HÄLSA OCH SÄKERHET

Medarbetarnas säkerhet är alltid den högst prioriterade frågan och samtliga dotterbolag har en arbetsmiljöpolicy. Nordic Waterproofings verksamhet omfattar produktionsenheter, lager och kontor. De finska, norska och danska (via franchise) verksamheterna omfattar även takläggningstjänster. Produktionsenheten i Finland är certifierad enligt arbetsmiljölednings- systemet OHSAS 18001.

Arbetet med att förebygga och minska förekomsten av incidenter och olyckor sker genom analys av de bakomliggande orsakerna. Varje arbetsplats och -miljö har sina specifika risker och därför ansvarar respektive dotterbolag för att hantera hälso- och säkerhetsarbetet på ett systematiskt sätt. Detta inkluderar informationsinsamling om och utvärdering av platsspecifika risker och rapportering av olyckor till koncernen.

Finland står för det största antalet arbetsskador på grund av installationer som fortfarande är koncernens riskablaste område. Allvarliga olyckor (kroppsskador, t ex benbrott) minskade till 3(18).

Nyförvärvade bolag integreras i koncernens systematiska arbete, men också genom utbildning höja medvetenheten och kunskapen hos de många nyanställda som kommit in i våra verksamheter när produktions- och installationstakten ökar. Samtliga bolag inom koncernen som har tillverkning anlitar externa företagshälsovårdstjänster för att stödja sina medarbetare, inklusive rehabilitering.

Under 2021 har regionerna vi verkar i fortsatt påverkats av den pågående Covid-19 pandemin. Vi har prioriterat våra anställdas och andra intressenters välbefinnande och hälsa och vidtagit minst de försiktighetsåtgärder de lokala myndigheterna föreskrivet. För personal som haft den möjligheten har arbetet företrädesvis utförts hemifrån.