvbeläggningar, huvudsakligen i östra Finland. Voutilainen har ca 15 anställda och en årlig omsättning på ca 1,9 MEUR. Tillsammans med vårt bolag SPT Painting Oy kommer detta förvärv stärka vår position på den finska marknaden

Nordic Waterproofing tecknar avtal att förvärva Seikat Oy i Finland, ett bolag som tillverkar långa prefabricerade takelement i trä

Nordic Waterproofing Group har tecknat ett avtal om att förvärva det finska företaget Seikat Oy (”Seikat”). Företaget har sitt huvudkontor i Ylistaro och konstruerar, tillverkar, marknadsför och installerar långa (15 – 24 meter) prefabricerade takelement i trä för industrifastigheter, lager, offentliga och kommersiella byggnader. Seikat har 21 anställda och en årlig omsättning på ca 4 MEUR. Förvärvet är ett led i vår strategi att främja hållbara, träbaserade byggnadslösningar. Att etablera oss på den finska marknaden är ett viktigt steg för att utöka vår närvaro inom detta område utanför Danmark och Norge.

Nordic Waterproofing förvärvar 51% av Gauris B.V. i Nederländerna, ett bolag som distribuerar tätskikt för dammar och pooler

Nordic Waterproofing Group har förvärvat 51% av Gauris B.V. (”Gauris”), ett bolag i Nederländerna. Företaget startade 2018 och har sitt huvudkontor i Heerenveen. Gauris distribuerar och prefabricerar tätskiktsmaterial inom segmenten dammar, pooler, tak, vattenlagring, miljölösningar och offentliga miljöer. De erbjuder ett flertal tätskiktsmaterial som EPDM, FPP, LDPE, HDPE, FPO / TPO, geotextilier och PVC med Nederländerna som sin huvudsakliga marknad. Gauris har 7 anställda och en årlig omsättning på ca 1 M EURO.

Nordic Waterproofing förvärvar 70% av Byggpartner AS i Norge, ett bolag som utför installation och underhåll av tätskiktsprodukter

Nordic Waterproofing Group har förvärvat 70% av det norska företaget Byggpartner AS (”Byggpartner”). Företaget har sitt huvudkontor i Sandefjord och utför installation och underhåll av tätskiktsprodukter i området kring Oslo. Byggpartner har 56 anställda och en årlig omsättning på ca 180 MNOK. Förvärvet görs för att stärka vår position och för att förbättra vårt serviceerbjudande på den norska marknaden

Idag är första dag för handel i Nordic Waterproofing Holding AB på Nasdaq Stockholm

Fusionen mellan Nordic Waterproofing Holding A/S och Nordic Waterproofing Holding AB (”Bolaget”) (som tidigare meddelats i PM 2019-12-10, PM 2020-06-26, PM 2020-09-11, PM 2020-10-15 och PM 2020-11-19) verkställdes den 26 november 2020. I samband därmed avnoterades och upplöstes Nordic Waterproofing Holding A/S och aktieägare erhöll aktier i Bolaget. Idag är första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.
  För mer…

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S

Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing” eller ”Bolaget”) har idag den 15 oktober 2020 hållit extra bolagsstämma på Bolagets kontor på Rönnowsgatan 12 i Helsingborg. 1.            Beslut om godkännande av den gränsöverskridande omvända fusionen mellan Bolaget och Nordic Waterproofing Holding AB Stämman beslutade att godkänna den gränsöverskridande omvända fusionen mellan Bolaget, som överlåtande bolag,…

Nordic Waterproofing antar en fusionsplan, publicerar ett noteringsprospekt samt avser att kalla till extra bolagsstämma i arbetet med att genomföra en flytt av moderbolaget till Sverige.

Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en flytt av moderbolaget från Danmark till Sverige i syfte att förenkla den legala strukturen (som tidigare meddelats i PM 2019-12-10 och PM 2020-06-26). Styrelserna för Bolaget och dess helägda svenska dotterbolag Nordic Waterproofing Holding AB har antagit en fusionsplan innebärande att flytten av moderbolaget kommer att genomföras genom en gränsöverskridande omvänd fusion. Efter fusionen kommer Nordic Waterproofing Holding AB att vara koncernens nya moderbolag med samma aktieägarstruktur som i Nordic Waterproofing Holding A/S. Aktierna i Nordic Waterproofing Holding AB avses upptas till handel på Nasdaq Stockholm i samband med fusionens verkställande, Nordic Waterproofing-koncernen kommer att fortsätta handlas på Nasdaq Stockholm, koncernens verksamhet kommer att vara oförändrad och inga anställda påverkas.

Rapportering av transaktioner i Nordic Waterproofing Holding A/S aktier gjorda av ledande befattningshavare och deras närstående

I enlighet med artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning meddelar Nordic Waterproofing Holding A/S härmed mottagande av information om följande transaktioner i företagets aktier som gjorts av ledande befattningshavare och deras närstående.
Aktierna tilldelas enligt utfall i Nordic Waterproofings långsiktiga incitamentsprogram 2017 (LTIP 2017).

