HÄLSA OCH SÄKERHET

Nordic Waterproofings verksamhet omfattar produktionsenheter, lager och kontor. De finska, norska och danska (via franchise) verksamheterna omfattar även takläggningstjänster. Medarbetarnas säkerhet är alltid den högst prioriterade frågan och samtliga dotterbolag har en arbetsmiljöpolicy. Produktionsenheten i Finland är certifierad enligt arbetsmiljöledningssystemet OHSAS 18001.Varje arbetsplats och -miljö har sina specifika risker och därför ansvarar respektive dotterbolag för att hantera hälso- och säkerhetsarbetet på ett systematiskt sätt. Detta inkluderar informationsinsamling om och utvärdering av platsspecifika risker och rapportering av olyckor till koncernen. Arbetet med att minska förekomsten av incidenter och olyckor sker genom analys av de bakomliggande orsakerna.

Under 2020 fortsatte fokuserade insatser för att minska olyckorna inom koncernen. Antalet arbetsskador, LWC, som resulterat i minst åtta timmars frånvaro, minskade med 20 procent till
52 (65), främst hänförlig till minskat antal olyckor i Finland. Finland står för det största antalet på grund av installationer som fortfarande är koncernens riskablaste område. Allvarliga olyckor (kroppsskador, t ex benbrott) ökade samtidigt till 18 (6), varav Finland svarade för 13 av dem.

Under 2020 har samhällena vi verkar i påverkats av den pågående Covid-19 pandemin. Vi har prioriterat våra anställdas och andra intressenters välbefinnande och hälsa och vidtagit minst de försiktighetsåtgärder de lokala myndigheterna föreskrivet. För personal som haft den möjligheten har arbetet företrädesvis utförts hemifrån. Vi har samtidigt varit observanta på hur detta påverkat de enskilda individerna för att säkerställa att de inte påverkats negativt på grund av färre direkta kontakter med kollegor.

Arbetet med att förebygga olyckor fortsätter under 2021. En viktig del av detta är att få nyförvärvade bolag integrerade i koncernens systematiska arbete, men också att genom utbildning höja medvetenheten och kunskapen hos de många nyanställda som kommit in i våra verksamheter när produktions- och installationstakten ökar. Samtliga bolag inom koncernen som har tillverkning anlitar externa företagshälsovårdstjänster för att stödja sina medarbetare, inklusive rehabilitering.