Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Catella Fondförvaltning AB (Box 7328, 103 90 Stockholm, organisationsnummer 556533-6210), förvaltar nominellt 1 004 800 aktier med kvotvärde om 1 DKK vardera, motsvarande 4,17 procent av totalt antal utestående aktier och samtliga röster i Bolaget. Därmed förvaltar Catella mindre än 5 procent av aktiekapitalet och antalet röster i Nordic Waterproofing Holding A/S.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt danska värdepapperslagen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 11:30 CET den 1 mars 2018.