DELÅRSRAPPORT, januari–juni 2020

Starkt kvartal med förbättrade nyckeltal
Andra kvartalet 2020 Koncernens nettoomsättning ökade med 7 procent till 949 MSEK (889), varav organisk tillväxt uppgick till 7 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 753 MSEK (688) och i Installation Services till SEK 228 MSEK (234) Bruttovinsten ökade till 282 MSEK (238), bruttomarginalen ökade till 29,8% (26,7%) EBITDA ökade till 166 MSEK (124), EBITDA marginalen till…

Arbetet med att undersöka möjligheterna att genomföra en flytt av moderbolaget i Nordic Waterproofing till Sverige fortsätter. Positivt förhandsbesked erhållet i Danmark.

Som tidigare meddelats (PM 2019-12-10) har styrelsen för Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing”) beslutat att undersöka möjligheterna att förenkla koncernens legala struktur genom att genomföra en flytt av moderbolaget från Danmark till Sverige. Som ett led i denna granskning har Nordic Waterproofing ansökt om ett bindande förhandsbesked i Danmark. Företaget har nu fått detta förhandsbesked med ett beslut om att den föreslagna strukturen för denna process att inte kommer att utlösa några negativa skattekonsekvenser i Danmark. Detta besked är ett viktigt bidrag till processen som nu fortsätter med att ytterligare undersöka förutsättningarna och genomförbarheten av en flytt av moderbolaget.

Nordic Waterproofing har tecknat avtal om att förvärva 25% av aktierna i Playgreen Finland Oy, ett företag som erbjuder försäljning och installationer av solenergilösningar

Nordic Waterproofing Group har idag tecknat avtal om att förvärva 25% av aktierna i Playgreen Finland Oy, ett finskt företag som huvudsakligen är verksamt inom design, försäljning och installationer av solenergilösningar. Aktierna övergick till Nordic Waterproofing i samband med signering av avtalet. Playgreen Finland Oy hade under 2019 en årlig försäljning på 3,3 miljoner euro och hade 22 anställda. Vidare har Nordic Waterproofing Group en option att inom två år förvärva ytterligare 55 procent av aktierna i bolaget.

Kallelse till årsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S

Aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. (CVR) 33395361) (”Bolaget”) kallas härmed till Bolagets årsstämma som äger rum måndagen den 15 juni 2020, kl. 11:00 CEST. Plats: Bolagets kontor på Rönnowsgatan 12 i Helsingborg, Sverige.

Nordic Waterproofings styrelse drar tillbaka sitt utdelningsförslag, föreslår att styrelsen bemyndigas att besluta om utdelning vid en senare tidpunkt och beslutar om ett nytt datum för årsstämman

Styrelsen i Nordic Waterproofing har beslutat att dra tillbaka utdelningsförslaget, som angavs i årsredovisningen för 2019 som offentliggjordes den 2 april 2020, och föreslår istället att årsstämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till årsstämman 2021 besluta att dela ut upp till 107 miljoner kronor, motsvarande 4,50 kronor per aktie. Vidare har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas måndagen den 15 juni 2020 i Helsingborg.

Nordic Waterproofing A/S frias slutligen från anklagelser om konkurrensrättsintrång

Den danska konkurrensmyndigheten (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, KFST) beslutar att slutligen avsluta undersökningen av marknaden för takläggningsskador. Den 12 september 2018 ogiltigförklarade den danska konkurrensnämnden ett tidigare beslut av KFST och återförvisade ärendet till myndigheten för omprövning. Genom dagens beslut har KFST äntligen avslutat hela ärendet utan att finna några oegentligheter.

Rättelse av tidigare pressmeddelande angående rapportering av transaktioner i Nordic Waterproofing Holding A/S aktier gjorda av ledande befattningshavare och deras närstående

I pressmeddelandet som publicerades den 1 april rapporterades att transaktionen gjordes av personen själv, medan den faktiskt gjordes genom ett närstående bolag. Det korrekta pressmeddelandet följer i sin helhet nedan.
I enlighet med artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning meddelar Nordic Waterproofing Holding A/S härmed mottagande av information om följande transaktioner i företagets aktier som gjorts av ledande befattningshavare och deras närstående.

Styrelsen för Nordic Waterproofing Holding A/S har beslutat att undersöka möjligheterna för att genomföra en flytt av moderbolagets säte till Sverige – underliggande verksamheten förblir oförändrad

Styrelsen för Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing”) har beslutat att undersöka möjligheterna för att genomföra en flytt av moderbolagets, Nordic Waterproofings, säte från Danmark till Sverige. Koncernens verksamhet förblir oförändrad och inga medarbetare förväntas påverkas av flytten.

DELÅRSRAPPORT 3, januari–september 2019

Fortsatt gynnade av stark efterfrågan Tredje kvartalet 2019 Koncernens nettoomsättning ökade med 16 procent till 901 MSEK (778), varav organisk tillväxt uppgick till 10 procent. Företagsförvärv bidrog med 4 procent och valuta med 2 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 671 MSEK (575) och i Installation Services till  262 MSEK (235) EBITDA ökade med 35 procent till 137 MSEK (102), varav 13 MSEK avser effekter…

Nordic Waterproofings CFO Jonas Olin slutar i april 2020

Nordic Waterproofings CFO Jonas Olin har sagt upp sin anställning för att börja en tjänst som CFO och IR-ansvarig på Resurs Holding. Jonas Olin ingår i koncernledningen i Nordic Waterproofing och kommer att ha kvar sina ansvarsområden som CFO och IR-ansvarig på Nordic Waterproofing tills han lämnar sin post i april 2020.

Kallelse till årsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S

Aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. (CVR) 33395361) (”Bolaget”) kallas härmed till Bolagets årsstämma som äger rum onsdagen den 24 april 2019, kl. 11:00 CEST. Plats: Radisson Blu Metropol Hotel, Carl Krooks gata 16 i Helsingborg, Sverige.

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing (för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram) under vecka 13, 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 25 mars 2019 till och med den 29 mars 2019 återköpt sammanlagt 8 436 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 18 miljoner kronor som Nordic Waterproofing offentliggjorde den 20 december 2018, för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 20 december 2018 och den 29 mars 2019, genomförs i enlighet med EUs Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing (för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram) under vecka 12, 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 18 mars 2019 till och med den 22 mars 2019 återköpt sammanlagt 11 665 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 18 miljoner kronor som Nordic Waterproofing offentliggjorde den 20 december 2018, för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 20 december 2018 och den 29 mars 2019, genomförs i enlighet med EUs Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing (för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram) under vecka 11, 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 11 mars 2019 till och med den 15 mars 2019 återköpt sammanlagt 11 624 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 18 miljoner kronor som Nordic Waterproofing offentliggjorde den 20 december 2018, för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 20 december 2018 och den 29 mars 2019, genomförs i enlighet med EUs Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing (för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram) under vecka 10, 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 4 mars 2019 till och med den 8 mars 2019 återköpt sammanlagt 16 316 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 18 miljoner kronor som Nordic Waterproofing offentliggjorde den 20 december 2018, för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 20 december 2018 och den 29 mars 2019, genomförs i enlighet med EUs Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing (för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram) under vecka 9, 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 25 februari 2019 till och med den 1 mars 2019 återköpt sammanlagt 18 405 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 18 miljoner kronor som Nordic Waterproofing offentliggjorde den 20 december 2018, för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram….

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing (för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram) under vecka 9, 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 25 februari 2019 till och med den 1 mars 2019 återköpt sammanlagt 18 405 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 18 miljoner kronor som Nordic Waterproofing offentliggjorde den 20 december 2018, för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 20 december 2018 och den 29 mars 2019, genomförs i enlighet med EUs Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).

Nordic Waterproofing förvärvar Distri Pond Group, en ledande distributör av system för dammar i Belgien

Nordic Waterproofing Group (STO:NWG.ST) har förvärvat Distri Pond Group (”Distri Pond”) i Belgien, med de två rörelsedrivande bolagen Distri Pond NV och Pond Technics & Training BVBA. Företaget är en ledande distributör av system för dammar i belgiska marknaden med en årlig försäljning omkring 110 MSEK och 23 anställda. Förvärvet passar väl in i SealEco’s strategi med vertikal integration och kommer att öka Nordic Waterproofings exponering i ett attraktivt marknadssegment inom vår kärnverksamhet.

Nordic Waterproofing förvärvar Distri Pond Group, en ledande distributör av system för dammar i Belgien

Nordic Waterproofing Group (STO:NWG.ST) har förvärvat Distri Pond Group (”Distri Pond”) i Belgien, med de två rörelsedrivande bolagen Distri Pond NV och Pond Technics & Training BVBA. Företaget är en ledande distributör av system för dammar i belgiska marknaden med en årlig försäljning omkring 110 MSEK och 23 anställda. Förvärvet passar väl in i SealEco’s strategi med vertikal integration och kommer att öka Nordic Waterproofings exponering i ett attraktivt marknadssegment inom vår kärnverksamhet.

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing (för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram) under vecka 8, 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 18 februari 2019 till och med den 22 februari 2019 återköpt sammanlagt 17 472 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 18 miljoner kronor som Nordic Waterproofing offentliggjorde den 20 december 2018, för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram….

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing (för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram) under vecka 8, 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 18 februari 2019 till och med den 22 februari 2019 återköpt sammanlagt 17 472 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 18 miljoner kronor som Nordic Waterproofing offentliggjorde den 20 december 2018, för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 20 december 2018 och den 29 mars 2019, genomförs i enlighet med EUs Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing (för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram) under vecka 7, 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 11 februari 2019 till och med den 15 februari 2019 återköpt sammanlagt 17 080 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 18 miljoner kronor som Nordic Waterproofing offentliggjorde den 20 december 2018, för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 20 december 2018 och den 29 mars 2019, genomförs i enlighet med EUs Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 6, 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 4 februari 2019 till och med den 8 februari 2019 återköpt sammanlagt 17 917 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 18 miljoner kronor som Nordic Waterproofing offentliggjorde den 20 december 2018. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 20 december 2018 och den 29 mars 2019, genomförs i enlighet med EUs Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 5, 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 28 januari 2019 till och med den 1 februari 2019 återköpt sammanlagt 14 315 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 18 miljoner kronor som Nordic Waterproofing offentliggjorde den 20 december 2018. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 20 december 2018 och den 29 mars 2019, genomförs i enlighet med EUs Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 4, 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 21 januari 2019 till och med den 25 januari 2019 återköpt sammanlagt 10 999 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 18 miljoner kronor som Nordic Waterproofing offentliggjorde den 20 december 2018. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 20 december 2018 och den 29 mars 2019, genomförs i enlighet med EUs Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 3, 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 14 januari 2019 till och med den 18 januari 2019 återköpt sammanlagt 14 617 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 18 miljoner kronor som Nordic Waterproofing offentliggjorde den 20 december 2018. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 20 december 2018 och den 29 mars 2019, genomförs i enlighet med EUs Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 2 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 7 januari 2019 till och med den 11 januari 2019 återköpt sammanlagt 17 517 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 18 miljoner kronor som Nordic Waterproofing offentliggjorde den 20 december 2018. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 20 december 2018 och den 29 mars 2019, genomförs i enlighet med EUs Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 1 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 2 januari 2019 till och med den 4 januari 2019 återköpt sammanlagt 12 000 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 18 miljoner kronor som Nordic Waterproofing offentliggjorde den 20 december 2018. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 20 december 2018 och den 29 mars 2019, genomförs i enlighet med EUs Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under perioden 20 december 2018 – 28 december 2018

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 20 december 2018 till och med den 28 december 2018 återköpt sammanlagt 11 610 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 18 miljoner kronor som Nordic Waterproofing offentliggjorde den 20 december 2018. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 20 december 2018 och den 29 mars 2019, genomförs i enlighet med EUs Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari-september 2018 torsdagen den 1 november 2018, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefon-konferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier.
Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Jonas Olin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för…

Valberedning utsedd i Nordic Waterproofing Holding A/S

Valberedningen inför Nordic Waterproofing Holding A/S’ årsstämma 2019 har bildats, baserat på ägande i bolaget den 31 augusti 2018.
Vid årsstämman den 20 april 2018 beslutades att Nordic Waterproofings valberedning ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägare som önskar delta i valberedningen, jämte bolagets styrelseordförande. I enlighet med aktieägarnas beslut har Nordic Waterproofings…

Nordic Waterproofing A/S erhåller beslut från danska konkurrensnämnden

Den 31 maj 2017 beslutade den danska konkurrensmyndigheten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (”KFST”) att Nordic Waterproofing A/S, ett danskt dotterbolag till Nordic Waterproofing Holding A/S, och Icopal Danmark ApS samt de två branschorganisationerna Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening och Tagpapbranchens Oplysningsråd (”TOR”) använt den nationella bransch-standarden…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med danskt organisationsnummer Dk. 33 39 53 61, i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget idag har mottagit följande meddelande.Catella Fondförvaltning AB (Box 7328, 103 90 Stockholm, organisationsnummer 556533-6210), förvaltar nominellt 1 227 352 aktier med…

Delårsrapport 2, januari–juni 2018

Starkt andra kvartal med ökat resultat
Andra kvartalet 2018 Koncernens nettoomsättning ökade med 22 procent till 736 MSEK (603), varav organisk tillväxt uppgick till 2 procent. Företagsförvärv bidrog med 16 procent och valuta med 4 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 565 MSEK (430) och i Installation Services till 201 MSEK (207) EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 21 procent och uppgick till…

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för andra kvartalet 2018

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari-juni 2018 torsdagen den 16 augusti 2018, cirka kl 08:00 (CEST). Samma dag, kl 10:00 (CEST), håller Nordic Waterproofing en telefon-konferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier.
Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Jonas Olin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för…

Nordic Waterproofings förvärv av Veg Tech AB är genomfört

Nordic Waterproofing Group (STO:NWG.ST) har idag genomfört förvärvet av en av de ledande aktörerna inom vegetationsteknik i Norden – Veg Tech – i enlighet med vad som kommunicerades den 19 april 2018. Nordic Waterproofing har inledningsvis förvärvat 83 procent av aktierna, och har samtidigt avgivit ett bud avseende resterande aktier till samma pris per aktie som huvudförvärvet.

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med danskt organisationsnummer Dk. 33 39 53 61, i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget idag har mottagit följande meddelande.Bank of Montreal (BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY) förvaltade från 2 april nominellt 1 576 477…

Delårsrapport 1, januari–mars 2018

Stark tillväxt och ytterligare förvärv. 
Första kvartalet 2018 Koncernens nettoomsättning ökade med 25 procent till 474 MSEK (380), varav organisk tillväxt uppgick till 1 procent. Företagsförvärv bidrog med 21 procent och valuta med 3 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 368 MSEK (299) och i Installation Services till 119 MSEK (96) EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 39 procent till 21…

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för första kvartalet 2018

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari-mars 2018 torsdagen den 3 maj 2018, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 09:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefon-konferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier.
Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Jonas Olin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor.
Presentationen…

Kommuniké från årsstämman i Nordic Waterproofing Holding A/S

Nordic Waterproofing Holding A/S (“Bolaget”) har idag den 20 april 2018 hållit årsstämma på Mindpark, Bredgatan 11 i Helsingborg.1. Framläggande av styrelsens rapport av det avslutade verksamhetsåret
Stämman noterade styrelsens rapport av Bolagets verksamhet under det avslutade verksamhetsåret.
2. Presentation och fastställelse av årsredovisning, inklusive beslut om arvoden till…

Nordic Waterproofing ingår avtal om att förvärva Veg Tech AB, ledande producent av gröna tak och multifunktionella växtsystem i Norden

Nordic Waterproofing Group (STO:NWG.ST) har idag ingått avtal om att förvärva en av de ledande aktörerna inom vegetationsteknik i Norden – Veg Tech – med en årlig omsättning på omkring 125 MSEK och sysselsätter ett 45-tal medarbetare. Nordic Waterproofing förvärvar inledningsvis 83 procent av aktierna, och övertagandet förväntas ske under andra kvartalet 2018. Nordic…

Kallelse till årsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S

Aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. (CVR) 33395361) (”Bolaget”) kallas härmed till Bolagets årsstämma som äger rum fredagen den 20 april 2018, kl. 10:00 CET. Plats: Mindpark, Bredgatan 11 i Helsingborg, Sverige. Förslag till dagordning
1. Framläggande av styrelsens rapport av det avslutade verksamhetsåret
2. Fastställelse av årsredovisning, inklusive beslut om arvoden till styrelsen för räkenskapsåret 2017
3….

Nordic Waterproofings årsredovisning för verksamhetsåret 2017 publicerad

Nordic Waterproofing Holding A/S:s årsredovisning för verksamhetsåret 2017 publiceras idag på bolagets webbplats http://www.nordicwaterproofing.com Årsredovisningen 2017 i sin helhet bifogas detta pressmeddelande. Den tryckta versionen distribueras i början av april till dem som begärt att få den via post.
Tryckta årsredovisningar kan beställas via info@nordicwaterproofing.com eller på telefon 042-36 22 40.
Denna information är sådan som…

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i Nordic Waterproofing Holding A/S har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende val av styrelseledamöter.
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Ulf Gundemark, Jørgen Jensen, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson och Kristina Willgård och vidare föreslås att Allan Jørgensen väljs till ny styrelseledamot. Christian Frigast har undanbett…

Nordic Waterproofing förvärvar Ringsaker Vegg- og Takelementer AS, producent av prefabricerade tak- och fasadelement i Norge

Nordic Waterproofing Group (STO:NWG.ST) har förvärvat det norska företaget Ringsaker Vegg- og Takelementer AS (”RVT”). Företaget är en av Norges ledande tillverkare av prefabricerade fasadelement i trä till byggindustrin. RVT har en årlig försäljning omkring 100 MSEK och 50 anställda. Förvärvet är en del av strategin att göra Taasinge Elementer och Nordic Waterproofing till…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med danskt organisationsnummer Dk. 33 39 53 61, i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget idag har mottagit följande meddelande.Catella Fondförvaltning AB (Box 7328, 103 90 Stockholm, organisationsnummer 556533-6210), förvaltar nominellt 1 004 800 aktier med kvotvärde…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med danskt organisationsnummer Dk. 33 39 53 61, i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget idag har mottagit följande meddelande.Mawer Investment Management Ltd (600, 517 – 10th Avenue S.W. Calgary, Alberta, Canada, T2R 0A8, organisationsnummer 2010376289), förvaltar…

Nordic Waterproofing utökar produktionen av prefabricerade tak- och fasadelement genom förvärv i Danmark

Nordic Waterproofing Holding A/S (STO:NWG.ST) har tecknat avtal med Ugilt Savværk om ett inkråmsförvärv av en produktions­anläggning för prefabricerade tak- och fasadelement. Enheten har 40 medarbetare i norra Jylland och försäljningen under 2017 bedöms uppgå till 50 MSEK. Förvärvet är en del i strategin att göra Taasinge Elementer till en större aktör inom den nordiska marknaden för prefabricerade byggelement.

Nordic Waterproofing utökar produktionen av prefabricerade tak- och fasadelement genom förvärv i Danmark

Nordic Waterproofing Holding A/S (STO:NWG.ST) har tecknat avtal med Ugilt Savværk om ett inkråmsförvärv av en produktions­anläggning för prefabricerade tak- och fasadelement. Enheten har 40 medarbetare i norra Jylland och försäljningen under 2017 bedöms uppgå till 50 MSEK. Förvärvet är en del i strategin att göra Taasinge Elementer till en större aktör inom den nordiska marknaden för prefabricerade byggelement.

Nordic Waterproofings varumärke Mataki rullar ut till den norska proffsmarknaden

Nordic Waterproofings varumärke Mataki har en stark ställning på den svenska professionella marknaden för takprodukter. Nu kommer Mataki att bli ett namn som syns mer på den norska proffsmarknaden och även i bygghandeln. Väletablerade produkter kompletteras med nyutvecklade som kommer att säljas under det gemensamma varumärket. Nordic Waterproofing förvärvade det norska bolaget Nortett AS under 2012 och har sedan dess erbjudit…

Uppdatering av den finansiella kalendern i Nordic Waterproofing Holding A/S

Nordic Waterproofing har uppdaterat sin finansiella kalender för 2017 och 2018 enligt följande: – 8 februari 2018: Bokslutskommuniké januari – december 2017 publiceras – 9 mars 2018: Sista datum för aktieägare som vill lämna förslag att inkludera på årsstämmans dagordning via e-mail agm@nordicwaterproofing.com. Årsstämman hålls den 20 april 2018 – Veckan som inleds 26 mars 2018: Årsredovisningen för 2017 publiceras –…

Valberedning utsedd i Nordic Waterproofing Holding A/S

Valberedningen inför Nordic Waterproofing Holding A/S’ årsstämma 2018 har bildats, baserat på ägande i bolaget den 31 augusti 2017. Vid årsstämman den 27 april 2017 beslutades att Nordic Waterproofings valberedning ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägare som önskar delta i valberedningen, jämte bolagets styrelseordförande. I enlighet med aktieägarnas beslut har Nordic Waterproofings…

Kvartalsrapport 2, januari–juni 2017

Stark försäljningstillväxt samt lägre marginaler, i linje med tidigare prognoser Andra kvartalet 2017 Koncernens nettoomsättning ökade med 16 procent till 603 MSEK (522), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent. Företagsförvärv bidrog med 10 procent och valuta med 3 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 430 MSEK (397) och i Installation Services till 207 MSEK (156) EBITDA före jämförelsestörande…

Nordic Waterproofing uppdaterar koncernens långfristiga finansiella mål

Styrelsen för Nordic Waterproofing Holding A/S (STO: NWG.ST) har uppdaterat koncernens långfristiga finansiella mål. Koncernen har som målsättning att fortsätta prioritera lönsam tillväxt och säkerställa effektiv kapitalanvändning. Nordic Waterproofings uppdaterade lönsamhetsmål är kopplat till effektiv kapitalanvändning och avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) ska överstiga 15 procent före jämförelsestörande poster….

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för andra kvartalet 2017

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari–juni 2017 tisdagen den 15 augusti 2017, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Jonas Olin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61), i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget idag har mottagit följande meddelande. Handelsbanken Fonder AB (org.nr. 556418-8851) har minskat sitt aktieinnehav och innehar nominellt 1 200 324 aktier med kvotvärde om 1 DKK vardera, motsvarande 4,98 procent av totalt…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61), i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget idag har mottagit följande meddelande. Mawer Investment Management Ltd (600, 517 – 10th Avenue S.W. Calgary, Alberta, Canada, T2R 0A8, organisationsnummer 2010376289), förvaltar nominellt 1 318 540 aktier med kvotvärde…

Nordic Waterproofing köper danska prefabspecialisten Taasinge Elementer A/S

Nordic Waterproofing Group (STO:NWG.ST) har förvärvat det danska bolaget Taasinge Elementer A/S (”Taasinge”). Bolaget är Danmarks ledande producent av prefabricerade tak- och fasadelement i trä och med byggindustrin som viktigaste kundkategori. Taasinge har en årlig försäljning omkring 150 MSEK och 115 medarbetare. ”Förvärvet av Taasinge innebär ett stort steg i vår strategi att kunna erbjuda helhetslösningar för skydd av…

Förändringar i Nordic Waterproofings koncernledning

Nordic Waterproofings Holding A/S (STO:NWG.ST) har utsett Petter Holth, ansvarig för Nordic Waterproofings norska verksamhet, och Martin Tholstrup, ansvarig för Taasinge Elementer A/S, till nya ledamöter i Nordic Waterproofings koncernledning. Petter Holth har varit anställd i Nordic Waterproofing sedan 2012 och var verkställande direktör i Nortett AS då Nordic Waterproofing köpte bolaget 2012. Martin Tholstrup är verkställande…

Nordic Waterproofing uppdaterar uppgifter kring pågående konkurrensärende

Som kommunicerats av Nordic Waterproofing den 31 maj 2017 har den danska konkurrensmyndigheten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (”KFST”) meddelat ett beslut (”Beslutet”) gällande producenter av tätskikt för den danska marknaden, vilket inkluderar Nordic Waterproofings Holding A/S (STO:NWG.ST) danska dotterbolag Nordic Waterproofing A/S. Beslutet avser hur den danska branschorganisationen TOR har hanterat bedömningar samt utfärdat…

Nordic Waterproofing erhåller beslut från den danska konkurrensmyndigheten

Som tidigare kommunicerats, bland annat i årsredovisningen för 2016, har Nordic Waterproofing A/S, ett av Nordic Waterproofings Holding A/S (STO:NWG.ST) danska dotterbolag varit föremål för en granskning utförd av den danska konkurrensmyndigheten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (”KFST”) som en del i myndig­hetens pågående undersökning av begränsningar av konkurrensen inom den danska marknaden genom branschorganisationen TOR:s…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61), i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget idag har mottagit följande meddelande. Handelsbanken Fonder AB (org.nr. 556418-8851) innehar nominellt 1 205 000 aktier med kvotvärde om 1 DKK vardera, motsvarande 5,0 procent av totalt antal utestående aktier och samtliga…

Kvartalsrapport 1, januari–mars 2017

Första kvartalet 2017 i linje med våra tillväxtmål Första kvartalet 2017 Koncernens nettoomsättning ökade med 17 procent, till 380 MSEK (324), varav strukturell tillväxt uppgick till 10 procentenheter till följd av förvärv under det första kvartalet Nettoomsättningen i Product & Solutions ökade med 16 procent till 299 MSEK (259) och nettoomsättningen i Installation Services ökade med 21 procent till 96 MSEK (79)…

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för första kvartalet 2017

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari–mars 2017 tisdagen den 9 maj 2017, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Jonas Olin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen…

Nordic Waterproofing förvärvar det finska bolaget LA-Kattohuolto

Nordic Waterproofing Holding A/S (STO: NWG.ST) har idag förvärvat 100 procent av aktierna i det finska tak- och servicebolaget LA-Kattohuolto Oy. LA-Kattohuolto Oy, startade 2010 sin verksamhet inom underhåll av tak och takläggning och har idag sitt säte i Muurame, nära Jyväskylä i centrala Finland. Bolaget har verksamheter på nio orter, varav fem genom franchisetagare. Bolagets årliga försäljning uppgår till omkring 20 MSEK,…

Kommuniké från årsstämman i Nordic Waterproofing Holding A/S

Nordic Waterproofing Holding A/S (“Bolaget”) har idag hållit årsstämma i Stockholm. I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning hade valberedningen föreslagit att Ulf Gundemark valdes till ordförande vid stämman och styrelsen utsåg därefter, i enlighet med bolagsordningen, Ulf Gundemark till mötesordförande. 1. Framläggande av styrelsens rapport av det avslutade verksamhetsåretStämman noterade styrelsens rapport av Bolagets…

Justerat förslag från Nordic Waterproofing Holding A/S’ valberedning

Valberedningen för Nordic Waterproofing Holding A/S har idag erhållit beskedet att Holger C. Hansen av personliga skäl avböjer omval till styrelseledamot i Nordic Waterproofing Holding A/S. Till följd av detta har valberedningen justerat sitt förslag till årsstämman 2017. Efter Holger C Hansens besked har valberedningen utvärderat förslaget till styrelse i sin helhet och kan bekräfta att det justerade förslaget innefattar personer…

Valberedningens förslag till årsstämman 2017

Valberedningens förslag, redogörelse och motivering inför årsstämman 2017 Valberedningen, från den 8 mars 2017 bestående av Viktor Henriksson, utsedd av Carnegie fonder och ordförande i valberedningen, Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur, Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB, Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden samt Ulf Gundemark, styrelseordförande i Nordic Waterproofing Holding A/S, har framlagt följande förslag: – att…

Kallelse till årsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S

Aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. (CVR) 33395361) (”Bolaget”) kallas härmed till Bolagets årsstämma som äger rum torsdagen den 27 april 2017, kl. 10:00 CET. Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Förslag till dagordning: 1. Framläggande av styrelsens rapport av det avslutade verksamhetsåret 2. Fastställelse av årsredovisning, inklusive beslut om arvoden till styrelsen 3. Beslut om…

Nordic Waterproofings årsredovisning för verksamhetsåret 2016 publicerad

Nordic Waterproofing Holding A/S:s årsredovisning för verksamhetsåret 2016 publiceras idag på bolagets webbplats http://www.nordicwaterproofing.com. Årsredovisningen 2016 i sin helhet bifogas detta pressmeddelande. Den tryckta versionen distribueras i mitten av april till dem som begärt att få den via post. Tryckta årsredovisningar kan beställas via info@nordicwaterproofing.com eller på telefon 042-36 22 40. Ovanstående information är…

Ny valberedningen för Nordic Waterproofing Holding A/S

Till följd av förändringar i ägarstrukturen i Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing”) har en ny valberedning formerats i enlighet med bolagets regelverk. I februari 2017 avyttrade de tidigare huvudägarna sina resterande aktieinnehav i Nordic Waterproofing. I enlighet med instruktionerna för tillsättande av valberedningen har nu valberedningens sammansättning ändrats för att reflektera dessa ägarförändringar….

Uppdatering av den finansiella kalendern

Nordic Waterproofing har uppdaterat sin finansiella kalender för 2017 enligt följande: 15 mars 2017: Sista datum för aktieägare som vill lämna förslag att inkludera på årsstämmans dagordning via agm@nordicwaterproofing.com. Årsstämma hålls den 27 april 2017 Första veckan i april 2017: Årsredovisningen för 2016 publiceras på http://www.nordicwaterproofing.com/sv/sektion/investerare Informationen lämnades för offentliggörande kl….

Förändringar i valberedningen för Nordic Waterproofing Holding A/S

Till följd av förändringar i ägarstrukturen i Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing”) kommer sammansättningen av valberedningen att ändras. I oktober 2016 offentliggjordes att valberedningen för årsstämman 2017 i Nordic Waterproofing bestod av Arne Bernroth, utsedd av Axcel, Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur, Viktor Henriksson, utsedd av Carnegie Fonder, Thomas Lau Schleicher, utsedd av KIRKBI Invest samt…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61), i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget mottagit följande meddelande. Informationen i detta pressmeddelande är en följd av de transaktioner som gjorts idag genom en så kallad accelerated bookbuilding: Svolder AB (publ) (organisationsnummer 556569-2019), med…

Genomförd försäljning av aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONGKONG ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER Fonder med Axcel Management A/S (”Axcel”) som rådgivare samt KIRKBI Invest A/S (”KIRKBI”) har sålt 3 400 422 respektive 599 772 aktier i Nordic…

Försäljning av aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONGKONG ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ABG Sundal Collier AB (”ABG Sundal Collier”) och Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) har utsetts till att undersöka möjligheterna att sälja aktier…

Bokslutskommuniké, januari–december 2016

Rekordresultat och leverans på tillväxtmål genom förvärv Fjärde kvartalet 2016 Koncernens nettoomsättning ökade med 6 procent, till 440 MSEK (415), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 298 MSEK (293) och i Installation Services till 158 MSEK (139) Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med 8 procent och uppgick till 42 MSEK (39)…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt danska värdepapperslagen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 7 februari 2017 kl. 18:30. Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61), i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i…

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för fjärde kvartalet

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari–december 2016 tisdagen den 14 februari 2017, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Jonas Olin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor….

Nordic Waterproofing köper finska SPT-Painting – kompletterar med nya produktkategorier

Nordic Waterproofing Finland har idag förvärvat samtliga aktier i det finska bolaget SPT-Painting Oy (”SPT”). Bolaget är verksamt inom den snabbt växande marknaden för tätskikt för golv, även kallat ”coating” och levererar golvinstallations­tjänster till kunder i bygg-, skeppsbyggar- och industrisegmenten. SPT startade sin verksamhet 1990 och är ett av de ledande bolagen i coating/tjockfilmsbeläggning med en betydande andel…

Nordic Waterproofing köper ledande EPDM-specialist i Nederländerna

Nordic Waterproofing har förvärvarat aktiemajoriteten i det nederländska bolaget EPDM Systems B.V. Med förvärvet av det nederländska bolaget stärks Nordic Waterproofings ställning i den nederländska marknaden för prefabrikation och distribution av takmaterial i EPDM-gummiduk. EPDM startade sin verksamhet 1997 och är idag en av de ledande leverantörerna av EPDM-produkter för användning i byggnader och infrastruktur. Majoriteten av…

Esa Mäki ny chef för Nordic Waterproofing Finland

Esa Mäki har utsetts till affärsenhetschef för Nordic Waterproofing Finland från och med den 1 april 2017. Esa Mäki blir även en medlem i Nordic Waterproofings koncernledning då han efterträder Jaakko Tuominen, som beslutat sig för att gå i pension efter 28 framgångsrika år med Nordic Waterproofing Finland. ”Jaakko har varit en avgörande person i skapandet at Nordic Waterproofing och för den goda utvecklingen under 28 år”,…

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S

Vid den extra bolagsstämman i Nordic Waterproofing Holding AB idag, den 21 december 2016, valdes Riitta Palomäki till ny ledamot i Nordic Waterproofings styrelse. Val av ny styrelseledamot Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Riitta Palomäki som ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Riitta Palomäki, född 1957, är CFO i Uponor Oy. Mer information om den nya styrelseledamoten finns på…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt danska värdepapperslagen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 8 december 2016 kl. 13:00. Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61), i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i…

Genomförd försäljning av aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONGKONG ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning….

Försäljning av aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE HONGKONG ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning….

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S

Aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. 33395361) kallas härmed till bolagets extra bolagsstämma som äger rum onsdagen den 21 december 2016, kl 14:00 CET. Plats: Bolagets lokaler, Drottninggatan 11 i Helsingborg. Förslag till dagordning Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Val av en eller två justerare Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad…

Delårsrapport, januari–september 2016

Fortsatt organisk tillväxt, förbättrat rörelseresultat och stabil kassagenerering Tredje kvartalet 2016     Koncernens nettoomsättning ökade med 4 procent, till 527 MSEK (505), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 387 MSEK (381) och i Installation Services till 167 MSEK (148) Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med 16 procent och uppgick…

Inbjudan till presentation av Nordic Water­proofings delårsrapport för tredje kvartalet

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari–september 2016 tisdagen den 15 november 2016, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Jonas Olin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor….

Valberedning utsedd i Nordic Waterproofing Holding A/S

Valberedning i Nordic Waterproofing Holding A/S har bildats, baserat på ägande i bolaget den 31 augusti 2016. Vid årsstämma den 14 juni 2016 beslutades att Nordic Waterproofings valberedning ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägare som önskar delta i valberedningen, jämte bolagets styrelseordförande. I enlighet med aktieägarnas beslut har Nordic Waterproofings valberedning bildats och består av…

Delårsrapport, januari–juni 2016

Fortsatt stark organisk tillväxt och förbättrat rörelseresultat Andra kvartalet 2016 Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent till 522 MSEK (481), varav organisk tillväxt uppgick till 10 procent. Nettoomsättningen var den högsta hittills för koncernen i ett andra kvartal. Nettoomsättningen för Product & Solutions uppgick till 397 MSEK (377) och för Installation Services till 156 MSEK (129) Rörelseresultatet (EBIT) före…

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för andra kvartalet

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari–juni 2016 tisdagen den 23 augusti, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Jonas Olin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen…

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i Nordic Waterproofing samt meddelande om stabiliseringsåtgärder

Ladda ner pressmeddelande (PDF)
ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank (”Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners”) har meddelat Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing” eller ”Bolaget”) Axcel[1]och KIRKBI[2] att övertilldelningsoptionen har utnyttjats avseende 734 234 befintliga aktier samt att stabiliseringsåtgärder har vidtagits.
I samband med erbjudandet om förvärv av befintliga aktier i…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående…

Antalet aktier och röster i Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Nordic Waterproofing Holding A/S enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61), i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen att Bolaget mottagit följande…

Slutligt pris i Nordic Waterproofings börs-introduktion fastställt till 71 kronor per aktie. Handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Ladda ner pressmeddelande (PDF)
Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med Bolagets börsnotering (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland svenska och internationella institutionella investerare samt bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger.
Erbjudandet i…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61, att Bolaget i anslutning till börsintroduktionen, i enlighet med 29 § i den danska…

Nordic Waterproofing offentliggör sin börsintroduktion på Nasdaq Stockholm och prospekt i samband härmed

Ladda ner pressmeddelande (PDF)
Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing” eller ”Bolaget”) och Bolagets ägare har beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en försäljning av befintliga aktier (”Erbjudandet”). Styrelsen för Nordic Waterproofing har samtidigt ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Idag offentliggör Bolaget prospekt samt övriga villkor i Erbjudandet,…

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR